Privacybeleid

Doelen

EET is Europa's grootste distributeur binnen: Onderdelen en accessoires, opslag, netwerk, consumentenelektronica, bewaking, professionele AV, evenals verkooppunt.

EET houdt zich aan de wetgeving bij het omgaan met persoonsgegevens en we zorgen voor de hoogst mogelijke veiligheidsprocedures om te reageren op bedreigingen en aanvallen. We beschermen de gegevens van de klant om het vertrouwen van de klant te verdienen - of het nu gaat om het omgaan met persoonlijke gegevens of andere informatie.

Hieronder leest u hoe EET de verantwoordelijkheid op zich neemt om klantgegevens te beschermen en hoe de klanten hun rechten kunnen uitoefenen.

 

Achtergrond

EET behandelt de persoonlijke gegevens van de klanten, gedefinieerd door alle informatie over een fysiek geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Bij elke klant kunnen een of meer fysieke personen zijn aangesloten. De gegevens omvatten de bedrijfsnaam van de klant, het bedrijfsadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het klantnummer, het bestelnummer, het IP-adres, het cookienummer, de gegevens over de fysieke personen die aan de klant zijn verbonden, het gebruik van onze website, etc.

EET heeft professionele bedrijven als klant en EET's omgang met gegevens is dan ook primair een zaak van rechtspersonen. EET behandelt echter wel gegevens van fysieke personen, voor het geval er enige aan de rechtspersonen gelieerde personen zijn. De term "klant" in deze omvat daarom ook de natuurlijke personen die eigenaar zijn van de bedrijven of werkzaam zijn in de bedrijven die EET als klanten heeft. Ten slotte dekt de term ook bezoekers van de website van EET die niet zijn ingelogd en waarbij EET daardoor niet kan bepalen of het een klant, een potentiële klant of een andere belanghebbende is.

 

Contactpersoon

EET Group, Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød Denemarken, is de informatiesysteembeheerder en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Als u vragen heeft over de omgang met uw gegevens (inclusief persoonsgegevens), stuur dan een e-mail naar info@eetgroup.be

 

Principes

EET behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de principes in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wetgeving Gegevensbescherming.

EET behandelt persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant. Voor elke handeling wordt een doel vastgesteld. We verwerken niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken. We doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig. We beschermen gegevens, systemen en processen met moderne veiligheidstechnologieën. We kunnen onze acties documenteren.

 

Doel

EET heeft een lijst opgesteld met concrete doeleinden voor de omgang met gegevens, voor de individuele IT-systemen en de hierin geregistreerde persoonsgegevens. Over het algemeen behandelt EET de persoonlijke gegevens van de klanten voor de volgende doeleinden:

  • Registratie van potentiële klanten
  • Oprichting en goedkeuring van klanten
  • Dienstverlening aan klanten om een dienst te kunnen leveren of een verkoop te realiseren
  • Gepersonaliseerde diensten, inclusief ontwikkeling en promotie van producten en diensten
  • Registratie van klanten met betrekking tot het voldoen aan de wetgeving.

 

Akkoordverklaring

In een aantal gevallen zal EET de fysieke klanten om toestemming vragen om met hun persoonsgegevens om te gaan, voordat de afhandeling plaatsvindt. Toestemming vragen wordt ook wel het vragen van een toestemmingsverklaring genoemd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna EET de verwerking van gegevens zal beëindigen.

 

Rechten

De klanten van EET hebben een lijst met rechten met betrekking tot de omgang met hun persoonsgegevens volgens de AVG. Deze rechten houden onder meer in dat de klanten kunnen worden geïnformeerd over wat voor soort persoonsgegevens EET bezit en in sommige gevallen kunnen laten verwijderen.

De klanten kunnen toegang aanvragen. Dit betekent dat de klanten aan EET kunnen vragen welke persoonsgegevens EET verwerkt en met welke doeleinden etc.

De klanten kunnen verzoeken om persoonlijke gegevens die zij niet correct vinden. De beheerders van de klanten kunnen de rechten die aan de medewerkers van de klanten worden toegekend zelf wijzigen.

De klanten kunnen verzoeken om persoonlijke gegevens te laten verwijderen, waarvan zij vinden dat EET zich wel of niet had moeten registreren.

De klanten kunnen verzoeken om de omgang met persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat de gegevens niet worden verwijderd, maar er wordt gespecificeerd dat ze niet mogen worden behandeld en dat de toegang ertoe beperkt is.

De klanten kunnen uitzonderingen maken op een bepaalde afhandeling die heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de gegevens mogelijk nog voor andere juridische doeleinden kunnen worden gebruikt. Het bezwaar kan een tijdelijk karakter hebben in relatie tot een concreet doel en wordt onder meer bepaald door de directe situatie van de werknemer.

De klanten hebben, onder bepaalde beperkte omstandigheden, de mogelijkheid om hun eigen verstrekte persoonsgegevens op te vragen.

De klanten hebben het recht om niet geprofileerd te worden, tenzij het cruciaal is om een contract te kunnen opstellen. EET vindt het cruciaal dat er een profilering is gemaakt om de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen, wanneer een contract met krediet wordt aangevraagd.

Integendeel, het is voor het contract niet cruciaal om het gebruik van de website door de klanten te profileren, daarom wordt in dit geval alleen een profilering gemaakt met toestemming. Zie het gedeelte "Verklaring van toestemming".

EET zal altijd een verzoek om toegang inwilligen. EET zal altijd de eerlijkheid van de uitvoering van de aanvullende rechten in overweging nemen en een specifieke evaluatie uitvoeren of aan een ingediend verzoek om toegang moet worden voldaan. De klanten kunnen altijd een bezwaar indienen tegen een beslissing van EET. Zie het gedeelte "Klachten".

 

Veiligheid

EET heeft alle passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies en elke illegale behandeling. Dit betekent dat EET elk systeem en elke gegevens onderzoekt en rekening houdt met de mogelijke dreigingen. De veiligheid omvat zowel organisatorische initiatieven zoals beleid en procedures, als een lijst met technische initiatieven.

Om onze infrastructuur te beschermen zullen we niet in detail treden aangaande welke specifieke initiatieven EET heeft genomen. We kunnen echter vermelden dat de initiatieven beleid, procedures, organisatie, veiligheid van werknemers, administratie van leveranciers, ontwikkeling, activa, toelating en afwikkeling van operaties, beheer van bedreigingen en veiligheidskwesties, naleving van wetgeving, enz. omvatten.

Heeft u als klant een specifieke vraag over onze veiligheidsprocedures, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie onze contactgegevens hierboven.

Schending van de privacy van persoonlijke gegevens

Als zich een schending van de privacy van persoonsgegevens voordoet, waarbij de klanten van EET betrokken zijn, en de schending in kwestie wordt als een hoog risico voor de klanten beschouwd, zal EET de Data Protection Agency zo snel mogelijk informeren en samen met de instantie overwegen om in welke mate moet een brede communicatie plaatsvinden.

 

Gegevensontvangers en verzending

EET verwerkt de meeste persoonlijke gegevens in particuliere datacenters. EET implementeert echter bepaalde interne systemen die gegevens verwerken via cloudgebaseerde systemen. Voor elk systeem is de omgang met persoonsgegevens beschreven, hieronder of er een toewijzing of overdracht plaatsvindt, en zo ja, aan welke ontvangers.

 

Behandelingsduur

EET heeft, voor zover mogelijk, een behandelingsbereik bepaald voor de afhandeling van activiteiten in de specifieke systemen. Over het algemeen bewaart EET persoonlijke gegevens alleen zolang dit nodig is met betrekking tot het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring van EET

EET kan deze privacyverklaring op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang wijzigen. Er verschijnt een melding wanneer u inlogt op onze website of direct via e-mail als er grote wijzigingen plaatsvinden. De nieuwe privacyverklaring van EET zal in de toekomst van toepassing zijn.

 

Klachten

De klanten kunnen hier een klacht indienen over de beslissingen van EET: info@eetgroup.be

De klanten kunnen ook te allen tijde een vraag of klacht indienen over de omgang door EET met de gegevens van klanten bij de Data Protection Agency. De klanten kunnen ook te allen tijde een zaak voor de behandeling van persoonsgegevens voor de rechtbank brengen.

EET BelgiumKoeweidestraat 461785 MerchtemBTW-nummer BE-0660.711.441
België / Nederlands