Privaatsuspoliitika

Eesmärgid

 

EET on Euroopa juhtiv edasimüüja, mis tegeleb varuosade ja tarvikute, salvestusseadmete, võrgutoodete, elustiilielektroonika, järelevalvetoodete ja professionaalsete audio-visuaalsete lahenduste pakkumise ja müügipunktide haldamisega.

 

Isikuandmete töötlemisel järgib EET seadusandlust ja veendub, et meil on ohtudele ja rünnakutele reageerimiseks kasutusel kõige tõhusamad võimalikud ohutusmeetmed. Me kaitseme klientide andmeid klientide usalduse võitmiseks, seda nii isikuandmete kui muu teabe töötlemisel.

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas EET kliendiandmete kaitsmise eest vastutab ja kuidas kliendid saavad oma õigusi kasutada.

 

 

 

Taust

 

EET haldab klientide isikuandmeid ehk mistahes teavet füüsiliselt tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Igal kliendil võib olla üks või mitu seotud füüsilist isikut. Andmed hõlmavad kliendi ettevõtte nime, ettevõtte aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, kliendinumbrit, tellimuse numbrit, IP-aadressi, küpsise numbrit, teavet kliendiga seotud füüsiliste isikute kohta, teavet veebilehe kasutamise kohta jne.

 

EET klientideks on professionaalsed ettevõtted ja seetõttu töötleb EET peamiselt juriidiliste isikute andmeid. EET töötleb siiski ka füüsiliste isikute andmeid, kui nad on juriidiliste isikutega seotud. Käesolevas poliitikas hõlmab mõiste „klient“ seega ka EET klientideks olevaid ettevõtteid omavaid või sellistes ettevõtetes töötavaid füüsilisi isikuid. Viimaks hõlmab mõiste ka EET veebilehe sisselogimata külastajaid ja juhul, kui EET ei saa seetõttu kindlaks teha, kas tegemist on kliendiga, ka potentsiaalseid kliente või muid sidusrühmi.

 

 

 

Kontakt

 

Infosüsteemide haldur on ja isikuandmete käitlemise eest vastutab EET Group, Bregnerødvej 133D, 13460 Birkerød, Taani.

 

Kui teil on oma andmete (kaasa arvatud isikuandmete) töötlemise kohta küsimusi, saatke e-kiri aadressile kundeservice@eeteuroparts.dk.

 

 

 

Põhimõtted

 

EET töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja andmekaitsealaste õigusaktide põhimõtetega.

 

EET töötleb isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Andmete töötlemiseks määratletakse eesmärk. Me ei töötle rohkem andmeid, kui on vaja eesmärgi saavutamiseks. Me teeme teabe õigsuse tagamiseks kõik endast oleneva. Me ei säilita andmeid kauem kui vaja. Me kaitseme andmeid, süsteeme ja protsesse kaasaegsete ohutustehnoloogiatega. Me saame oma tegevust dokumenteerida.

 

 

 

Eesmärk

 

EET on koostanud individuaalsete IT-süsteemide ja nendes registreeritud isikuandmete suhtes nimekirja andmete töötlemise konkreetsetest eesmärkidest. Üldjuhul töötleb EET klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 

potentsiaalsete klientide registreerimine;

klientide loomine ja heakskiitmine;

klientide teenindamine teenuse osutamiseks või müügi teostamiseks;

isikupärased teenused, sealhulgas toodete ja teenuste arendamine ja reklaamimine;

klientide registreerimine õigusaktide täitmiseks.

 

 

Nõusolekuavaldus

 

Mitmel juhul küsib EET füüsilistelt klientidelt enne andmete töötlemist nõusolekut nende isikuandmete töötlemiseks. Loa küsimist nimetatakse ka nõusolekuavalduse küsimiseks. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja EET lõpetab siis andmete töötlemise.

 

 

 

Õigused

 

EET klientidel on GDPRi kohaselt seoses nende isikuandmete töötlemisega erinevad õigused. Need õigused tähendavad muuhulgas, et klientidele võib anda teada, milliseid isikuandmeid EET nende kohta omab, ja mõnel juhul nõuda nende kustutamist.

 

Kliendid saavad nõuda isikuandmetega tutvumist. See tähendab, et kliendid võivad EETlt küsida, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil EET töötleb jne.

 

Kliendid saavad nõuda isikuandmete parandamist, kui nad leiavad, et andmed on valed. Kliendihaldurid saavad ise klienditeenindajatele antud õigusi muuta.

 

Kliendid saavad nõuda isikuandmete kustutamist, kui nad leiavad, et EET ei oleks pidanud või tohtinud neid registreerida.

 

Kliendid saavad nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See tähendab, et andmeid ei kustutata, kuid määratletakse, et neid ei tohi töödelda ja juurdepääs nendele on piiratud.

 

Kliendid võivad vaidlustada konkreetse asetleidnud andmetöötluse. See tähendab, et andmeid võib potentsiaalselt siiski kasutada muudel seaduslikel eesmärkidel. Vastuväide võib olla ajutine ja seotud konkreetse eesmärgiga, samuti võib see olla määratletud töötaja vahetu olukorraga.

 

Klientidel on teatud piiratud asjaoludel õigus nõuda oma isikuandmete üle andmist.

 

Klientidel on õigus mitte olla profiilianalüüsi subjektiks, välja arvatud juhul, kui see on lepingu sõlmimiseks vajalik. EET leiab, et profiilianalüüsi tegemine on krediidilepingu sõlmimise taotlemisel krediidivõimelisuse hindamiseks ülioluline.

 

Lepingu sõlmimiseks ei ole aga vajalik teostada profiilianalüüsi klientide veebilehe kasutamise kohta, mistõttu viiakse sellisel juhul profiilianalüüs läbi üksnes vastaval nõusolekul. Vaadake jaotist „Nõusolekuavaldus“.

 

EET täidab alati isikuandmetega tutvumise taotluse. EET kaalub alati täiendavate õiguste kasutamise õiglust ja hindab konkreetselt, kas esitatud isikuandmete tutvumise taotlus tuleb täita. Klientidel on alati õigus esitada EET poolt tehtud otsuse peale kaebus. Vaadake jaotist „Kaebused“.

 

 

 

Ohutus

 

EET on võtnud tarvitusele kõik asjakohased tehnilised ja korralduslikud ettevaatusabinõud, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu kaotsimineku ja mistahes ebaseadusliku töötlemise eest. See tähendab, et EET kontrollib kõiki süsteeme ja andmeid ja võtab arvesse esineda võivaid ohtusid. Ohutus hõlmab nii organisatsioonilisi lahendusi nagu poliitika ja protseduurid kui erinevaid tehnilisi lahendusi.

 

Oma infrastruktuuri kaitsmiseks ei selgita me täpsemalt, millised konkreetsed lahendused on EET kasutusele võtnud. Siiski võime öelda, et lahendused hõlmavad poliitikaid, protseduure, korraldust, töötajate ohutust, tarnijate haldamist, arendustööd, varasid, lubasid ja arveldustoiminguid, ohtude ja ohutusküsimuste haldamist, õigusaktide täitmist jne.

 

Kui teil kui kliendil on meie ohutusprotseduuride kohta konkreetseid küsimusi, võite meiega alati ühendust võtta. Meie kontaktandmed leiate ülalt.

 

Isikuandmete puutumatuse rikkumine

 

EET kliente puudutava isikuandmete puutumatusega seotud rikkumise korral, kui vastav rikkumine võib põhjustada klientidele suurt ohtu, teavitab EET esimesel võimalusel andmekaitseametit ja otsustab koos ametiga, mis ulatuses tuleks sellest teada anda.

 

 

 

Andmesaajad ja andmete edastamine

 

EET töötleb enamikke isikuandmeid privaatsetes andmekeskustes. EET kasutab aga teatud ettevõttesiseseid süsteeme, mis töötlevad andmed pilvepõhiste süsteemide abil. Andmete mistahes loovutamise või edastamise korral on käesolevas kirjeldatud kõikide süsteemide puhul kasutusel olev isikuandmete töötlemine ja see, millistele andmesaajatele andmeid edastatakse.

 

 

 

Andmetöötluse kestus

 

EET on võimalusel määranud kindlaks konkreetsetes süsteemides toimuvate tegevustega seotud andmetöötluse kestuse. Üldjuhul säilitab EET isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

 

 

 

EET isikuandmete puutumatust käsitleva teate muudatused

 

EET võib igal ajal ja ilma sellest ette teatamata käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet kohese jõustumisega muuta. Oluliste muudatuste korral kuvatakse meie veebilehele sisselogimisel teade või see saadetakse otse e-posti teel. EET uus isikuandmete puutumatust käsitlev teave kehtib etteulatuvalt.

 

 

 

Kaebused

 

Kliendid saavad esitada EET otsuste kohta kaebuse siin: kundeservice@eeteuroparts.dk.

 

Kliendid võivad igal ajal esitada küsimuse või kaebuse EET poolt kliendiandmete töötlemise kohta ka andmekaitseametile. Samuti võivad kliendid igal ajal esitada isikuandmete töötlemisega seotud hagi kohtusse.

EET EestiBregnerødvej 133 D3460 BirkerødKM number 35239480
Eesti / Eesti