Polityka prywatności

Cele

EET to wiodący europejski dystrybutor w zakresie: części i akcesoriów, pamięci masowych, sieci, elektroniki użytkowej, monitoringu, profesjonalnego sprzętu audiowizualnego oraz systemów POS - tzw. point of sales.

 

EET przestrzega przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych i zapewniamy możliwie najwyższe procedury bezpieczeństwa, aby reagować na zagrożenia i ataki. Chronimy dane klientów, aby zdobyć zaufanie klientów - niezależnie od tego, czy przetwarzamy dane osobowe, czy inne informacje.

 

Poniżej możesz przeczytać o tym, jak EET bierze odpowiedzialność za ochronę danych klientów i jak klienci mogą wyegzekwować swoje prawa.

 

Informacje ogólne

 

EET przetwarza dane osobowe klientów, zdefiniowane przez wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Każdy klient może mieć powiązaną jedną lub więcej osób fizycznych. Dane obejmują nazwę firmy klienta, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer klienta, numer zamówienia, adres IP, numer pliku cookie, informacje dotyczące osób fizycznych powiązanych z klientem, korzystanie z naszej strony internetowej itp.

 

EET posiada jako klientów profesjonalne firmy, a zatem EET przetwarza dane głównie przez osoby prawne. EET przetwarza dane dotyczące osób fizycznych, w przypadku gdy są one powiązane z osobami prawnymi. Dlatego termin „klient” w niniejszej polityce obejmuje również osoby fizyczne, które są właścicielami przedsiębiorstw lub są zatrudnione w przedsiębiorstwach, których EET ma jako klientów. Wreszcie termin ten obejmuje również odwiedzających witrynę internetową EET, którzy nie są zalogowani i w przypadku których EET w rezultacie nie może określić, czy jest to klient, potencjalny klient czy inny interesariusz.

 

 

 

Kontakt

 

Grupa EET, Bregnerødvej 133D, 1 3460 Birkerød Dania, zażądza systemami informatycznymi i jest  odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych (w tym danych osobowych), wyślij wiadomość e-mail na adres kundeservice@eeteuroparts.dk

 

Zasady

 

EET przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i przepisach o ochronie danych.

 

EET przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście. Każde postępowanie ma swój cel. Nie przetwarzamy więcej danych, niż jest to konieczne do realizacji celu. Robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić poprawność informacji. Nie przechowujemy danych dłużej niż to konieczne. Chronimy dane, systemy i procesy przy użyciu nowoczesnych technologii bezpieczeństwa. Możemy udokumentować nasze działania.

 

 

 

Przeznaczenie

 

EET stworzył listę konkretnych celów przetwarzania danych, dla poszczególnych systemów informatycznych i danych osobowych zarejestrowanych w niniejszym dokumencie. Zasadniczo EET przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach:

 

Rejestracja potencjalnych klientów

Tworzenie i akceptacja klientów

Obsługa klientów w celu świadczenia usług lub realizacji sprzedaży

Spersonalizowane usługi, w tym opracowywanie i promocja produktów i usług

Rejestracja klientów pod kątem zgodności z przepisami.

 

 

Deklaracja zgody

W kilku przypadkach EET zapyta klientów fizycznych o zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zanim nastąpi przetwarzanie. Proszenie o zgodę jest również nazywane żądaniem o Deklarację zgody. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, a EET zaprzestanie przetwarzania danych.

 

 

Prawa klientów

 

Klienci EET mają listę praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z RODO. Prawa te oznaczają między innymi, że klienci mogą być informowani o tym, jakie dane osobowe posiada EET, a w niektórych przypadkach mogą je usunąć.

 

Klienci mogą ubiegać się o dostęp. Oznacza to, że klienci mogą zapytać EET, jakie dane osobowe przetwarza EET i w jakich celach itp.

 

Klienci mogą żądać zmiany danych osobowych, których nie uznają za prawidłowe. Administratorzy klientów mogą samodzielnie zmieniać prawa przyznane pracownikom klientów.

 

Klienci mogą zażądać usunięcia danych osobowych, jeśli uznają, że EET powinien lub nie mógł ich zarejestrować.

 

Klienci mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dane nie są usuwane, ale określa się, że nie można ich przetwarzać, a dostęp do nich jest ograniczony.

 

Klienci mogą odstąpić od konkretnej obsługi. Oznacza to, że dane mogą być nadal wykorzystywane do innych celów prawnych. Sprzeciw może mieć charakter tymczasowy w stosunku do konkretnego celu oraz może być określony przez natychmiastową sytuację pracownika.

 

Klienci mają w pewnych ograniczonych okolicznościach możliwość zażądania przekazania własnych danych osobowych.

 

Klienci mają prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że jest to niezbędne do zawarcia umowy. EET uważa, że kluczowe znaczenie ma przeprowadzenie profilowania, aby móc ocenić zdolność kredytową, gdy wymagana jest umowa o kredyt.

 

Z drugiej strony, nie jest istotne, aby umowa profilowała sposób korzystania przez klientów ze strony internetowej, dlatego profilowanie odbywa się w tym przypadku tylko za zgodą. Zobacz rozdział „Deklaracja zgody”.

 

EET zawsze odpowie na prośbę o dostęp. EET zawsze rozważy uczciwość wypełnienia dodatkowych praw      i przeprowadzi szczegółową ocenę, czy złożony wniosek o dostęp powinien zostać spełniony. Klienci zawsze mogą wnieść skargę na decyzję podjętą przez EET. Zobacz sekcję „Skargi”.

 

 

 

Bezpieczeństwo

 

Firma EET wprowadziła wszelkie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed niezamierzoną utratą i wszelką nielegalną obsługą. Oznacza to, że EET bada każdy system i dane oraz bierze pod uwagę zagrożenia, które mogą się pojawić. Bezpieczeństwo obejmuje zarówno inicjatywy organizacyjne, takie jak zasady i procedury, jak i listę inicjatyw technicznych.

 

Aby chronić naszą infrastrukturę, nie będziemy wchodzić w szczegóły, jakie konkretne inicjatywy zainicjował EET. Można jednak wspomnieć, że inicjatywy obejmują polityki, procedury, organizację, bezpieczeństwo pracowników, administrację dostawcami, rozwój, majątek, dopuszczenia i rozliczenia operacji, zarządzanie zagrożeniami i kwestiami bezpieczeństwa, zgodność z przepisami itp.

 

Jeśli jako klient masz konkretne pytanie dotyczące naszych procedur bezpieczeństwa, zawsze możesz się z nami skontaktować. Zobacz nasze dane kontaktowe powyżej.

 

Naruszenie prywatności danych osobowych

 

Jeśli dojdzie do naruszenia prywatności danych osobowych, które dotyczy klientów EET  i ocenia się, że przedmiotowe naruszenie stanowi wysokie ryzyko dla klientów, EET poinformuje o tym Agencję Ochrony Danych tak szybko, jak to możliwe i wspólnie z agencją rozważą w jakim zakresie należy przeprowadzić szeroką komunikację.

 

 

Odbiorniki i transmisja danych

EET przetwarza większość danych osobowych w prywatnych centrach danych. EET wdraża jednkaże pewne systemy wewnętrzne, które obsługują dane za pośrednictwem systemów opartych na chmurze. W przypadku każdego systemu opisano postępowanie z danymi osobowymi, a jeśli tak, to czy ma miejsce cesja lub przekazanie, a jeśli tak, to jakim odbiorcom.

 

Przedział czasowy

 

EET określił, na ile to możliwe, przedział czasowy dla obsługi czynności w określonych systemach. Zasadniczo EET przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Zmiany w polityce prywatności EET

 

EET może w dowolnym momencie i bez powiadomienia zmienić niniejszą informację o polityce prywatności ze skutkiem natychmiastowym. Powiadomienie pojawi się podczas logowania się na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio przez e-mail, jeśli zajdą jakiekolwiek istotne zmiany. Nowa informacja o prywatności EET będzie miała zastosowanie w przyszłości.

 

 

 

Skargi

 

Klienci mogą złożyć skargę na decyzje EET wysyłając email na podany adres: kundeservice@eeteuroparts.dk

 

Klienci mogą również w dowolnym momencie złożyć zapytanie lub skargę w związku z przetwarzaniem danych klientów przez EET do Agencji Ochrony Danych. Klienci mogą również w każdej chwili wnieść sprawę do sądu w sprawie przetwarzania danych osobowych.

EET Polskaul. Rakietowa 2280-298 GdanskNumer NIP 5832762734
Polska / Polski