Opći trgovinski uvjeti

Sljedeći uvjeti prodaje i isporuke primjenjuju se kada između društva EET Europarts (PDV br. DK35239480, Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Danska) i kupca ne postoje drugi pisani sporazumi.

1.0.       Definicije

1.1.       U ovim uvjetima: 

1.1.1.    mi, nas i naše odnosi se na društvo EET Europarts (sa sjedištem na adresi Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Danska) 

1.1.2.    vi i vaše odnosi se na kupca naše robe

1.1.3.    ugovor znači ovi uvjeti zajedno s potvrdom vaše narudžbe

1.1.4.    roba znači svi proizvodi ili usluge koje od nas naručite

1.1.5.    ponuda znači ponuda za prodaju robe

1.1.6.    narudžba znači narudžba koju ste nam dostavili za kupnju robe

1.1.7.    potvrda narudžbe znači naše prihvaćanje vaše narudžbe

1.1.8.    prava intelektualnog vlasništva znači svi patenti, registrirani i neregistrirani dizajni, autorska prava, žigovi, znanja i iskustva (know-how) i svi ostali oblici intelektualnog vlasništva, koji su provedivi negdje u svijetu

1.1.8.   web-mjesto znači naše web-mjesto na e-adresi http://www.eeteuroparts.com/ ili bilo koje web-mjesto grupe EET Europarts Group

2.0.      Ponuda, prihvaćanje i potvrda narudžbe

2.1.      Naša ponuda za određeni zahtjev, osim datoteka s dnevnim cijenama, izdaje se u pisanom obliku i valjana je samo na dan ponude.

2.2.      Sve cijene navedene u našim datotekama s cijenama valjane su na dan izdavanja.

2.3.     Sve narudžbe robe smatraju se vašom ponudom da kupite robu u skladu s ovim uvjetima.

2.4.      Vašu ponudu da kupite robu u skladu s ovim uvjetima prihvatit ćemo izdavanjem potvrde narudžbe, a u trenutku njezina izdavanja ugovor između nas postaje obvezujući.

2.5.      Potvrda narudžbe obvezujuća je osim kada dođe do odstupanja između potvrde narudžbe i onoga što ste naručili, a vama je to odstupanje neprihvatljivo, u kojem slučaju nas morate obavijestiti o tome u roku od 3 radna dana.

2.6.      Iako ćemo činiti sve u našoj moći kako bismo vam dobavili robu navedenu u potvrdi narudžbe, može se dogoditi da ne možemo dobaviti tu robu jer na primjer (i) tu robu više ne proizvode ili ona nije dostupna, ili (ii) je na našem web-mjestu došlo do pogreške u pogledu cijene. U tom ćemo slučaju kontaktirati s vama kako bismo vas obavijestili o tome i pružili vam mogućnost da ponovno potvrdite svoju narudžbu s ispravnom cijenom ili otkažete narudžbu.  

2.7.      Ove uvjete možemo promijeniti u bilo kojem trenutku. Stoga vam savjetujemo da redovito provjeravate uvjete na našem web-mjestu.  Promjene će se primjenjivati na sve narudžbe koje izvršite nakon što smo ažurirali uvjete na našem web-mjestu. Promjene se neće primjenjivati na narudžbe koje izvršite prije nego što promijenimo naše web-mjesto.

3.0.      Zadrške u pogledu robe koja nije na zalihi

Osim ako je drukčije navedeno, naša ponuda ili potvrda narudžbe za robu koja nije dostupna iz naše vlastite zalihe podliježe dostupnosti, a sve ponude podliježu mjerodavnim zakonima u pogledu uvoza i izvoza robe. Postanu li ove zadrške relevantne, zadržavamo pravo povući našu ponudu i otkazati narudžbu, a vi nećete imati pravo žalbe u pogledu naše nemogućnosti da obradimo vašu narudžbu.

4.0.      Cijena i plaćanje

4.1.      Cijene navedene na našem web-mjestu uključuju ambalažu i

carinske pristojbe, ali isključuju PDV, troškove prijevoza i ostale pristojbe.

4.2.      Osim ako drukčije dogovorite s nama, vi plaćate troškove isporuke i sve dodatne naknade koje se smatraju primjerenima u trenutku naručivanja.

4.3.      Osim ako je drukčije dogovoreno, morate platiti svoju narudžbu na temelju datuma dospijeća koji je označen na računu. Imate 3 radna dana od datuma našeg računa za postavljanje upita ili pobijanje računa, u suprotnom će se smatrati da je račun ispravan i dospio na naplatu. Pobijani dijelovi računa dospijevaju na naplatu 3 radna dana nakon datuma rješavanja pobijanja. Nepobijani dijelovi računa moraju se platiti kako je prethodno navedeno.

4.4.      Imamo pravo na naplatu kamata na dospjele, a neplaćene račune od datuma na koji plaćanje dospije pa sve do datuma plaćanja, i to po stopi od 2 % godišnje više od osnovne stope Narodne banke Danske.  Zadržavamo pravo prenijeti vaša dugovanja trećim stranama radi naplate.

4.5.      Popusti koje dogovorimo s vama primjenjuju se samo ako plaćanje primimo u razdoblju navedenom u članku 4.3.

4.6.      Ako prema našem mišljenju vašim financijskim prilikama nisu zajamčeni navedeni uvjeti plaćanja ili ako niste zadovoljili uvjete plaćanja za prethodne isporuke, zadržavamo pravo otkazati neobrađene narudžbe osim ako odmah platite svu prethodno isporučenu robu te izvršite plaćanje na račun u pogledu neobrađenih narudžbi.

4.7.     Ne prihvaća se plaćanje kreditnom karticom narudžbi u vrijednosti većoj od 1000 EUR, uključujući PDV.

5.0.      Opis robe

5.1.      Podaci o robi navedeni na našem web-mjestu služe samo u informativne svrhe i obvezujući su samo kada se na njih izričito upućuje u potvrdi narudžbe.

5.2.      Posebni zahtjevi koje podnesete u vezi s vašom narudžbom postaju obvezujući samo kada se na njih izričito upućuje u potvrdi narudžbe.

6.0.      Rok isporuke i kašnjenja

6.1.      Sve isporuke izvršavaju se franko tvornica iz našeg skladišta (kako je utvrđeno uvjetima isporuke Incoterms 2000 koje je izdala Međunarodna trgovačka komora).

6.2.      Rok isporuke naveden u potvrdi narudžbe samo je procjena. Rok isporuke nije suština ugovora, stoga nismo odgovorni za gubitak, troškove, štetu, naknade ili rashode koji su izravno ili neizravno uzrokovani kašnjenjem isporuke robe.

6.3.      Vi, jedan od vaših zaposlenika ili osoba koju ste ovlastili za primitak isporuke robe mora primiti i potpisati sve isporuke.

6.4.     Odmah po primitku robe morate je pregledati i obavijestiti kurira i nas u pisanom obliku u trenutku isporuke o robi koja nedostaje, koja je pogrešno isporučena, čije su specifikacije netočne ili koja na drugi način nije u skladu s narudžbom, koja je isporučena u oštećenoj ambalaži ili koja je vidljivo oštećena. O svim nevidljivim oštećenjima ili neispravnostima isporučene robe morate nas obavijestiti u roku od 7 radnih dana, u suprotnom se smatra da ste je prihvatili.   

7.0.      Prijenos rizika

Rizik robe prenosi se na vas kada se ona stavi na raspolaganje u našem skladištu kako bi je isporučio naš prijevoznik ili preuzeo vaš kurir.

8.0.      Vlasništvo

8.1.      Vlasništvo nad robom ne prenosi se na vas sve dok u cijelosti ne platite robu i sve ostale iznose koje nam dugujete.

8.2.      Sve dok se vlasništvo nad robom ne prenese na vas u skladu s člankom 8.1. suglasni ste čuvati robu na fiducijarnoj osnovi kao naš povjerenik. Morate pohraniti i osigurati robu (o svojem trošku) zasebno od sve ostale robe u svojem posjedu te je označiti tako da je jasno da se radi o našoj imovini. 

8.3.      Neovisno o tome što roba (ili neki dio nje) ostaje u našem vlasništvu možete je za naš račun prodavati ili upotrebljavati u redovnom poslovanju po punoj tržišnoj cijeni. 

8.4.      Odmah ćete nam prenijeti sva svoja potraživanja koja nastanu na temelju preprodaje robe vašim klijentima ili trećim stranama, a koja odgovaraju iznosu koji nam dugujete, uključujući PDV, neovisno o tome jeste li platili iznose koje nam dugujete za robu. Imamo pravo na povrat cijene robe (plus PDV), neovisno o tome što vlasništvo nad robom nije preneseno s nas. 

8.5.      Smatra se da svakom takvom prodajom ili transakcijom prodajete ili upotrebljavate našu robu u svoje ime te ćete u takvim prodajama ili transakcijama djelovati kao principal. Sve dok se vlasništvo nad robom ne prenese s nas ukupni primici od prodaje ili drugi primici od robe čuvaju se za nas i ne miješaju se s ostalim novcem niti uplaćuju na bankovni račun u prekoračenju te su u svakom trenutku označeni kao naš novac.

8.6      Sve do trenutka prijenosa vlasništva nad robom s nas na zahtjev ćete isporučiti robu koja nije upotrjebljena ili je niste preprodali. Ako to ne učinite, zadržavamo pravo ulaska u prostore u vašem vlasništvu, zakupu ili kontroli gdje je roba smještena te pravo njezina oduzimanja. U trenutku podnošenja takvog zahtjeva prestaju vaša prava iz stavka 8.3.

9.0.      Otkazivanje

Za određene kategorije robe možete, prema našoj procjeni i po plaćanju naknade za otkazivanje, otkazati svoju narudžbu ili odgoditi njezinu isporuku, pod uvjetom da je s nama prethodno sklopljen pisani sporazum u tom pogledu.

10.0.    Povrati

10.1.    Robu nam možete vratiti samo podložno našem prethodnom pisanom sporazumu. Robu nam morate vratiti u prvobitnom stanju, neoštećenu, o svojem trošku i riziku. Svi zahtjevi za autorizaciju povrata robe (RMA) moraju se dostaviti s pomoću našeg mrežnog alata za povrate. Za više podataka pogledajte naše web-mjesto.

10.2.    Zadržavamo pravo naplatiti naknadu za ponovno popunjavanje zaliha u iznosu od 35 EUR ili 25 % cijene vraćene robe, ovisno o tome koji je iznos veći.

11.0.    Jamstva

11.1.    Morate se uvjeriti da roba odgovara vašim potrebama. Ne jamčimo da roba odgovara bilo kakvim posebnim svrhama.

11.2.    Ne jamčimo da će dobavljena roba raditi bez pogrešaka ili smetnji, niti da će sve softverske pogreške do kojih može doći biti ispravljene.

11.3.    Nemate automatski pravo na popravak ili zamjenu robe osim ako ste se tako dogovorili s nama. Robu dobavljamo uz jamstva koja nam nudi proizvođač. Nemate pravo od nas tražiti nikakvo drugo jamstvo za proizvod.

11.4.    Tijekom razdoblja od 30 radnih dana od isporuke robe suglasni smo zamijeniti ili popraviti neispravnu robu pod uvjetom:

11.4.1. da nas u pisanom obliku i u navedenom roku obavijestite o neispravnosti; i

11.4.2 da nam vratite neispravnu robu;

11.4.3. da pregledom robe utvrdimo da su pronađene neispravnosti posljedica neispravnih materijala ili izrade, a ne neispravnog rukovanja ili pohrane, nemara, postavljanja, popravka ili izmjena koje je izvršio kupac ili nezgoda.

11.5.    Iznimno od uvjeta navedenih u prethodnom članku 11.4., nismo odgovorni za neispravnosti nastale kao posljedica povratne isporuke robe nama.  

11.6.    Potrebno je posebno napomenuti da članak 11.4. ne uključuje softver i da ne odgovaramo za pogreške ili neispravnosti softvera koji vam dobavimo.

11.7.    Ni u kojem slučaju nismo odgovorni za gubitke nastale kao posljedica neispunjenja obveza prema ovim uvjetima i nismo odgovorni ni za kakvu neizravnu ili posljedičnu štetu, uključujući poslovne gubitke, neostvarenje očekivanih ušteda ili ostala potraživanja trećih strana prema vama, iako smo obaviješteni o toj šteti, poslovnom gubitku ili potraživanju.

11.8.    Vraćamo vam svu robu koju nam vratite kao neispravnu, a za koju naknadno utvrdimo da je ispravna. Zadržavamo pravo naplatiti vam povrat ispravne robe, uključujući sve troškove nastale za proizvođača pri ispitivanju neispravnosti robe.

12.0.    Ograničenje odgovornosti

12.1.    Ništa u ugovoru ne ograničava ili isključuje našu odgovornost za smrt ili tjelesne ozljede nastale uslijed našeg nemara ili prijevare ili neke povrede ili odgovornosti koja se prema zakonu ne može isključiti.

12.2.    Prema vama ne odgovaramo ni za kakav gubitak ili štetu:-

12.2.1. kada mi, naši zaposlenici ili zastupnici nisu povrijedili svoju pravnu dužnost prema vama;

12.2.2. kada taj gubitak ili štetu nismo mogli razumno predvidjeti pri prihvaćanju vaše narudžbe; ili

12.2.3. u mjeri u kojoj je povećanje gubitka ili štete posljedica vaše povrede nekog uvjeta ugovora.

12.3.    Ne odgovaramo ni za kakve posljedične gubitke kao što je gubitak dobiti od poslovanja, gubitak zarade ili neka druga vrsta neizravnog gubitka.

12.4.    Podložno članku 12.1. naša maksimalna odgovornost prema vama na temelju ugovora, bilo ugovorna, građanskopravna (uključujući nemar) ili drukčija, ne prelazi iznos jednak dvostrukoj vrijednosti naručene robe.

13.0.    Intelektualno vlasništvo

13.1.    Obeštećujemo vas za sve troškove i obveze koje proizlaze iz tvrdnji da se korištenjem robe koju smo mi dobavili povređuju prava intelektualnog vlasništva neke treće strane.  U tom slučaju možemo opozvati ili zamijeniti robu ili vam vratiti novac (umanjen za amortizaciju).

13.2.    Odmah nas u pisanom obliku morate obavijestiti o svakoj neovlaštenoj upotrebi robe ili u njoj sadržanih prava intelektualnog vlasništva ili upotrebi robe ili u njoj sadržanih prava intelektualnog vlasništva kojima se vrši povreda prava.

13.3.    Sami upravljamo sporovima, pregovorima i nagodbama u pogledu svih potraživanja, a vi ste nam dužni pružiti razumnu pomoć ako to od vas zatražimo, ako se spor izravno odnosi na vama dobavljenu robu.

13.4.    Ne obeštećujemo vas za sljedeće:

13.4.1. neovlaštenu izmjenu u upotrebi robe

13.4.2. tužbe do kojih je došlo zbog upotrebe robe zajedno s proizvodima koje mi nismo dobavili

13.5.    Vi obeštećujete nas za sva potraživanja povezana s pravima intelektualnog vlasništva koja ste naveli ili koja su u vašem vlasništvu, a koja su sastavni dio robe koju kupite od nas. 

14.0.    Obavješćivanje klijenata

14.1    Svoje klijente obavješćujete o ovim uvjetima koji utječu ili će utjecati na njihovu kupnju ili upotrebu robe ili raspolaganje njom, uključujući prava intelektualnog vlasništva i sva jamstva proizvođača.

14.2.    Upotreba robe može podlijegati ograničenjima njezine primjene. Suglasni ste da ćete od nas pribaviti dodatne informacije ako je roba namijenjena upotrebi u svrhe koje nisu poslovna ili osobna upotreba.

15.0.    Slike

Slike robe na našem web-mjestu služe samo kao primjeri i mogu se neznatno razlikovati od stvarne robe.

16.0.    Privatnost

16.1.    Ozbiljno shvaćamo vašu privatnost. Podatke koje nam pružite ne upotrebljavamo ni u kakve svrhe osim kako bismo obradili vašu narudžbu robe ili vam pružili informacije o našim proizvodima i uslugama za koje smatramo da bi vam mogle biti zanimljive.

16.2.    Vaši podaci ne koriste se ni u kakve druge svrhe, a čuvaju se na sigurnom poslužitelju i obrađuju u skladu s primjenjivim danskim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

16.3.    Vaše podatke možemo upotrebljavati mi te ostala društva iz naše grupe u skladu s ovim člankom. Poduzimamo sve razumne mjere kako bismo spriječili neovlašteni pristup vašim podacima. Osobni podaci neće se prodavati ni prenositi nepovezanim trećim stranama bez vaše prethodne suglasnosti.

16.4.    Podaci koje od vas prikupljamo mogu uključivati:-

16.4.1. osobne podatke kao što su ime, e-adresa, broj telefona i telefaksa, adresa za naplatu i/ili adresa za isporuku

16.4.2. financijske podatke kao što su podaci kreditne kartice.

16.4.3. podatke koji nam omogućuju da vas prepoznamo i utvrdimo kako upotrebljavate naše web-mjesto. Te podatke prikupljaju kolačići. Kolačić je malena datoteka koju šaljemo na vaše računalo, a koja se zatim pohranjuje u vašem pregledniku ili na tvrdom disku. Kolačić sadržava jedinstveni broj, ali ne i osobne podatke. Podaci prikupljeni s pomoću kolačića neće se prosljeđivati trećim stranama nego će se čuvati samo za internu upotrebu.

16.5.    Ako ne želite da kontaktiramo s vama u pogledu podataka o našim proizvodima i uslugama, pošaljite nam e-poruku na e-adresu info@eeteuroparts.com

17.0.    Raskid 

17.1.    Svaka strana može raskinuti ugovor ako druga strana:

17.1.1. bitno ili trajno krši ove uvjete; i 

17.1.2. ne ispravi to u roku od 30 dana od pisane obavijesti primljene od druge strane kojom se od nje zahtijeva da to ispravi; ili

17.1.3. prestane poslovati u bitnome ili u potpunosti; ili

17.1.4. postane insolventna, uđe u stečaj ili ne može otplaćivati dugove koji dospijevaju.

18.0.    Viša sila

Učinit ćemo sve u svojoj moći kako bismo ispunili svoje obveze iz ovog ugovora. Ne odgovaramo za neispunjenje ili kašnjenje u ispunjenju naših obveza iz ovog ugovora ako i u mjeri u kojoj je to neispunjenje ili kašnjenje uzrokovano okolnostima na koje ne možemo utjecati. U slučaju kašnjenja, svoje obveze ispunit ćemo čim to razumno bude moguće.

19.0.    Obavijesti

Sve obavijesti jedne strane drugoj strani mogu se uručiti e-poštom, telefaksom ili poštom na adresi druge strane navedenoj u potvrdi narudžbe ili na drugoj adresi o kojoj je ta strana u pisanom obliku obavijestila drugu stranu; ako se obavijest šalje e-poštom, smatra se da je primljena na dan slanja osim ako se dokaže suprotno, ako se šalje telefaksom smatra se da je uručena po primitku izvješća o prijenosu bez pogrešaka, a ako se šalje u obliku dopisa, smatra se da je dostavljena redovnom dostavom pošte.

20.0.    Općenito

20.1.    Izmjene ovih uvjeta (uključujući sve posebne uvjete dogovorene između strana) ne primjenjuju se osim ako su s nama dogovorene u pisanom obliku.  

20.2.    Ako se jedna ili nekoliko odredaba ovog sporazuma bude smatrala nevaljanom, nezakonitom ili neizvršivom, to neće utjecati na valjanost, zakonitost ili izvršivost ostalih odredaba niti će ih dovesti u pitanje.

20.3.    Ovi uvjeti i naš ugovor s vama uređuju se danskim pravom te podliježu neisključivoj nadležnosti danskih sudova.