Salgs og leveringsbetingelser

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser


1. Gyldighet
Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra EET med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før EET har bekreftet bestillingen. Hvis produktet er utgått, eller ikke kan skaffes, vil kunden bli informert og ordren anses som kansellert. 

 


2. Tekniske opplysninger
Tekniske opplysninger angitt i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses de for å være bindende. Oppgitte tekniske data må alltid forstås med de toleranser som er vanlig kutyme i bransjen.

 


3. Priser
Alle priser er oppgitt eksklusive mva., fritt levert EETs lager i Oslo. Eventuelle transport av varer fra lager til kjøper, betales av kjøper særskilt. EET kan endre priser ved endringer i leverandør -pris, tollsatser, avgifter og valutakurser, dette gjelder også tilbud som er gitt. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner.

 


4. Bestilling
Bestilling ansees som bindende og kan ikke avbestilles uten godkjenning fra EET.

 


5. Miljøgebyr
Miljøgebyr er beregnet etter dagens satser. Skulle dette forandre seg frem til leveringsdatoen, vil prisen bli justert med differansen i gebyret.

 


6. Betalingsbetingelser
Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Faktura vil bli tilsendt på mail, dersom det ønskes faktura pr. post tilkommer et gebyr på kr. 20,- pr. faktura. Ved forsinket betaling belastes gjeldende forsinkelsesrente. Kunden vil bli belastet med et purregebyr på kr. 50,- ved skriftlig purring fra EET.

 

 
7. Leveringsbetingelser
Varen leveres fritt EETs lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over på kjøper ved levering. Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal EET varsle kjøper, det kreves da at kunde gir beskjed om at han ønsker daglig oppdatering via mail, alternativt kan kunde følge oppdaterte leveringstider ved å logge inn på EET web.  Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres. Levering anses skjedd ved overlevering av varen til transportør.

  
8. Uavhentede varer
Retur grunnet uavhentede varer belastes med gebyr kr. 250,- for dekning av returfrakt/arbeid.


9. Salgspant
EET har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten EETs skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade.

 


10. Garanti
EET garanterer varen mot fabrikasjonsfeil i henhold til produsentens garantibestemmelser. Forøvrig gjelder pkt. 9.

 


11. Reklamasjon og mangler
Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til EET og som forelå på leveringstidspunktet, vil EET etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Demovarer selges kun med garanti - tas ikke i retur. Ved feil på varer, søkes det RMA via vår WEB. Kunde betaler for frakt inn til EET og EET for retur til kunde.

 


12. Retur
Varer tas ikke i retur. Kun ved spesielle avtaler kan varer returneres etter godkjenning fra EET sin returavdeling. Varene skal i slike tilfeller være uåpnet, i original emballasje som er hel og umerket. Ved retur vil kunde bli belastet et gebyr på 15% eller minimum kr. 500,-. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Retur kan søkes via web. 

 


13. Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar for EET skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos EET. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte vares verdi.

 


14. Overdragelse
Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

 


15. Skaffevare
Skaffevare kan ikke returneres og ansees som bindende ved bestillings-tidspunkt. Samme betingelser gjelder spesialkonfigurert maskinvare.

 


16. Tillegg til eller endringer i avtalen
Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

 


17. Tvister
Tvister under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo Byrett vedtas som verneting.

 


18. Email med produktnyheter
Som en del av EET sine standardbetingelser vil du motta e-mail med produktnyheter og tilbud, dersom du ikke ønsker å motta dette kontakt EET. Informasjon og priser gitt i forbindelse med dette ansees som konfidensiell informasjon mellom mottager og avsender.