Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 

De volgende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer er geen andere schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen EET (Proostwetering 107-D, 3543 AC, Utrecht, Nederland of Pegasuslaan 5,1832, Diegem, België) en de koper.

 

1.0 Definities

In deze voorwaarden is een aantal begrippen opgenomen die we onderstaand toelichten:

 

1.1. Wij, ons en onze verwijzen naar EET (met maatschappelijke zetel te Proostwetering 107-D, 3543 AC, Utrecht, Nederland of Pegasuslaan 5,1832, Diegem, België)

 

1.2 Afnemer, u, jij en je, verwijzen naar de koper van alle goederen

 

1.3 Contract, betekent deze algemene leveringsvoorwaarden

 

1.4 Goederen, alle producten of diensten die u bij ons bestelt

 

1.5 Offerte en aanbieding, betekent een offerte voor de verkoop van goederen

 

1.6 Order, een door u geplaatste order bij ons voor de aankoop van goederen

 

1.7 Orderbevestiging, betekent onze aanvaarding van uw bestelling

 

1.8 Intellectuele eigendomsrechten betekenen alle patenten, geregistreerde en niet geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, knowhow en alle andere vormen van intellectuele eigendom waar ook ter wereld afdwingbaar

 

1.9 Website, betekent onze website op http://www.eetgroup.nl + http://www.eetgroup.be of enige andere website van EET Group.

 

 

2.0 Offerte, acceptatie en orderbevestiging

 

2.1 Een offerte voor een specifieke aanvraag, anders dan de dagelijkse prijslijsten welke per mail of FTP beschikbaar wordt gesteld, wordt schriftelijk uitgebracht en is alleen geldig op de offerte datum of geldig tot en met de datum zoals aangegeven op de offerte.

 

2.2 Alle prijzen in de dagelijkse prijslijsten zijn geldig op de dag van uitgifte. Het is echter niet uit te sluiten dat er typefouten zijn gemaakt. De genoemde prijzen zijn daarom onder voorbehoud.

 

2.3 Op alle bestellingen die door afnemer worden geplaatst bij EET zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

2.4 Alle bestellingen worden bevestigd door middel van het uitgeven van een orderbevestiging. Vanaf dat moment is het contract tussen ons en u bindend.

 

2.5 Een orderbevestiging is bindend, tenzij er een discrepantie is tussen de orderbevestiging en wat u besteld heeft. Indien de discrepantie voor u onacceptabel is, dan moet u ons binnen 3 werkdagen informeren.

 

2.6 Hoewel wij er alles aan zullen doen u te voorzien van de op de orderbevestiging vermelde goederen, kunnen er gelegenheden voordoen waar wij niet in staat zijn om deze goederen te leveren, omdat bijvoorbeeld, (i) de goederen niet meer worden vervaardigd of beschikbaar zijn of (ii) als er een foutieve prijs op onze website staat. In dergelijke omstandigheden zullen wij contact met u opnemen om u te informeren en geven wij u de mogelijkheid om uw bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of de bestelling te annuleren.

 

2.7 Wij kunnen de algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom om regelmatig de voorwaarden op onze website te controleren. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst na de tijd dat wij de voorwaarden op onze website hebben bijgewerkt. De aanpassingen zullen niet van toepassing zijn op bestellingen die u plaatste voordat wij de wijzigingen op onze website hebben doorgevoerd.

 

3.0 Reserveringen voor goederen niet op voorraad

 

Tenzij anders vermeld, is onze offerte of onze opdrachtbevestiging voor goederen die niet beschikbaar zijn uit onze eigen voorraden afhankelijk van beschikbaarheid en alle offertes zijn onderworpen aan de geldende wetten met betrekking tot de invoer en uitvoer van goederen. Wanneer deze reserveringen relevant geworden, behouden wij ons het recht voor om onze offerte te herroepen en de bestelling te annuleren en u heeft geen recht om eventuele claims en dergelijke te maken ten aanzien van ons onvermogen om uw bestelling te verwerken.

 

4.0 Prijs en betaling

 

4.1 De vermelde prijzen op onze website zijn inclusief verpakking en invoerrechten, maar exclusief BTW, vrachtkosten en eventuele andere verplichtingen.

 

4.2 Tenzij anders overeengekomen betaalt u bij ons voor de kosten van levering, alsmede alle extra kosten die ten tijde van de bestelling voor u worden gemaakt.

 

4.3 Tenzij anders is overeengekomen dient u voor uw bestelling te betalen op basis van de vervaldatum, vermeld op uw factuur. U heeft tot 3 werkdagen na de datum van de factuur de mogelijkheid voor vragen of geschillen, daarna zal de factuur als akkoord en inbaar worden beschouwd. Betwiste delen van de factuur zijn 3 werkdagen na de datum waarop het geschil is opgelost verschuldigd. Onbetwiste delen van facturen dienen te worden betaald zoals hierboven aangegeven.

 

4.4 Wij hebben het recht om rente te heffen op achterstallige facturen vanaf de betalingsdatum tot de datum van betaling van 2% per jaar boven de basisrente van de bank. Wij behouden ons het recht voor om uw schulden ter incasso over te dragen aan derden. Eventuele kosten voor het overdragen en incasseren zullen worden doorbelast aan u.

 

4.5 Eventuele kortingen die wij met u overeengekomen zijn, zijn slechts van toepassing indien wij de betaling ontvangen in de periode reeds aangegeven in punt 4.3.

 

4.6 Indien naar ons oordeel uw financiële omstandigheden geen garantie zijn om te kunnen voldoen aan onze betalingsvoorwaarden, of als u niet heeft voldaan aan de betalingsvoorwaarden voor eerdere leveringen, hebben wij het recht om niet-verwerkte orders te annuleren tenzij u onmiddellijk betaalt voor alle eerder geleverde goederen en een betaling maakt op onze rekening voor alle onverwerkte bestellingen.

 

4.7 Bestellingen van meer dan EUR 1.000 inclusief BTW betaald per creditcard worden niet geaccepteerd.

 

5.0 Omschrijving van de goederen

 

5.1 Details over de op onze website aangeboden goederen zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en zijn slechts bindend wanneer uitdrukkelijk in uw orderbevestiging beschreven.

 

5.2 Eventuele specifieke wensen in verband met uw bestelling worden pas bindend als ze uitdrukkelijk zijn beschreven in uw orderbevestiging.

 

6.0 De levertijd en vertragingen

 

6.1 Alle leveringen geschieden vanuit ons magazijn ex-works (zoals gedefinieerd door de Incoterms 2000 en uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel).

 

6.2 Elke levertijd vermeld in de orderbevestiging is slechts een indicatie. Levertijd is niet de basis van het contract en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade, claims of uitgaven die direct of indirect veroorzaakt zijn door een vertraging in de levering van de goederen.

 

6.3 Alle leveringen moeten worden ontvangen en ondertekend door u, een van uw medewerkers, of een persoon die door u is aangewezen om de levering van de goederen te mogen accepteren.

 

6.4 U dient alle zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren en ons op de hoogte te stellen van eventuele ontbrekende, verkeerd geleverde, onjuiste specificatie of andere onjuistheden aan de bestelde goederen of van goederen in beschadigde verpakking of zichtbaar beschadigd door melding te maken aan de koerier en schriftelijk aan ons op het moment van levering . Binnen 7 werkdagen na levering dient u ons op de hoogte te stellen van niet-zichtbare schades of gebreken in de geleverde goederen anders wordt u geacht deze te aanvaarden.

 

7.0 Risico-overdracht

 

Het risico op alle goederen wordt overgedragen aan u op het moment dat zij beschikbaar zijn in ons magazijn voor levering door onze koerier of beschikbaar zijn om opgehaald te worden door uw koerier.

 

8.0 Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 Alle door EET geleverde producten blijven eigendom van de leverancier (EET) of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde bedrag van de leveringsovereenkomst met betrekking tot die producten volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

 

8.2 Afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij de leverancier berust, gescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

 

8.3 Afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij leverancier berust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van de leverancier.

 

9.0 Annulering

 

Voor bepaalde categorieën goederen, kunt u naar ons goeddunken, en tegen betaling van annuleringskosten, de levering ervan annuleren of een levering uitstellen, mits een voorafgaande schriftelijke overeenkomst in die zin is gemaakt.

 

10.0 Retouren

 

10.1 U mag alleen goederen naar ons retourneren indien u hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verstrekt. U dient de goederen in ongeopende verpakking naar ons sturen te sturen in hun originele staat, onbeschadigd en op eigen kosten en risico. Alle RMA aanvragen moeten binnen 15 werkdagen na facturatie worden ingediend met behulp van ons online retour systeem. Wij verwijzen u naar onze website, onder het kopje ‘my-account’ voor meer informatie.

 

10.2 Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. Het weigeren van een zending of een factuur is niet voldoende om de koop ongedaan te maken. U moet te allen tijde een melding maken via de genoemde website in alinea 10.1

 

10.3 Software, licenties, garantieverlengingen en speciaal voor u door bestelde artikelen kunnen in geen geval retour. Controleer dit indien nodig voordat u overgaat tot aankoop.

 

10.4 Wij behouden ons het recht voor om een ‘restocking fee’ van de 20% van de prijs van de goederen in rekening te brengen met een minimaal bedrag van 35,- Euro.

 

11.0 Garanties

 

11.1 U dient uzelf te overtuigen van de geschiktheid van de goederen voor hun doel. Wij geven geen garanties af voor een bepaald doel.

 

11.2 Wij geven geen garantie dat de geleverde goederen werken zonder fouten of onderbrekingen, of dat alle software fouten die kunnen optreden worden verholpen.

 

11.3 U kunt niet automatisch aanspraak maken op reparatie of vervanging van goederen zonder overeenkomst met ons. De goederen worden geleverd met de garantie zoals aan ons aangeboden door de fabrikant. U heeft geen recht om een ander garantie product van ons te eisen.

 

11.4 Gedurende een termijn van 30 werkdagen na levering van de goederen komen wij overeen dat wij defecte goederen vervangen of herstellen, mits:

 

11.4.1 u ons schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het gebrek binnen de gestelde termijn, en

 

11.4.2 u de defecte goederen naar ons retour stuurt;

 

11.4.3 na de goederen geïnspecteerd te hebben wij ervan overtuigd zijn dat de geconstateerde gebreken zijn te wijten aan gebrekkige materialen of vakmanschap en niet zijn te wijten aan verkeerd gebruik of opslag, verwaarlozing, installatie, reparaties of wijzigingen door de koper, of als gevolg van toevallige gebeurtenissen.

 

11.5 Met uitzondering van de voorwaarden vermeld onder artikel 11.4 hierboven, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van de levering van goederen terug naar ons.

 

11.6 Er moet specifiek worden opgemerkt dat clausule 11.4. geen software omvat en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor fouten of tekortkomingen in aan u meegeleverde software.

 

11.7 Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van uw niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, noch zijn wij verantwoordelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van operationele verliezen, niet realiseren van verwachte besparingen of enige andere claims opgevoerd door een derde tegen u, ook al zijn wij bewust gemaakt van dergelijke schade, operationele verliezen of vorderingen.

 

11.8 Alle als defect teruggestuurde goederen en waarvan wij vervolgens geen schuld hebben zullen worden teruggegeven aan u. Wij hebben het recht om een vergoeding te vragen voor het retour sturen van niet-defecte goederen met inbegrip van eventuele kosten die door de fabrikant zijn gemaakt voor het testen van de goederen op gebreken.

 

12.0 Beperking van de aansprakelijkheid

 

12.1 Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid  beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of fraude of een schending of aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

 

12.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade: -

 

12.2.1 wanneer er geen schending is van een wettelijke verplichting tegenover u door ons of onze werknemers of agenten;

 

12.2.2 wanneer dergelijk verlies of schade redelijkerwijs niet voorzienbaar was door ons ten tijde wij uw bestelling accepteerde, of

 

12.2.3 wanneer een toename van het verlies of de schade het gevolg is van een schending door u van enige voorwaarde van het contract.

 

12.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals winstderving, verlies van winst of enige andere vorm van indirecte verliezen.

 

12.4 Met inachtneming van artikel 12.1 is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van u uit hoofde van de overeenkomst of op grond van de overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins niet hoger dan een bedrag gelijk aan tweemaal de waarde van de goederen die u heeft besteld.

13.0 Intellectuele Eigendom

 

13.1 Wij vergoeden u alle kosten en verplichtingen die voortvloeien uit elke claim als het gebruik van door ons geleverde goederen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. We kunnen goederen terugnemen of ruilen of u terugbetalen (minus afschrijvingen) in dit geval.

 

13.2 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een inbreuk of onrechtmatig gebruik van goederen of intellectuele eigendomsrechten.

 

13.3 Alleen wij houden de controle op de geschillen, onderhandelingen en afwikkeling van alle vorderingen en u dient redelijke bijstand te verlenen indien gevraagd om ons te helpen als geschillen direct gerelateerd zijn aan u geleverde goederen.

 

13.4 Wij vergoeden niet voor:

 

13.4.1 elke onbevoegde wijziging in het gebruik van de goederen

 

13.4.2 elke claim veroorzaakt door het gebruik van de goederen in combinatie met producten die niet door ons geleverd zijn

 

13.5 U vrijwaart ons voor elke claim met betrekking tot gespecificeerde intellectuele eigendommen of eigendom van u en geïntegreerd in de goederen die u bij ons koopt.

 

14.0 Informatie aan uw klanten

 

14.1 U zult uw klanten op de hoogte moeten brengen van deze voorwaarden en bepalingen die een impact hebben op hun aankoop, het gebruik of de bestemming van de goederen, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en alle garanties gegeven door de fabrikant.

 

14.2 Het gebruik van de goederen kan onderworpen zijn aan beperkingen. U verklaart dat u verdere informatie zal opvragen bij ons indien de goederen worden gebruikt voor andere dan commerciële doelstellingen of privé gebruik.

 

15.0 Afbeeldingen

 

Afbeeldingen van de goederen op onze website zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen enigszins afwijken van de werkelijke producten.

 

16.0 Privacy

 

16.1 Wij nemen uw privacy zeer serieus. We zullen de informatie die u aan ons verstrekt enkel gebruiken met als doel uw bestelling voor goederen te verwerken of om u te informeren over onze producten en diensten waarvan wij denken dat dit voor u interessant is.

 

16.2 Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden gearchiveerd op een beveiligde server en verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

16.3 Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt door ons en andere bedrijven binnen onze groep in overeenstemming met deze clausule. Wij nemen alle redelijke zorg om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

 

16.4 De informatie die wij van u bewaren kan zijn: -

 

16.4.1 persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoon-en faxnummers, facturering en / of afleveradres

 

16.4.2 financiële informatie zoals uw credit card gegevens.

 

16.4.3 gegevens die ons in staat stelt om u te herkennen en hoe u onze website gebruikt. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij naar uw computer versturen en die vervolgens wordt opgeslagen in uw browser of harde schijf. Het bevat een uniek nummer, maar geen persoonlijke gegevens. Gegevens die door cookies verzameld zijn, worden niet doorgegeven aan derden en worden uitsluitend voor ons intern gebruik bewaard.

 

16.5 Indien u niet wilt dat wij contact met u opnemen om u te informeren over onze producten en diensten, stuur dan een e-mail naar ons: info@eetgroup.nl of info@eetgroup.be

 

17.0 Beëindiging

 

17.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen indien de andere partij:

 

17.1.1 een materiële of aanhoudende inbreuk op deze voorwaarden begaat, en

 

17.1.2 er niet in slaagt om deze inbreuk binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving te verhelpen; of

 

17.1.3 niet langer haar activiteiten uitoefent of haar werkzaamheden wezenlijk heeft veranderd; of

 

17.1.4 insolvent failliet gaat of niet in staat is om schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.

 

18.0 Overmacht

 

Wij zullen alles in het werk stellen om onze verplichtingen uit deze overeenkomst waar te maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering, voor zover de tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle. In geval van een vertraging zullen wij zo snel als mogelijk aan onze verplichtingen voldoen.

 

19.0 Kennisgevingen

 

Elke kennisgeving gegeven door een van de partijen naar de andere partij kan worden bediend per e-mail of per post naar het adres van de partij zoals vermeld in de orderbevestiging of een ander adres dat als zodanig schriftelijk is medegedeeld. Kennisgevingen die worden verstuurd per e-mail worden geacht te zijn ontvangen op de dag dat het werd verzonden, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Kennisgevingen per brief wordt geacht te zijn geleverd in het normale verloop van de post.

 

20.0 Algemeen

 

20.1 Elke wijziging aan deze voorwaarden (met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen de partijen) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk door ons is overeengekomen.

 

20.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard, onwettig is of onuitvoerbaar blijkt te zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling.

 

20.3 Op deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende contracten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de voorwaarden of aanvullende contracten zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

 

20.4 Als u een OCR klacht wilt plaatsen, dan kan dat worden gedaan op de volgende website: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

EET NederlandProostwetering 107 D3543 AC UtrechtBTW-nummer NL812823060B01
Nederland / Nederlands