Warunki użytkowania

Warunki użytkowania
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  przez
EET Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

§ 1
Definicje

1)                   Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, przyporządkowany do Konta Dostępowego.

2)                   Adres             kontaktowy   –                    adres             e-mail           Usługodawcy tj. info@eet.pl

3)                   Dział Obsługi Klienta – dział telefonicznego wsparcia Usługobiorcy udostępniony przez Usługodawcę.

4)                   Konto Dostępowe  –  zbiór  danych  identyfikujących Usługobiorcę oraz ustawień technicznych utworzonych dla  Usługobiorcy  na  jego  wniosek  w ramach  Serwisu  Usługodawcy,  umożliwiających  korzystanie  i zarządzanie Usługami w Serwisie. Usługobiorca może posiadać więcej, niż jedno Konto Dostępowe.

5)                   Przedstawiciel Handlowy – osoba oddelegowana przez Usługodawcę do kontaktów z Usługobiorcą.

6)                   Regulamin - niniejszy Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  przez EET Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

7)                   Serwis Usługodawcy – serwis internetowy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi;

8)                   System Komputerowy Usługodawcy – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie danych.

9)                   Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin obejmujące zakładania i korzystania z Konta Dostępowego oraz sprzedaż w sklepie internetowym umieszczonym pod adresem www.eet.pl

10)                 Usługobiorca  –   osoba w   imieniu   własnym   korzysta z Usług, przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1292 t.j.), jak również spółki cywilne z udziałem przedsiębiorców pod warunkiem posiadania numerów indywidualizujących NIP/REGON

11)                 Usługodawca – spółkę pod firmą EET Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059218, która świadczy usługi drogą elektroniczną.

12)                 Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usług w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

13)                 Strona – Usługobiorca lub Usługodawca

14)                 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

15)                 RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Usługa polegająca na założeniu i korzystaniu z Konta Dostępowego przeznaczona jest dla Usługobiorców.
 2. Usługodawca tworzy dla Usługobiorcy, unikalne Konto Dostępowe, co potwierdza w informacji elektronicznej przesyłanej automatycznie na wskazany przez Usługobiorcę Adres e-mail zawarty w danych Konta Dostępowego. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług dla danego Konta Dostępowego w terminie odpowiadającym odbiorowi informacji wskazanej w zdaniu powyżej.
 3. W powyższym przypadku, umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zostaje zawarta z chwilą pierwszego zalogowania się dowolnego Użytkownika Usługobiorcy w Serwisie Usługodawcy.
 4. Poprzez logowanie się Użytkownika do Serwisu Usługodawcy, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do dokonania aktualizacji informacji w swoim Koncie Dostępowym. Adres e-mail powyższy powiązany z Kontem Dostępowym i jest wykorzystywany do korespondencji związanej ze świadczeniem usług w ramach danego Konta Dostępowego.
 6. Usługodawca może odmówić  utworzenia  Konta  Dostępowego o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

§ 3
Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik jest zobowiązany nie podawać osobom trzecim loginu oraz hasła do swojego Konta.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta lub usunąć istniejące w przypadku, gdy uzna, że Konto Użytkownika jest sprzeczne z prawem bądź narusza dobro osób trzecich lub szczególne interesy Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma obowiązek weryfikacji konta Użytkownika, w celu potwierdzenia czy Użytkownik jest rzeczywistym mieszkańcem danego obszaru.
 4. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe - w tym dane adresowe użytkownika - są niezbędne do realizacji procesu weryfikacji adresu i nie będzie wykorzystywał ich w innych celach.
 5. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać danych innych użytkowników stronom trzecim.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów jednakże dochowa wszelkich możliwych starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy.

§ 4
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie Konta Użytkownika lub hasła do Konta Użytkownika z przyczyn niezależnych od Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Konta Użytkownika lub Treści zamieszczonych przez Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie oraz za utratę danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w związku z usunięciem Konta Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie.
 4. Mając na uwadze darmowy charakter Serwisu Usługodawca nie odpowiada za nie funkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. W związku z uczestnictwem w Serwisie, w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Użytkownika konta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w RODO.
 2. Usługodawca danych dołoży wszelkich starań, żeby dane osobowe nie weszły w posiadanie osób trzecich, lecz nie odpowiada za ich dostanie się w niepowołane ręce na skutek tzw. włamań komputerowych.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usług.
 4. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 5. Użytkownik konta udostępnia swoje dane osobowe w procesie rejestracji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie odpowiednich danych osobowych oznacza brak możliwości skorzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik konta ma w każdej chwili prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich modyfikowania, uzupełniania i usuwania poprzez konto Użytkownika.
 8. Użytkownik konta może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Żądanie usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Usługodawcę, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości.
 10. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 6
Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności gdy nastąpi konieczność dostosowania Regulaminu do zmian w obowiązujących przepisach prawa, rozbudowy lub zmiany funkcjonalności systemu Informatycznego, wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru Serwisu, zmiany warunków technicznych świadczenia Serwisu, zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, którą posłużył się przy zakładaniu Konta Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich wprowadzenia do Regulaminu i opublikowania.
 4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik konta jest obowiązany powstrzymać się od zalogowania w Serwisie i niezwłocznie powiadomić Usługodawca o takiej decyzji.
 5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu.

§ 7
Kontakt i postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu , treści Serwisu oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, powinny być zgłaszane listownie na adres siedziby Usługodawcy na adres: EET Polska Sp. z o.o., ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk, lub wiadomości na adres info@eet.pl
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia powinny zawierać:

a     oznaczenie podmiotu składającego reklamację lub dokonującego zgłoszenia,

b     przedmiot reklamacji lub zgłoszenia,

c     okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

 1. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 3. W przypadku opisanym w punkcie 4. termin, o którym mowa powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także RODO.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020