Ogólne warunki sprzedaży
EET Polska Sp. z o.o. 

§ 1 Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach oznaczają:

EET ”     - spółkę pod firmą EET Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059218.

Ogólne Warunki” -  niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży EET Polska Sp. z o.o.

Produkty”   - części zamienne, materiały eksploatacyjne, serwery, komputery, drukarki oraz pozostałe akcesoria i urządzenia oferowane przez EET .

Kupujący”   - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1292 t.j.), status Kupującego mają również spółki cywilne z udziałem przedsiębiorców pod warunkiem posiadania numerów indywidualizujących NIP/REGON

„Dzień Roboczy” - każdy dzień w roku z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz wskazanych przez EET

„Faktura elektroniczna” - faktura wystawiana i przesyłana przez EET w formacie PDF na adres email wskazany przez Kupującego oraz archiwizowana w archiwum elektronicznym zdefiniowanym dla danego Kupującego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki stosuje się przy Umowach sprzedaży Produktów, zawieranych przez EET z Kupującymi.
 2. Przedmiotem Ogólnych Warunków jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania Umów sprzedaży Produktów pomiędzy EET a Kupującym, na mocy, których EET  będzie sprzedawać i dostarczać Produkty.
 3. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności postanowień umów sprzedaży Produktów lub też innych porozumień zwartych pomiędzy stronami z Ogólnymi Warunkami, te pierwsze będą miały pierwszeństwo.
 4. EET zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
 5. Ogólne Warunki nie mają zastosowania do umów zawieranych z udziałem konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

§ 3 Ceny

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, obowiązują ceny i warunki cennika aktualnego w chwili zawierania umowy.
 2. Ceny prezentowane na stronie internetowej www.eet.pl podane są jako netto w złotych polskich (PLN). Dostępność towaru podana na stronie dotyczy stanu magazynowego Gdańsk oraz magazynów zewnętrznych. W przypadku zamówienia towaru będącego na magazynach zewnętrznych należy doliczyć czas na dostawę do Polski, minimum 3 dni robocze.
 3. EET nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie internetowej www.eet.pl oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen tam wskazanych.

§ 4 Składanie zamówień, zawarcie umowy

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Kupujących, którzy uprzednio zarejestrowali się poprzez formularz na stronie www.eet.pl oraz zaakceptowali warunki świadczenia usług droga elektroniczną przez EET.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego na stronie internetowej www.eet.pl nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji przez EET. Każdorazowo zamówienie podlega weryfikacji przez Dział Handlowy pod kątem aktualnej dostępności i ceny Produktów. W każdym wypadku, gdy wymagane są zmiany w zamówieniu, Kupujący zostaje o nich powiadomiony, a dalsza realizacja zamówienia zależy od jego akceptacji. EET zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części bez podania przyczyny (anulowanie zamówienia).
 3. EET dołoży wszelkich starań, aby zamówienia złożone przez Kupującego do godziny 15.00 były wysyłane jeszcze tego samego dnia (dotyczy wyłącznie towarów dostępnych w magazynie Gdańsk). W razie przekroczenia terminu zapłaty lub w razie zwłoki w zapłacie EET może naliczyć odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Dodatkowo EET naliczać będzie rekompensatę za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez EET.

§ 5 Dostawa Produktów

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z EET na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego która ze stron ponosi koszty transportu. O ile nie umówiono się inaczej zastosowanie mają warunki Incoterms 2020 EXW (magazyn).
 2. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura, dokument wydania magazynowego, dokument przekazania lub list przewozowy) podpisany przez przedstawiciela Kupującego. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych Produktów z zamówieniem.
 3. Podpisanie przez przedstawiciela Klienta dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów w ilości zgodnej z Zamówieniem, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wady jakościowe Produktów Kupujący powinien zgłosić przy ich odbiorze lub w terminie do 3 dni po odbiorze Produktów przez Kupującego. EET jest zobowiązany do wypowiedzenia się na temat reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia. W przeciwnym razie uznaje się, że EET  uznaje reklamację za zasadną.
 5. Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu, stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu wyłącznie z przyczyny niewłaściwego opakowania, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi EET .
 6. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną EET zawiadomi o tym na piśmie Kupującego, wraz z podaniem przyczyn, dla których odmówiono uwzględnienia reklamacji oraz odeśle reklamowany towar do Klienta na koszt odbiorcy.
 7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EET niezwłocznie dokona naprawy wadliwych Produktów lub też wymieni je na nowe. Wymiana na nowy Produkt następuję poprzez wystawienie faktury korekty na reklamowany Produkt oraz dostarczenie nowego sprawnego Produktu z nowa fakturą na koszt EET.

§ 6 Warunki płatności i fakturowanie

 1. Sprzedający wystawia   faktury elektroniczne VAT na zamówione i dostarczone towary i wysyła je na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji.
 2. Faktura VAT zawiera dane przewidziane przepisami prawa niezbędne do wykonania przelewu bankowego, a w tym numer rachunku bankowego EET.
 3. EET akceptuje zapłatę przelewem bankowym. Termin zapłaty liczony od wystawienia faktury wynosi 7 dni o ile nie zostanie wskazany na fakturze inny termin zgodnie z indywidualnymi warunkami handlowymi.
 4. W przypadku, gdy przeszkody techniczne, uniemożliwiają przesłanie i archiwizację faktury opisaną w § 6 ust. 1 , zostanie ona  przesłana  do  Kupującego w formie papierowej. W pozostałych przypadkach gdy na wniosek Kupującego faktury zostają wystawione w formie papierowej Kupujący poniesie dodatkowe koszty związane z wystawieniem i doręczeniem faktury papierowej w kwocie 9 PLN netto.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo, a Kupujący po zapoznaniu się z niniejszymi warunkami wyraża na to zgodę, do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 5 PLN netto w przypadku zamówień o wartości niższej niż 50 PLN netto.
 6. Kupujący popada w zwłokę w dniu następnym po dniu wymagalności faktury. W takim przypadku EET może zlecić windykację zaległej płatności firmie windykacyjnej.

§ 7 Zwroty

 1. Dokonywanie zwrotów błędnie zamówionego towaru jest możliwe wyłącznie po każdorazowym indywidualnym rozpatrzeniu tego rodzaju zgłoszenia z Działem RMA lub Opiekunem Handlowym. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby o zwrot, klient może zostać obciążany dodatkową opłatą uzależnioną od wartości zwracanego towaru oraz ewentualnych kosztów odesłania towaru do dostawcy ( ustalenie indywidulane) .
 2. Produkty refabrykowane / odnowione oraz sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest zwrot za ustaloną dodatkową opłatą. W takich przypadkach każdorazowo prosimy o kontakt z naszym biurem w celu ustalenia możliwości przyjęcia zwrotu takich Produktów oraz ewentualnie kosztów związanych ze zwrotem.

§ 8 Gwarancja

 1. EET udziela 3 miesięcznej gwarancji jakości na oferowane Produkty chyba, że oferowany Produkt jest objęty odrębną gwarancją lub gwarancją producenta. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta do tych Produktów stosuje się warunki gwarancji tego producenta i poniższe postanowienia nie mają zastosowania.
 2. Kupujący może dokonać zgłoszenia wady objętej gwarancją na stronie internetowej www.eet.pl po zalogowaniu w zakładce „Reklamacje i zwroty” wypełniając prawidłowo wymagane pola. Klient nie posiadający dostępu do witryny może zgłosić reklamację wysyłając zgłoszenie na adres rma@eet.pl
 3. EET jest zobowiązane do wypowiedzenia się na temat zgłoszonej wady objętej gwarancją w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia. W przeciwnym razie uznaje się, że EET uznaje reklamację za zasadną.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EET niezwłocznie dokona naprawy wadliwych Produktów lub też wymieni je na nowe.
 5. Wymiana na nowy Produkt następuję poprzez wystawienie faktury korekty na reklamowany Produkt oraz dostarczenie nowego, sprawnego Produktu z nowa fakturą na koszt EET.
 6. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt reklamowanego towaru do EET.
 7. Informacja o udzielonej gwarancji dla danego towaru znajduje się każdorazowo na wystawionej fakturze. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, które podlegają zużyciu. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń, które stanowią następstwo używania Produktów przez Kupującego w sposób niezgodny z zasadami użytkowania.
 8. Wyłączona jest odpowiedzialność EET z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów.

§ 9 Odpowiedzialność stron

Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, EET nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi Produktami, z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Warunki wchodzą w życie z dniem 01.09.2020.
 2. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków, o czym zawiadomi Kupujących publikując stosowną informację na stronie internetowej. Akceptacja zmiany stanowi warunek dalszego korzystania z serwisu oraz składania kolejnych zamówień.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi, których działanie zostało wyłączone.
 4. Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie braku możności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę EET (nie dotyczy umowy EET z osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 5. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. W tym celu należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej www.eet.pl
EET Polskaul. Rakietowa 2280-298 GdanskNumer NIP 5832762734
Polska / Polski