Ärikliendi müügi-ja tarnetingimused

Alljärgnevaid müügi- ja tarnetingimusi kohaldatakse siis, kui EET Europarts (KMKR DK35239480, Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Taani) ja ostja ei ole sõlminud kirjalikku lepingut.

 1. Mõisted

1.1 Käesolevates tingimustes tähendab:

1.1.1 meie – EET Europarts (registrijärgne asukoht Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Taani);

1.1.2 teie – meilt kauba ostja;

1.1.3 leping – käesolevad tingimused koos teie tellimuse kinnitusega;

1.1.4 kaup – toode või teenus, mille meilt tellite;

1.1.5 hinnapakkumus – teile tehtud kauba müügihinna pakkumus;

1.1.6 tellimus – teie esitatud kaubaostutellimus;

1.1.7 tellimuse kinnitus – meie nõustumus tellimusega;

1.1.8 intellektuaalse omandi õigused – kõik patendid, registreeritud ja registreerimata disainilahendused, autoriõigused, kaubamärgid, oskusteave ja kõik muud intellektuaalse omandi vormid, mis on jõustatavad mis tahes maailma paigas;

1.1.9 veebisait – meie veebisait http://www.eeteuroparts.ee või muu EET Europartsi kontserni veebisait.

 1. Hinnapakkumus, nõustumus ja tellimuse kinnitus

2.1 Me väljastame hinnapakkumuse eritellimuse kohta kirjalikult ja see kehtib vaid pakkumuse tegemise päeval.

2.2 Kõik jooksva päeva hinnafailid kehtivaid vaid väljastamise päeval.

2.3 Kõiki kaubatellimusi käsitletakse pakkumusena kauba ostmiseks käesolevatel tingimustel.

2.4 Me nõustume teie pakkumusega kauba ostuks käesolevatel tingimustel, väljastades teile tellimuse kinnituse, ja sel hetkel muutub meievaheline leping siduvaks.

2.5 Tellimuse kinnitus on siduv, v.a kui tellimuse kinnituse ja tellitu vahel on vastuolu ja see on teile vastuvõetamatu – sellisel juhul peate meid kolme tööpäeva jooksul teavitama.

2.6 Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et tarnida teile tellimuse kinnituses loetletud kaubad, võib juhtuda, et mingil hetkel ei saa me seda teha, sest näiteks i) kaupu ei toodeta enam või kaubad pole enam kättesaadavad või ii) meie veebisaidil oli esitatud vale hind. Sellisel juhul teavitame teid ja anname teile võimaluse tellida kaup õige hinnaga või tühistada tellimus.

2.7 Meil on õigus igal ajal käesolevaid tingimusi muuta. Seepärast soovitame regulaarselt kontrollida meie veebisaidil avaldatud tingimusi. Muudatused jõustuvad esitatavate tellimuste suhtes pärast seda, kui oleme tingimusi oma veebisaidil uuendanud. Muudatused ei kehti tellimuste suhtes, mis on esitatud enne muudatuste avaldamist meie veebisaidil.

 1. Laos mitteoleva kauba broneerimine

Kui ei ole sätestatud teisiti, siis saab laos mitteoleva kauba hinnapakkumusi või tellimuse kinnitusi teha vaid juhul, kui kaup on saadaval, ning kõigile hinnapakkumustele kohaldatakse kehtivaid kauba impordi- ja ekspordiseadusi. Broneeringu korral on meil õigus hinnapakkumus ja tellimus tühistada ning teil ei ole õigust esitada tellimuse mittetäitmisega seoses meile mingeid nõudeid.

 1. Hind ja maksetingimused

4.1 Meie veebisaidil esitatud hinnad sisaldavad pakendit ja tollimakse, ent mitte käibemaksu, saatekulusid ega muid tasusid.

4.2 Kui me ei ole leppinud kokku teisiti, siis peate tasuma tellimuse ajal kehtivad tarnekulud ja lisatasud.

4.3 Kui me ei ole leppinud kokku teisiti, siis peate tasuma tellimuse eest arvele märgitud maksetähtpäevaks. Teil on õigus esitada päringuid või vastuväiteid kolme tööpäeva jooksul arve väljastamiskuupäevast, vastasel korral loetakse arve täpseks ja tasumisele kuuluvaks. Arvete vaidlustatud osade eest tuleb tasuda kolme tööpäeva jooksul pärast vaidluse lahendamist. Vaidlustamata osade eest tuleb tasuda ülaltoodud korras.

4.4 Meil on õigus nõuda viivist tasumata summadelt alates maksetähtpäevast kuni summa tegeliku tasumiseni ning viivise määraks on Taani keskpanga baasintress, millele lisandub 2% aastas. Meil on õigus loovutada oma nõuded teie vastu kolmandatele isikutele nõuete sissenõudmiseks.

4.5 Teiega kokku lepitud hinnasoodustused kehtivad vaid juhul, kui tasute makse punktis 4.3 sätestatud perioodi jooksul.

4.6 Kui meie arvates ei võimalda teie majanduslik seisund nimetatud maksetingimusi pakkuda või kui te ei ole täitnud varasemate tellimuste maksetingimusi, siis on meil õigus täitmata tellimused tühistada, v.a juhul, kui te viivitamata tasute kõigi tarnitud kaupade eest ja kõigi täitmata tellimuste eest.

4.7 Üle 1000-euroste tellimuste (km-ga) eest ei saa tasuda krediitkaardiga.

5.0 Kauba kirjeldus

5.1 Meie veebisaidil toodud andmed tarnitud kauba kohta on vaid informatiivsed ja muutuvad siduvaks juhul, kui need on sõnaselgelt nimetatud teie tellimuse kinnituses.

5.2 Eritingimused, mida esitate seoses oma tellimusega, muutuvad siduvaks vaid juhul, kui need on sõnaselgelt nimetatud teie tellimuse kinnituses.

 1. Tarnetähtaeg ja viivitused

6.1 Kõigi tarnete puhul on tarnetingimuseks „tarnitud tehasest” (vt Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaannet Incoterms 2000).

6.2 Tellimuse kinnituses sätestatud tarnekuupäev on pelgalt hinnanguline. Tarneaeg ei ole oluline lepingutingimus ja me ei vastuta kahjude, tasude ega kulude eest, mis tekivad otseselt või kaudselt kaubatarne hilinemise tõttu.

6.3 Teie, teie töötaja või teie nimel kaupa vastu võtma volitatud isik peab tarned vastu võtma ja seda allkirjaga kinnitama.

6.4 Te peate kaupa kättesaamisel kontrollima ning teavitama meid puuduvast, valesti tarnitud ja valedele spetsifikatsioonidele vastavast kaubast või muul viisil tellimusele mittevastavast kaubast, samuti kaubast, mille pakend on saanud kahjustada või millel on silmanähtavad kahjustused. Vastav teave tuleb esitada kullerile ja meil kirjalikult kauba üleandmisel ja vastuvõtmisel. Peate teavitama meid kauba varjatud kahjustustest või puudustest seitsme tööpäeva jooksul pärast kohaletoimetamist, vastasel korral loetakse, et olete kauba vastuvõetavaks tunnistanud.

 1. Riisiko üleminek

Kaubaga seotud riisiko läheb teile üle niipea, kui kaup meie laos meie või teie kullerile üle antakse.

 1. Omand

8.1 Kauba omand ei lähe teile üle enne, kui olete kauba eest ja kõik muud meile võlgnetavad summad täielikult tasunud.

8.2 Kuni kauba omandiõiguse üleandmiseni teile kooskõlas punktiga 8.1 nõustute hoidma kaupa vastutaval hoiul. Te peate ladustama kauba omal kulul muudest teie valduses olevatest kaupadest eraldi, selle kindlustama ja tähistama nii, et on selge, et tegu on meie omandiga.

8.3 Olenemata sellest, kas kaup kuulub meile, võite te müüa või kasutada kaupa oma tavapärase majandustegevuse käigus meie nimel hinnaga, mis vastab täielikult kauba turuväärtusele.

8.4 Te loovutate meile viivitamata kõik nõuded, mis on tekkinud seoses kauba edasimüügiga teie klientidele või kolmandatele isikutele ning mis vastavad meile tasumisele kuuluvale summale (km-ga), olenemata sellest, kas olete tasunud meile kauba eest võlgnetavad summad. Meil on õigus nõuda kauba hinna (km-ga) tasumist olenemata sellest, et kauba omandiõigus ei ole veel meilt teile üle läinud.

8.5 Sellist müüki või tehingut loetakse meie kauba müügiks või kasutamiseks teie poolt meie nimel ja sellise müügi või tehingu puhul loetakse teid meie esindajaks. Kuni kauba omand meilt teile üle läheb, on kogu kauba müügist või muul viisil saadud tulu teie vastutaval hoiul ja seda ei tohi ajada segamini muude rahaliste vahenditega või maksta laenukontole ning see peab olema igal hetkel tuvastatav meie rahana.

8.6 Kuni omandi üleminekuni meilt teile peate olema valmis tagastama meile kauba, mis on veel olemas või mida te ei ole veel edasi müünud. Kui te seda ei tee, siis on meil õigus siseneda teie kasutuses või valduses olevatesse ruumidesse, kus kaup asub, ja võtta see tagasi enda valdusse. Sellise taotluse esitamisel lõpevad teie punktis 8.3 sätestatud õigused.

9.0 Tellimuse tühistamine

Teatud kaubakategooriate puhul võite omal äranägemisel ja tühistamistasu maksmisel tühistada tellimuse või lükata täitmise edasi tingimusel, et oleme sõlminud vastava eelneva kirjaliku kokkuleppe.

 1. Tagastamine

10.1 Valesti tellitud tooted ei ole tagastatavad. Erijuhtudel, kui tooted on avamata ning originaalpakendis, on tagastus vôimalik, eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel EET Europarts Internationaliga. Tagastustasu on 30% toote hinna väärtusest. Tagastustasule lisandub tagastuse käitlemise tasu, EUR 35. Tootmisest maha vôetud tooted ning eritellimuste tooteid ei ole vôimalik tagastada. Juhul, kui meie poolt kasutatava logistikafirma esindajatel ei ole vôimalik tellimust kliendi poolt esitatud aadressile kleidni vea tôttu tarnida ja/vôi kui saaja tarnest keeldub, lisandub arvele tagastustasu 30% toote hinnast ning samuti tagastuse käsitlemise tasu EUR 35. Juhul, kui keeldutud tarne sisaldab tootmisest maha vôetud tooteid ja/vôi eritellimuste tooteid, saadetakse tarne saajale uuesti, kuna neid tooteid ei ole vôimalik tagastada.

10.2 EET Europarts vahetab alati tooteid, juhul, kui meie vea tôttu on saadetud vale toode. Valede toodetega tarnetest palume märku anda 7 päeva jooksul, arve esitamise kuupäevast. Teade tuleb saata kirjalikult aadressile sales@eeteuroparts.ee.

10.3 Kôik tellimuste tühistused tuleb saata aadressile sales@eeteuroparts.ee . Eritellimuste tooteid ning tootmisest maha vôetud tooteid ei saa tühistada. Juhul, kui klient saab tühistatud tellimusest toote, saab selle kirjaliku dokumentatsiooni olemasolul tagastada ning toode krediteeritakse. Toodete tagastus on vôimalik RMA osakonnaga kokkuleppel. Kôik RMA taotlused tuleb esitada veebi kaudu – www.eeteuroparts.ee . RMA tooted tuleb tagastada meie poolt esitatud aadressile, RMA kinnituse saamisest, 7 tööpäeva jooksul. Juhul, kui tooted ei ole meie lattu tagasi jôudnud 7 tööpäeva jooksul, tühistatakse RMA taotlus. Kôik tagastused tuleb saata originaalpakendis, kahjustamata ning avamata, kliendi oma kulul ning riisikol. Juhul kui tooted on tagastatud ilma RMA kinnituse numbrita, saadetakse tooted saatjale tagasi ning lisatakse RMA tagastuse käsitluse tasu summas EUR 35. RMA kinnituse number peab olema nähtav nii saatelehel kui välisel pakendil. Originaalpakendile ei ole lubatud kirjutada ning kleepida omapoolseid silte. Saatja on vastutav tagastustarnete eest EET Europarts Internationali lattu.

 1. Garantii

11.1 Te peate ise veenduma, et kaup sobib soovitud otstarbeks. Me ei garanteeri mingiks eesmärgiks sobivust.

11.2 Me ei garanteeri, et tarnitud kaup töötab riketeta või katkestusteta või et võimalikud tarkvaravead saavad kõrvaldatud.

11.3 Teil ei ole automaatselt õigust kaupa remontida või asendada, kui me pole andnud vastavat nõusolekut. Kaup tarnitakse garantiiga, mida tootja meile pakub. Teil ei ole õigust nõuda meilt muud tootegarantiid.

11.4 Kolmekümne tööpäeva jooksul pärast kauba kohaletoimetamist oleme kohustatud asendama või remontima puudustega kauba tingimusel, et:

11.4.1 teatate meile puudusest kirjalikult määratud aja jooksul;

11.4.2 tagastate meile puudustega kauba;

11.4.3 pärast kauba kontrollimist veendume puuduste olemasolus ja selles, et need tulenevad materjali- või koostevigadest, mitte valest käitlemisest või ostjapoolsest valest ladustamisest, hooletusest, remondist, muudatustest või õnnetusjuhtumist.

11.5 Kui punktist 11.4 ei tulene teisiti, siis me ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud kauba tagastamise käigus.

11.6 Punkt 11.4 ei hõlma tarkvara ja me ei vastuta teile tarnitud tarkava vigade või puuduste eest.

11.7 Me ei vastuta mingil juhul kahju eest, mis tuleneb käesolevate tingimuste rikkumisest, ega kaudse kahju, sh tegevuskahjumi, säästude mitterealiseerumise või muude nõuete eest, mille kolmas isik on teie vastu esitanud, isegi kui meid on sellisest kahjust, tegevuskahjumist või nõudest teavitatud.

11.8 Kõik tagastatud puudustega kaubad, millel puudusi ei ole, tagastatakse teile. Meil on õigus nõuda puudusteta kauba tagastamise eest tasu, sh tootja poolt kauba kontrollimiseks tehtud kulude hüvitamist.

 1. Vastutuse piirang

12.1 Lepingus sätestatu ei piira ega välista meie vastutust surma või kehavigastuse eest, mille põhjuseks on meie hooletus, pettus või rikkumine, ega vastutust, mille välistamist seadus ei luba.

12.2 Me ei vastuta kahju eest:

12.2.1 kui meie ei ole rikkunud oma seadusjärgset kohustust, mis meil või meie töötajatel või agentidel teie ees on;

12.2.2 kui kahju ei olnud teie tellimuse vastuvõtmisel etteaimatav;

12.2.3 ulatuses, milles kahju suurenemine tulenes teiepoolsest lepingurikkumisest.

12.3 Me ei vastuta kaudse kahju eest, sh saamata jäänud tulu või muu kaudse kahju eest.

12.4 Kui punktist 12.1 ei tulene teisiti, piirdub meie maksimaalne lepinguline, lepinguväline (sh hooletusest tulenev) ja muu vastutus teie ees summaga, mis võrdub tellitud kauba kahekordse väärtusega.

 1. Intellektuaalne omand

13.1 Me hüvitame teile kõik kulud, mis tulenevad nõudest, mille kohaselt meie tarnitud kauba kasutamine rikub kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi. Sellisel juhul võime kaubad tagasi kutsuda, välja vahetada või teile raha tagastada (v.a kulum).

13.2 Te peate meid viivitamata kirjalikult teavitama kõigist kauba loata kasutamise või intellektuaalse omandi õiguste rikkumise juhtumitest.

13.3 Meie ise otsustame kohtumenetluse, läbirääkimiste ja nõuete rahuldamise üle ning kui kohtumenetlus on seotud teile tarnitud kaubaga, peate te osutama meile vastava taotluse saamisel mõistlikku abi.

13.4 Me ei hüvita alltoodut:

13.4.1 kauba kasutusotstarbe loata muutmine;

13.4.2 nõuded, mis tulenevad kauba kasutamisest koos toodetega, mida pole tarninud meie.

13.5 Te peate hüvitama meile kõik nõuded, mis on seotud teie määratud või teile kuuluvate intellektuaalse omandi õigustega, mis on lõimitud meilt ostetud kaupadesse.

 1. Klientide teavitamine

14.1 Te peate teavitama oma kliente käesolevatest tingimustest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kauba ostmist, kasutamist või realiseerimist, sh intellektuaalse omandi õigustest ja tootja garantiidest.

14.2 Kauba kasutamine võib sõltuda selle rakendamise piirangutest. Te kinnitate, et hangite meilt lisateavet, kui kaupa kavatsetakse kasutada muuks kui äriliseks või eraotstarbeks.

 1. Pildid

Meie veebisaidil avaldatud pildid kaubast on vaid illustratiivsed ja tegelik kaup võib nendest pisut erineda.

 1. Isikuandmete kaitse

16.1 Me suhtume isikuandmete kaitsesse täie tõsidusega. Me ei kasutada meile esitatud andmeid muuks otstarbeks kui teie kaubatellimuse töötlemiseks või selleks, et teavitada teid meie toodetest ja teenustest, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda.

16.2 Teie isikuandmeid ei kasutata mingiks muuks otstarbeks ning neid hoitakse turvalises serveris ja töödeldakse kooskõlas Taani kehtivate andmekaitseseadustega.

16.3 Meie ja teised meie kontserni äriühingud tohivad kasutada teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva punktiga. Me teeme mõistlikke jõupingutusi selleks, et vältida loata juurdepääsu teie isikuandmetele. Isikuandmeid ei müüda ega edastata kõrvalistele isikutele ilma teie nõusolekuta.

16.4 Teilt kogutud andmed võivad hõlmata alltoodut:

16.4.1 isikuandmeid, sh teie nime, e-posti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit, arve- ja/või tarneaadressi;

16.4.2 finantsteavet (nt teie krediitkaardi andmed);

16.4.3 andmeid, mis võimaldavad tuvastada teie isikut ja seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Neid andmeid kogutakse küpsiste abil. Küpsis on väike fail, mille saadame teie arvutisse ja mis talletatakse seejärel teie arvuti brauseris või kõvakettal. See sisaldab ainulaadset numbrit, ent mitte isikuandmeid. Küpsistega kogutud andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ja neid säilitatakse vaid ettevõttesiseseks kasutamiseks.

16.5 Kui te ei soovi saada meilt teateid toodete ja teenuste kohta, siis teavitage meid sellest e-posti aadressil sales@eeteuroparts.ee

 1. Lõpetamine

17.1 Kumbki lepingupool võib lepingu lõpetada, kui teine lepingupool:

17.1.1 paneb toime olulise või korduva lepingurikkumise;

17.1.2 ei kõrvalda rikkumist 30 päeva jooksul kirjaliku teate saamisest teiselt lepingupoolelt;

17.1.3 lõpetab täielikult kogu ettevõtte tegevuse või teeb seda olulises osas;

17.1.4 läheb pankrotti või ei suuda tasuda võlgnevusi maksetähtpäevaks.

 1. Vääramatu jõud

Me teeme kõik endast oleneva, et täita oma lepingulisi kohustusi. Me ei vastuta lepingu mittetäitmise, hilinenud täitmise ega lepinguliste kohustuste eest, kui selle põhjuseks on meist sõltumatud asjaolud, ulatuses, milles selle põhjuseks on meist sõltumatud asjaolud. Viivituse korral täidame oma kohustusi esimesel võimalusel.

 1. Teated

Kummagi lepingupoole poolt teisele esitatav teade tuleb esitada e-posti, faksi või posti teel teise lepingupoole aadressil, mis on märgitud tellimuse kinnituses, või muul aadressil, mille teine lepingupool on kirjalikult teatanud. Kui teade esitatakse e-posti teel, siis – kui ei ole tõendatud vastupidist – loetakse see kohale toimetatuks saatmise päeval, kui faksi teel, siis veatu ülekandeteate kättesaamisel, ning kui posti teel, siis tavapärase postiteenuse osutamise korras.

 1. Üldist

20.1 Käesolevaid tingimusi (sh lepingupoolte vahel kokku lepitud eritingimusi) saab muuta üksnes lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel.

20.2 Kui üks või mitu käesoleva lepingu sätet osutuvad kehtetuks, ebaseaduslikuks või kui nende täitmist ei saa nõuda, ei mõjuta ega piira see muude sätete kehtivust, seaduslikkust ega nende täitmise nõutavust.

20.3 Käesolevatele tingimustele ja meievahelisele lepingule kohaldatakse Taani õigust ning lepinguga seotud vaidlused võidakse lahendada Taani kohtutes (s.o tegu on mitteerandliku kohtualluvusega).

EET EestiBregnerødvej 133 D3460 BirkerødKM number 35239480
Eesti / Eesti