Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - EET

Artikel 1: Toepassing

1.1. Behoudens andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanig contract, erkent de klant dat hij een exemplaar van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere. Toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant is steeds uitgesloten.

1.2. Een met deze algemene voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals voorkomend, en/of gebruik, rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.

1.3. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van EET. 

1.4. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Artikel 2. Bestellingen

2.1. Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, bestelformulier of welk ander document dan ook uitgaande van EET, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen “aanbod” uit en bindt EET niet.

2.2. Een aanvaarding door de klant van een onder punt 2.1 voormelde prijsopgave, voorstel, bestek, offerte of het plaatsen van een bestelling door de klant, maakt een “aanbod” uit van de klant aan EET, waarbij deze laatste slechts verbonden is na schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door één van haar bestuurders, met dien verstande dat de factuur uitgaande van EET of de loutere levering van het goed, steeds als aanvaarding geldt.

2.3. Vertegenwoordigers of verkopers van EET zijn niet gemachtigd om een aanbod en/of bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om EET te verbinden.

2.4. EET voert zijn verbintenissen uit als zijnde een middelenverbintenis en naar best vermogen.

2.5. Bestellingen van de klant zijn onherroepelijk. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materieel in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het goed en geen verdere informatie te behoeven.

2.6. De klant erkent de dienst en/of goederen, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of te gebruiken.

2.7. De verkoop van goederen omvat enkel deze gedefiniëerd en afgelijnd in het bestek, met uitsluiting van alle andere, en bevat evenmin enige dienst, waarinbegrepen installatie. 

2.8. Afbeeldingen, maten, gewichten, technische gegevens en dergelijke worden enkel ten titel van inlichting overgemaakt, zijn benaderende aanwijzigingen, verbinden EET niet en kunnen steeds gewijzigd worden.

2.9. Voor elke bestelling onder de € 100 wordt aan de klant een forfaitaire administratiekost van € 10 aangerekend.

2.10. EET behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs indien de bestelling gebaseerd is op een van EET uitgaande prijsopgave. Indien EET een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient zij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermede in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 3 werkdagen na verzending van voormelde kennisgeving. Desgevallend zal het het inontvangstnemen van het goed minstens gelden ten titel van aanvaarding van het contract en van onderhavige verkoopsvoorwaarden.

2.11. De klant machtigt de leverancier om elke publiciteit aangaande produkten, diensten en/of activiteiten van de leverancier ondermeer per electronische data toe te zenden. EET is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot haar klanten op te slaan, te bewaren en te gebruiken conform de wetgeving terzake. EET is gerechtigd om bij laattijdige of niet-betaling de klant te laten registreren in een door derden beheerd bestand van wanbetalers.

Artikel 3. Website

3.1. EET is gerechtigd om al dan niet een login of toegangscode aan de klant toe te wijzen om bestellingen via de website van EET te plaatsen. EET is gerechtigd om op elk ogenblik de login of andere in te trekken en dit zonder motivatie noch kennisgeving. De code alsmede het gebruik van de verkoopsinfrastructuur van EET zijn strict persoonlijk en niet door de klant overdraagbaar.

3.2. EET is gerechtigd om, op elk ogenblik en zonder eenderwelke kennisgeving, elke maatregel van inwendige orde en/of nuttig voor de continuïteit van de dienstverlening te nemen, waarinbegrepen doch niet-limitatief: wijziging van toegangcodes, gebruikerstoegang en –naam, inbelnummers, loginprocedure, onderhoudswerken, infrastructuurswijzigingen, technische of procedurele wijzigingen. De klant blijft aansprakelijk voor elk gebruik van de dienst, al dan niet met zijn toelating en/of medeweten, door een derde en blijft opzichtens EET te allen tijde integraal gehouden.

3.3. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het inbrengen van de toegangscode het bewijs uitmaakt van de identiteit van de klant en van zijn instemming met de inhoud van de bestelling. Elke bestelling via de website wordt door EET gereproduceerd in een geschrift. Partijen erkennen dat deze reproductie dezelfde bewijskracht heeft als een origineel door de klant ondertekend document en aanvaarden dat dit het bewijs zal uitmaken van de bestelling die door de klant werd geplaatst.

3.4. Indien derden met behulp van de code van de klant een bestelling plaatsen, geldt deze in ieder geval als een bestelling in naam en voor rekening van de klant.

De klant aanvaardt, op onherroepelijke wijze en zonder mogelijkheid van bewijs van het tegendeel, dat elke verrichting, bestelling of ander die gedaan wordt onder zijn code, steeds geschiedt in zijn naam en voor zijn rekening. De klant blijft te allen tijde, ook in geval van verlies, diefstal of overmacht, aansprakelijk voor elke bestelling die met zijn code wordt geplaatst tot op datum van ontvangst door EET van een aangetekende kennisgeving.

3.5. EET is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schadelijke gevolgen die uit het concept, het gebruik, de onderbreking, of enig ander voortvloeit uit haar internet-site, noch voor elke welkdanige inlichting die erop verstrekt wordt omtrent pijs, beschikbaarheid, data, eigenschappen, ea.

Artikel 4. Levering

4.1. Opgegeven levering- en transporttermijnen en/of –data zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van EET.

4.2. De levering van een goed, houdende tevens overdracht van risico’s, wordt geacht plaats te hebben vanaf het ogenblik dat het goed ter beschikking van de klant staat in de magazijnen van EET.

4.3. Bestelde goederen die in stock zijn, staan ter beschikking van de klant 3 uur na aanvaarding van de bestelling. Goederen die niet in stock zijn, staan ter beschikking van de klant na kennisgeving.  De klant dient het goed onmiddellijk af te halen. Terbeschikking gestelde goederen blijven dit gedurende 5 dagen. Vanaf de 6de dag is EET gerechtigd een forfaitaire administratieve kost van € 125 per dag aan te rekenen. De afhaling van de bestelde goederen gebeurt in het magazijn of de bedrijfslokalen van EET, tenzij anders schriftelijk door partijen wordt overeengekomen. Indien het goed 1 maand na terbeschikkingstelling niet door de klant werd afgehaald, is EET gerechtigd om het contract voor risico en lastens de klant te verbreken onder toepassing van een schadeloosstelling conform art.13, dan wel het goed, in uitvoering van het contract, te facturen aan de klant.

4.4. In geval van transport door EET geschiedt zulks aan de door EET gebruikelijke transporttarieven, waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben, te aanvaarden en te consulteren is op de website. Elk transport geschiedt steeds, ook in geval van franco levering, op kosten en voor risico van de klant, aan het door de klant opgegeven adres te verzenden en zal aan de klant gefactureerd worden en is niet begrepen in de opgegeven prijs. De klant dient te zorgen voor de inontvangstname van de goederen, en bij gebreke, wordt deze geacht te hebben plaatsgevonden van zodra het goed zich bevindt binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of het is uitgeladen of niet.

4.5. Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. EET is steeds gerechtigd om een bestelling, naargelang de beschikbaarheid van de goederen, middels meerdere transporten te verzorgen voor rekening van de klant.

4.6. De klant is ertoe gehouden om, op zijn kosten en voor zijn risico, alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, enz.) aan EET mede te delen. Levering geschiedt enkel op het gelijksvloers. Zonodig dient hij tevens een lift of ophijsmateriaal ter beschikking te hebben op het ogenblik van levering alsmede te zorgen voor alle bijhorende voorzieningen. Indien bij gebreke, de levering niet kan plaats hebben en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal het surplus aan kost aan de klant gefactureerd worden.

4.7. Installatie of ander is nooit begrepen in de levering of transport.

4.8. EET is gerechtigd het goed tegen remboursbetaling aan de klant te doen afgeven.

4.9. De klant kan, op zijn kosten, de risico’s voor de goederen van indepotstelling en/of van transport, voorzover dit door EET wordt verzorgd, door deze laten verzekeren mits de klant hierom schriftelijk verzoekt.

4.10. Indien EET, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil, bedrijfsstoornissen (waaronder het ingebreke blijven van de leveranciers van EET) of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan zij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 5. Prijzen

5.1. De prijzen verstrekt door EET gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.5.2. De toepasselijke prijs is deze geldend op de dag van de aanvaarding door EET van de bestelling. Indien tussen de dag van de aanvaarding van de bestelling en de datum van de levering of afhaling een kostenverhoging mocht optreden, waarinbegrepen ondermeer deze ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal, deze door EET steeds mogen worden doorgerekend, waarbij de factuur geldt ten titel van notificatie,  zonder het recht voor de klant om daarvoor de ontbinding te vragen.

5.3. Alle vermelde prijzen zijn netto, ex magazijn, inclusief normale verpakking, tenzij anders overeengekomen.
5.4. Exclusief zijn, ondermeer en niet-limitatief, eenderwelke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing, taks, rechten, kost, boete, vergoeding voor reprografie, auteurs, uitgevers, Auvibel, Recupel, Bebat of andere. De klant erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze alle niet-inclusieve kosten en andere te zijne laste te nemen en desgevallend EET op eerste verzoek integraal te vrijwaren.

Artikel 6. Betalingen

6.1. Behoudens andersluidende bepaling, zijn alle facturen contant betaalbaar op één der op de factuur vermelde bankrekeningen van EET of te harer zetel. Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

6.2. Iedere door EET ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de door EET aangewezen dan wel de eerst vervallen factuur.

6.3. Is de factuur op de vervaldag onbetaald (valuta rekening EET geldt), dan wordt het bedrag, automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd :

. ten titel van forfaitaire schadevergoeding met respectievelijk € 40 voor een hoofdsom - € 250,  € 75 voor een hoofdsom tussen € 250 en € 500, en 15% voor een hoofdsom € 500 per factuur, met maximum van € 3.750 per factuur

. alsmede ten titel van nalatigheidsinteresten met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der algehele betaling

. onverminderd haar recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten.

6.4. Vervallen interesten, die tenminste voor een geheel jaar verschuldigd zijn, brengen op hun beurt interesten aan dezelfde interestvoet op. In geval van enig onbetaald saldo, is de leverancier gerechtigd omelke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren goederen en/of prestatieBovendien is de garantie alsdan van rechtswege opgeheven, zonder dat deze opheffing de garantieperiode verlengt.

6.5. In geval van enig onbetaald saldo, is EET gerechtigd om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch notificatie,  elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van voorafbetaling van de te leveren goederen en/of prestatie, van een garantie en/of van domiciliatie, waarbij de klant zich ertoe verbindt om uiterlijk binnen de 8 werkdagen na het eerste verzoek van EET hieraan te voldoen, bij gebreke waaraan EET gerechtigd is het contract te beëindigen ten laste en voor risico van de klant. Bovendien is de waarborg alsdan van rechtswege opgeheven, zonder dat deze opheffing de waarborgperiode verlengt. Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële verplichting is in hoofde van de klant.

6.6. In geval van enig onbetaald saldo, wordt elke factuur of vordering, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

6.7. Technische problemen, gebreken, niet-levering van het ene goed, doet in hoofde van de klant in geen enkel geval afbreuk aan zijn betalingsverplichting voor het andere (geleverde) goed.

6.8. De klant verleent hierbij op onherroepelijke wijze een contractueel rententierecht aan EET, waarbij deze laatste in geval van niet-betaling van enige betwiste of niet-betwiste, vervallen of niet-vervallen factuur gerechtigd is om de goederen die EET voor de klant onder zich houdt, verder aan te houden tot op dag van integrale betaling.

6.9. EET behoudt zich het recht voor om elke bestelling, zelfs gedeeltelijk uitgevoerd, afzonderlijk te factureren.  

6.10. Elke factuur is geldig geadresseerd aan het in het contract vermeld adres, zelfs in geval van wijziging van maatschappelijke zetel, behoudens na notificatie desbetreffend per aangetekend schrijven door de klant.

6.11. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de klant. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de klant.6.12. Bij ontvangst van een niet-gedekte cheque zal forfaitair aan EET een schadevergoeding verschuldigd zijn, voor administratieve doeleinden, ten belope van € 125. Het bestaan van een ongedekte cheque ontneemt geenszins het recht aan EET om de betalingsvoorwaarden van huidig artikel toe te passen. Deze schadevergoeding staat volledig los van de mogelijkheid voor EET tot het indienen van strafklacht met eventuele burgerlijke partijstelling.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat het geleverd goed eigendom van EET blijft,  tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is. Tot zolang is de klant niet gerechtigd het goed aan derden in pand of borg te geven, of over te dragen  en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede EET hiervan per kerende in kennis te stellen.

7.2. Het goed mag in geen enkel geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de klant.

7.3. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed of enige andere mogelijke aantasting van het eigendomsrecht, is de klant ertoe gehouden om binnen de 24u EET te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

7.4. In geval van overdracht of pandbeslag zijner handelsfonds, dient de klant alle maatregelen te nemen opdat het goed daarvan geen deel uitmaakt.

7.5. Indien de klant niet de eigenaar is van het onroerend goed waar het goed zich bevindt, of indien hij ophoudt eigenaar te zijn tijdens de duur van het contract, dan verbindt de klant zich ertoe aan de eigenaar van het onroerend goed per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk voor de dag van de plaatsing van het goed in het onroerend goed, kennis te geven dat het goed aan de klant niet toebehoort en dus niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld in artikel 20.1° van de wet dd. 16.12.1851 alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op het handelsfonds van de klant.

7.6. De klant is er tevens toe gehouden de coördinaten van de onder art. 7.5 vermelde derden op eerste verzoek aan EET ter kennis te geven.

7.7. In geval van wijziging van eigendom van het onroerend goed, tijdens de duur van onderhavig contract, is de klant er tevens toe gehouden om binnen de 48u na kennisname van eigendomsoverdracht, de nieuwe eigenaar op voormelde wijze te notifiëren alsmede EET daarvan in kennis te stellen. 

7.8. Elke welkdanige kosten, waarinbegrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten, waartoe EET in de onder art. 7.1 t.e.m. 7.7 voormelde eventualiteiten genoodzaakt wordt ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op het goed, dienen op zijn eerste verzoek door de klant vergoed te worden, met desgevallend indeplaatsstelling met uitoefening van de rechten van deze laatste.

7.9. Zonder afbreuk te doen aan het recht van EET om zijn eigendomsrechten te laten gelden opzichtens de klant of derden, is de klant bij enige niet-naleving van de in dit artikel vermelde bepalingen ertoe gehouden om EET schadeloos te stellen ten belope van de nieuwwaarde van het goed.

Artikel 8. Herstellingen

8.1. Indien de klant een herstelling wenst te laten uitvoeren door EET, dient hij hiervoor een schriftelijke aanvraag te richten aan EET die nauwkeurig de omschrijving dient te bevatten van het probleem alsmede copie van de aankoopfactuur.

8.2. EET is steeds en zonder enige motivering gerechtigd om een verzoek tot herstelling te weigeren.

8.3. Na ontvangst van de aanvraag tot herstelling, zal EET desgevallend een factuur uitgeven ter provisionele dekking van de kosten van opmaak van een bestek. Enkel na ontvangst van betaling van deze factuur binnen de vervaldag, zal EET een herstellingnummer aan de klant overmaken die hem, in toepassing van de RMA-procedure, zal toelaten het betreffend goed aan EET toe te zenden.

8.4. Na ontvangst van het goed conform artikel 8.3, zal EET binnen een redelijke termijn een bestek opstellen. De klant aanvaardt hierbij dat het bestek zal worden opgesteld op basis van de door de klant opgegeven foutmelding en na primair nazicht van het goed, doch steeds onder voorbehoud van onvoorziene herstellingen, arbeid en/of wisselstukken, die na demontage nodig blijken te zijn voor de goede werking van het goed, welke bijkomend in regie worden aangerekend aan de geldende standaardtarieven van EET.

Na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding van het bestek, zal EET een factuur uitgeven voor de provisionele bestekkosten. Na ontvangst van betaling van deze factuur, zal EET een eenmalige herstelling binnen een redelijke termijn aanvatten.

8.5. Niettegenstaande de toekenning van een herstellingsnummer, opmaak van een bestek en/of uitgifte van een factuur desbetreffend, blijft EET gerechtigd om de uitvoering van de herstelling alsnog te weigeren waarbij alsdan een creditnota zal worden uitgegeven voor de herstelkosten.

8.6. Op elke herstelling wordt een garantie verleend voor 3 maanden.

Artikel 9. Garantie

9.1. Indien het door EET geleverd goed bij de levering, zichtbare gebreken vertoont of wezenlijk niet-conform is aan de bestelling, dient de klant dit op dat tijdstip te laten acteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de twee werkdagen na levering dient de klant EET tevens per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na afloop van die termijn wordt het goed of dienst beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

9.2.Behoudens andersluidende overeenkomst, verleent EET, bij uitsluiting van alle andere, enkel de garantie die de fabrikant en/of derde-leverancier van het goed verstrekt doch steeds, indien geen specifieke andere termijn geld voor de fabrikant, beperkt tot een maximale duurtijd van 2 jaar op mechanische defecten ten gevolge van fabricagefouten en 3 maanden waarborg op electrische of electronische defecten ten gevolge van fabricagefouten, voor zover aangetoond wordt dat de geleverde goederen op een normale manier werden gebruikt én mits toepassing van de RMA-procedure.

9.3. Indien de fabrikant en/of derde-leverancier een garantie verleent, erkent de klant dat EET geen enkele herstellingsplicht heeft noch enige herstelling uitvoert aan de goederen.

De klant dient het te herstellen goed rechtstreeks aan de fabrikant over te maken. Indien de klant echter opteert om dit via EET te doen, zal dit uitsluitend kunnen middels de daarvoor voorziene RMA-procedure en geschieden op risico, verantwoordelijkheid en ten laste van de klant zonder dat EET welke verantwoordelijkheid dan ook ten hare laste neemt (zelfs bij zware fout doch behoudens opzet). In geen geval kan EET gehouden zijn om de goederen op te halen, na herstelling te retourneren of om in enige vervanging te voorzien noch in te staan voor de dienstverlening, waarborg of ander verleend door derden noch zal zij enige tussenkomst en/of vrijwaring desbetreffend verlenen.

9.4. De klant vrijwaart EET in ieder geval voor elke eventuele kost en/of vordering vanwege de fabrikant of derde-leverancier. In het geval de fabrikant vaststelt dat de herstelling niet valt onder de geen garantie en de herstelling toch werd uitgevoerd, dan dient de klant EET hiervoor te vrijwaren om reden dat de aanvraag tot tussenkomst onder garantie geschiedt steeds op risico en kost van de klant.

9.5. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de 8 werkdagen, in toepassing van de RMA-procedure, na instemming tot terugzending en, in geval van een zichtbaar gebrek en/of transportschade, in de oorspronkelijke verpakking.

9.6. In geval van een herstelling van een goed, dient de klant zich rechtstreeks te informeren bij de fabrikant en/of derde-leverancier omtrent de garantieduur, garantie- en herstellingsvoorwaarden, kosten, duur van herstelling en/of andere.

9.7. Indien EET per impossibile toch zou gehouden worden tot vrijwaring voor een verborgen gebrek, is deze steeds beperkt tot het Belgisch grondgebied, onder toepassing van de uitsluitingsgronden voorzien door de fabrikant, en tot de vervanging of herstelling ex-magazijn van het defecte onderdeel van het goed, onder uitsluiting van elke andere levering of prestatie waaronder, onder andere, de verplaatsings- en arbeidskost, en is deze steeds beperkt tot de kostprijs van het gebrekkige onderdeel of toestel, met uitsluiting van elke andere schade waaronder, onder andere, indirecte schade, genotsderving en winstderving. Het nakomen van EET van deze garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot andere verplichtingen dan deze garantieverplichting is EET niet gehouden. Geen enkele andere schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

9.8. Garantie is steeds uitgesloten in geval van:

1° elke laattijdige aangifte (zijnde per aangetekend schrijven buiten een termijn van 8 dagen nadat het werd ontdekt), nalatigheid, verkeerde aansluiting of manipulatie, ongeval of gebruik van het goed of de dienst welke niet conform is aan de voorschriften vermeld in het gebruikershandboek of prospectus;

2° elke poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging of elke andere aan interventie gelijk te stellen handeling;

3° elke wijziging van het serienummer van het goed;

4° schade veroorzaakt door verplaatsing of transport;

5° niet-naleving van onderhoudsvoorschriften van EET of van de fabrikant of bij gebruik van onaangepaste verbruiksproducten;

6° voor accessories en gebruikte onderdelen (batterijen inbegrepen) floppy-drives, tapes en andere geheugendragers.

7° vetusteit van het goed

8° elke interventie voor onderhoud;

9° elke andere bestemming, gebruik of kenmerken welke niet schriftelijk door EET of de fabrikant werden vooropgesteld.

10° elke schade veroorzaakt door geconnecteerde goederen;

11° elke schade veroorzaakt door hardware, software, data, netwerken, modems, proton, intranet, internet, of andere, of door een handeling desbetreffend door de klant dan wel bij verlies van data;

12° bij niet-naleving van de RMA-procedure.

9.9. Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het toestel als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van EET uitgesloten.

9.10. De klant dient te allen tijde de nodige maatregelen te nemen om bestanden te bewaren en/of te vrijwaren tegen eenderwelke vorm van verlies, beschadiging, wijziging of ander, en draagt de verplichting om zijn infrastructuur alsmede het gebruik ervan, waarinbegrepen zijn bij EET in bewaring gegeven goederen, te beveiligen.

9.11. Tweedehandstoestellen worden uitsluitend verkocht of verhuurd in de staat waarin het goed zich bevindt, zonder enige garantie omtrent kwaliteit, capaciteit, levensduur of ander, waarbij de klant erkent de op dat ogenblik bestaande functionaliteiten goed te kennen en te aanvaarden.

9.12. Wanneer er geen verborgen gebrek gevonden wordt, worden de kosten van de test steeds aan de klant doorgerekend, zelfs indien dit alles gedurende de garantieperiode plaatsvindt. De facturatie zal gebeuren op basis van de op dat ogenblik van toepassing zijnde gangbare tarieven.

Artikel 10. RMA-procedure

10.1. Indien de klant een herstelling aanvraagt of beroep doet op de garantie, dient hij hiervoor een bij EET aan te vragen RMA-formulier nauwkeurig in te vullen en aan EET over te maken tesamen met een copie van de aankoopfactuur.

10.2. Na ontvangst hiervan, zal EET een RMA-nummer aan de klant overmaken die hem zal toelaten het betreffend goed op eigen risico en kosten en in de originele verpakking aan EET toe te zenden met vermelding van dit nummer. Na toekenning van het RMA-nummer blijft dit 10 kalenderdagen geldig. EET behoudt het recht goederen zonder RMA-nummer of met een vervallen RMA-nummer te weigeren.

10.3. Niettegenstaande de toekenning van een RMA-nummer, blijft EET en/of de fabrikant gerechtigd om de dekking onder garantie te weigeren.

10.4. Alle effectief gepresteerde kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, retour-verpakking, opslag, etc.) worden aan de klant gefactureerd op basis van geldende standaardtarieven van EET. 10.5. Elk goed dat EET voor de klant onder zich houdt, geschiedt op uitsluitend risico van de klant. De klant wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het goed, al dan niet hersteld, te zijner beschikking staat onder toepassing van art. 4.3. Het goed zal echter aanzien worden als zijnde de eigendom van EET, zonder enig recht op schadeloosstelling in hoofde van de klant, indien het binnen een termijn van 1 maand na schriftelijk verzoek niet werd afgehaald.

10.6. De afnemer dient te zorgen voor het kopiëren en bewaren van belangrijke informatie dat een onderdeel dat opgezonden wordt ter reparatie bevat, daar deze informatie gedurende het reparatieproces zou kunnen verloren gaan.

10.7. Defecte goederen die ter herstelling aan EET worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.

10.8. Goederen door de klant naar EET opgestuurd ter herstelling, dienen toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de klant, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.

10.9. Bij het terugsturen van goederen naar EET er ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van € 25 per stuk verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht.

10.10. EET is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 125 € excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.

Artikel 11. Wederverkoop

11.1. De uitvoer en de wederverkoop van de goederen naar landen die geen deel uitmaken van de EU is verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.2. De klant verbindt er zich alsdan toe om de algemene voorwaarden, inzonderheid de waarborgvoorwaarden, van EET en van de hoofdleverancier/fabrikant aan zijn afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de klant om EET te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid welke door zijn afnemer tegen EET zou worden gesteld en die de aanspraken die de klant eventueel opzichtens EET zou kunnen laten gelden overschrijdt.

Artikel 12. Software

12.1. Bij levering van software, blijft EET en/of de hoofdleverancier te allen tijde alleen titularis van alle auteursrechten, naburige rechten, literaire, artistieke en intellectuele eigendomsrechten.

12.2. De klant verbindt er zich toe om alle eventuele intellectuele eigendomsrechten van EET en/of van derden te eerbiedigen en verklaart zich hierbij tevens akkoord met de licenties en/of gebruiksvoorwaarden uitgaande van deze derden die de betreffende software ter beschikking stellen.

12.3. De klant zal de tekens, handelsmerken, nummers of andere identificatiemiddelen van de goederen, onderdelen niet veranderen, verwijderen of misvormen.

12.4. De klant zal noch EET-merken noch de naam EET kunnen aanwenden of gebruiken op welke wijze of voor welk doel dan ook, zelfs niet voor of bij de uitvoering van het contract.

12.5. De klant dient te allen tijde EET integraal te vrijwaren voor elke vordering uitgaande van een derde alsmede EET schadeloos te stellen voor elke directe of indirecte schade veroorzaakt door de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel.

Artikel 13. Schorsing & Beëindiging

13.1. In geval van verbreking van het contract ten laste en voor risico van de klant, blijft EET steeds gerechtigd om ofwel de uitvoering van het contract te vorderen, ofwel aanspraak te maken op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de totale prijs van het niet-uitgevoerde deel van het contract, onverminderd het recht van EET om vergoeding van haar reële schade te vorderen en de op datum van verbreking openstaande facturen in hoofdsom en accessoria op te vorderen.

13.2. In geval dat aan de klant bij vonnis een opschorting van betaling wordt toegekend in het  kader van een gerechtelijk akkoord, blijven de niet-uitvoeringsexceptie, het voormeld uitdrukkelijk alsmede het stilzwijgend ontbindend beding naar gemeen recht gelden. EET herwint bovendien de volle uitoefening van zijn rechten indien de interesten en lasten van de schuldvordering die sinds de toekenning van het akkoord lopen, niet worden betaald.

13.3. EET blijf te allen tijde gerechtigd om het contract, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen en/of te schorsen indien het vanuit technisch oogpunt, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, onmogelijk is om het goed te verstrekken, waarinbegrepen ingevolge overmacht, en/of indien de voortzetting ervan, ingevolge technische wijziging, een meerkost voor EET zou inhouden in vergelijking met de op het ogenblik van het aangaan van het contract bestaande kost, ongeacht of zulks op dat ogenblik al dan niet voorzienbaar was en/of EET het goed al dan niet verder aanbiedt.

13.4. Een betwisting, aanspraak, vordering tot schorsing of beëindiging, niet-levering of welke andere dan ook van de klant betreffende een onderdeel van het contract of het gehele contract, kan door de klant niet worden ingeroepen opzichtens een ander onderdeel of een ander contract, inzonderheid niet ter verrechtvaardiging van de niet-betaling voor deze laatsten.

13.5. Door de schorsing of beëindiging wordt de toegang tot de dienst, waarinbegrepen tot de desgevallende website, zowel voor de klant als voor derden, ontoegankelijk.

13.6. In geval van schorsing en/of beëindiging kan de klant geen aanspraak maken op eenderwelke schadevergoeding, directe of indirecte, rechtstreekse en onrechtstreekse, of van welke dan ook noch op een vermindering van de prijs voor de duur van een eventuele schorsing.

13.7.De leverancier is gerechtigd om, binnen de wettelijke bepalingen terzake, aan de klant facturen uit te reiken en te bewaren via electronische data.

13.8. In geval van faillissement, stopzetting, gerechtelijk of vrijwillige vereffening of in een gelijkaardige situatie, is het contract automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden lastens en voor risico van de klant, onverminderd recht op schadevergoeding voor EET.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Elke welkdanige aansprakelijkheid van EET is steeds, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eenderwelke genots-, winstderving en/of indirecte schade.

14.2. Indien EET, behoudens opzet, gehouden zou zijn enige schadevergoeding, van welke aard of om welke reden dan ook, waarinbegrepen in geval van verbreking van het contract ten laste van EET, te betalen, zal deze zich in ieder geval beperken tot de vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere. Dit bedrag kan maximaal de netto-prijs bedragen van het goed dat het voorwerp uitmaakt van het desbetreffend contract én waarmee de schade rechtstreeks verband houdt. De aansprakelijkheid in hoofde van EET voor bewezen lichamelijke schade is begrensd tot maximaal € 1.240.000.

14.3. EET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door overmacht, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de dienst en/of door handelingen of onthoudingen van derde.

14.4. Indien er een expliciete verplichting lastens de klant is opgenomen in onderhavige Algemene Voorwaarden, is elke (mede-) aansprakelijkheid van EET, overeenkomstig de in artikel 14.1 tem 14.3 voormelde bepalingen, uitgesloten.

Artikel 15. Bewijsvoering

15.1. Alle mededelingen, kennisgevingen, contracten, documenten of ander worden door de leverancier rechtsgeldig gegeven aan het in het contract vermelde adres van de klant, en dit zelfs per e-mail, fax of eenderwelke andere vorm van electronische registratie.

15.2  Alle zendingen, behoudens deze per aangetekende brief, die de klant op onder voormeld artikel 15.1 vermelde wijze verstuurt, kunnen alleen aan EET worden tegengesteld mits een bericht van ontvangst van deze laatste.

Artikel 16. Plaats van uitvoering

Alle contracten waarbij EET is, worden te hare zetel uitgevoerd.

Artikel 17. Rechtsmacht

17.1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

17.2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel of desgevallend van het Vredegerecht van het 2de Kanton Brussel.

Persoonsgegevens

1. Om een klant te identificeren, een bestelling of opdracht te verwerken en/of transport van de zaken of licentiëring van software te organiseren en/of elk ander, gebruikt EET gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”) zoals onder meer naam, email-adres, adres, bedrijfsnaam, KBO-, bank- of telefoonnummer van een contactpersoon van de klant en/of van een afnemer van de klant. De beide partijen zullen aan de Belgische en Europese wetgeving, waaronder aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“Gegevensbeschermingswetgeving”), voldoen in geval van gebruik, verwerking, bekendmaking, overdracht of verdeling van Persoonsgegevens. De klant erkent en gaat, minstens door het enkel gebruikmaken van de diensten van EET, ermee akkoord dat EET, voor vervulling van haar opdracht en voor nalevering met haar wettelijke of contractuele verplichtingen, gerechtigd is, haar verstrekte informatie en Persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en naar haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen te versturen. De klant waarborgt dat, indien noodzakelijk voor het hierboven gestelde, hij voor deze uitwisseling van informatie naar EET, haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen de toestemming van zijn contactpersoon en klanten heeft gekregen.

2. Voor zover EET namens de klant verwerkt, zal EET:

a) de Persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met zijn redelijke instructies en de juridische bepalingen verwerken en voor geen andere doelen gebruiken dan die door klant vastgestelde;

b) geen grensoverschrijdende overdrachten uitvoeren, bekendmaken of anderszins toegang tot de Persoonsgegevens aan derde partij verlenen zonder voorafgaande toestemming van de klant of als dit noodzakelijk is om aan een lokale, EU of andere staten-wettelijke verplichting te voldoen of om de opdrachten uit te voeren (bv. om de zaken via een koerier te transporteren). Indien overdracht buiten de EER plaatsvindt, zal die in overeenstemming met de vereisten in de Gegevensbeschermingswetgeving worden uitgevoerd en beveiligd door een adequaat beschermingsmechanisme zoals de EU-standaardcontractbepalingen en/of de EU-VS Privacy Shield-certificering;

c) redelijke stappen ondernemen om te zorgen voor de betrouwbaarheid van het personeel dat toegang tot de Persoonsgegevens heeft en dat dit personeel onder vertrouwelijkheidsverplichting is;

d) rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van de Persoonsgegevens;

e) de klant op de hoogte brengen van elk verzoek van een betrokkene persoon, kennisgevingen van derden, beveiligingsinbreuk of verlies van klant Persoonsgegevens en met de klant samenwerken om de gevolgen daarvan te belemmeren, tenzij het niet waarschijnlijk is dat dit een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de klant;

f) redelijke bijstand aan de klant bieden om klant in staat te stellen aan zijn verplichtingen krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving te voldoen;

g) bij beëindiging van de zakenrelatie de verwerking van de klant Persoonsgegevens gedurende maximaal 3 jaar bewaren en nadien automatisch verwijderen;

h) indien EET bij de verwerking van de Persoonsgegevens sub-bewerkers buiten haar organisatie (bv. logistieke bedrijven voor het transport van de zaken) inschakelt, zal EET met deze een overeenkomst sluiten die in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving en deze Voorwaarden is. Op verzoek van de klant zal EET een lijst van de tussenkomende sub-bewerkers leveren.

EET BelgiumKoeweidestraat 461785 MerchtemBTW-nummer BE-0660.711.441
België / Nederlands