Pārdošanas noteikumi un nosacījumi

Ja uzņēmums „EET Europarts” (PVN Nr. 35239480, Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Dānija) un pircējs nav noslēguši citu rakstisku vienošanos, spēkā ir šādi pārdošanas un piegādes noteikumi.

1.0          Definīcijas

1.1          Šajos noteikumos un nosacījumos: 

1.1.1      vārdi „mēs”, „mums” un „mūsu” nozīmē uzņēmumu „EET Europarts” (juridiskā adrese: Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Dānija),

1.1.2      vārdi „jūs” un „jūsu” attiecas uz jebkuru mūsu preču pircēju,

1.1.3      „līgums” nozīmē šos noteikumus un nosacījumus kopā ar jūsu pasūtījuma apstiprinājumu,

1.1.4      „preces” nozīmē jebkuru produktu vai pakalpojumu, kuru jūs mums pasūtat,

1.1.5      „cenas piedāvājums” nozīmē jums pārdoto preču cenas piedāvājumu,

1.1.6      „pasūtījums” nozīmē jūsu pasūtījumu, kas izdarīts ar nolūku iegādāties mūsu piedāvātās preces,

1.1.7      „pasūtījuma apstiprinājums” nozīmē mūsu apstiprinājumu jūsu veiktajam pasūtījumam,

1.1.8      „intelektuālais īpašums" nozīmē visus patentus, reģistrētos un nereģistrētos dizainus, autortiesības, preču zīmes, praktiskās zināšanas un pieredzi, kā arī visas citas izpildāmās intelektuālā īpašuma formas,

1.1.8      „tīmekļa vietne” ir mūsu tīmekļa vietne http://www.eeteruoparts.lv vai jebkura „EET Europarts Group” tīmekļa vietne.

2.0          Cenas piedāvājums, pasūtījuma pieņemšana un apstiprināšana

2.1          Mūsu cenas piedāvājums īpašām prasībām, kas nav iekļautas dienas cenu failos, tiek izdots rakstiski un paliek spēkā divas darba dienas no datuma, kas norādīts cenas piedāvājumā.

2.2          Visas cenas, kas ir norādītas mūsu cenu failos, ir spēkā izdošanas dienā.

2.3          Visi preču pasūtījumi ir uzskatāmi par jūsu piedāvājumu iegādāties preces, ievērojot šos noteikumus un nosacījumus.

2.4          Jūsu pasūtījumu iegādāties preces saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem mēs apstiprināsim, izsniedzot pasūtījuma apstiprinājumu. Šajā brīdī abām pusēm kļūs saistoši arī līguma noteikumi.

2.5          Pasūtījuma apstiprinājums ir saistošs, izņemot gadījumus, ja ir pasūtījuma apstiprinājuma un jūsu pasūtījuma neatbilstības, un šīs neatbilstības jums nav pieņemamas. Šādā gadījumā jums mūs ir jāinformē trīs darba dienu laikā.

2.6          Lai arī mēs darīsim visu iespējamo, lai piegādātu pasūtījuma apstiprinājumā norādītās preces, var būt situācijas, kurās nevarēsim nodrošināt preču piegādi, piemēram, (i) preces vairs netiek ražotas vai nav pieejamas vai (ii) ja mūsu tīmekļa vietnē ir norādīta nepareiza cena.Šādos gadījumos ar jums sazināsimies un informēsim par notikušo, kā arī sniegsim iespēju veikt atkārtotu pasūtījumu ar pareizu cenu vai to atcelt.

2.7          Mēs jebkurā laikā varam mainīt šos noteikumus un nosacījumus. Tāpēc iesakām regulāri mūsu tīmekļa vietnē pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus. Jebkuras izmaiņas attieksies uz visiem jūsu pasūtījumiem, kas būs veikti pēc noteikumu un nosacījumu atjaunināšanas uzņēmuma tīmekļa vietnē. Izmaiņas neattiecas uz pasūtījumiem, kas ir veikti pirms izmaiņu publicēšanas tīmekļa vietnē.

3.0          Noliktavā neesošu preču rezervēšana

Ja vien nav norādīts citādi, cenas piedāvājums vai pasūtījuma apstiprinājums no mums par precēm, kas nav pieejamas mūsu krājumos, ir atkarīgs no pieejamības, un uz visiem cenu piedāvājumiem attiecas spēkā esošie likumi par preču importēšanu un eksportēšanu. Ja stājas spēkā šie ierobežojumi, mēs paturam tiesības atsaukt savu cenas piedāvājumu un atcelt pasūtījumu, un jums nebūs tiesību iesniegt sūdzības par mūsu nespēju apstrādāt jūsu pasūtījumu.

4.0          Cena un apmaksa

4.1          Mūsu tīmekļa vietnē norādītajās cenās ir ietverta iesaiņošana un muitas nodevas, bet nav ietverts PVN, kravas transportēšanas izmaksas un jebkuras citas nodevas.

4.2          Ja vien ar jums nav noslēgta cita vienošanās, jūs segsiet piegādes izmaksas, kā arī jebkurus citus papildu izdevumus, kas ir jāmaksā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.3          Ja vien nav noslēgta cita vienošanās, jums par veikto pasūtījumu ir jāsamaksā līdz rēķinā norādītajam datumam. Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai iebildumi attiecībā uz šo rēķinu, tie jāiesniedz trīs darba dienu laikā, pretējā gadījumā rēķins tiks uzskatīts par pareizu un atbilstošu maksājuma veikšanai. Rēķinu apstrīdētā daļa būs jāapmaksā trīs darba dienu laikā pēc strīda atrisināšanas. Pārējā summa ir jāapmaksā saskaņā ar iepriekš sniegtajiem norādījumiem.

4.4          Mums ir tiesības iekasēt procentus par savlaicīgi neapmaksātiem rēķiniem, sākot ar rēķinā norādīto apmaksas datumu un beidzot ar maksājuma saņemšanas datumu, nosakot 2 % likmi gadā virs Dānijas bankas noteiktās pamatlikmes. Mēs saglabājam tiesības nodot jūsu parādu piedziņai trešajām personām.

4.5          Jebkuras atlaides, par kurām mēs esam vienojušies, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja mēs maksājumu saņemam 4.3 punktā norādītajā laika periodā.

4.6          Ja, mūsuprāt, jūsu finansiālie apstākļi neatbilst norādītajiem maksājuma termiņiem, vai jūs neesat ievērojuši maksājumu termiņus iepriekšējiem pasūtījumiem, mēs saglabājam tiesības atcelt neapstrādātos pasūtījumus, ja vien jūs neveicat tūlītēju apmaksu par visām iepriekš piegādātajām precēm, kā arī neveicat pārskaitījumu par visiem neapstrādātajiem pasūtījumiem.

4.7          Par pasūtījumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 1000 eiro, ieskaitot PVN, norēķināties ar kredītkarti nav iespējams.

5.0          Preču apraksts

5.1          Mūsu tīmekļa vietnē publicētajiem preču aprakstiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja ir norādīti pasūtījuma apstiprinājumā.

5.2          Ikviena īpašā prasība saistībā ar veikto pasūtījumu kļūs saistoša tikai tādā gadījumā, ja tā būs atrunāta jūsu pasūtījuma apstiprinājumā.

6.0          Piegādes laiks un kavējumi

6.1          Visas piegādes tiek veiktas no mūsu noliktavas (kā tas noteikts Starptautiskās tirdzniecības palātas izdotajos „Incoterms 2000” noteikumos).

6.2          Jebkurš pasūtījuma apstiprinājumā norādītais piegādes laiks ir aptuvens. Piegādes laiks nav līguma svarīgākais punkts, un mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām, bojājumiem, nodevām vai izdevumiem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar preču piegādes kavēšanos.

6.3          Visas piegādātās preces ir jāpieņem un par to saņemšanu jāparakstās jums, kādam no jūsu darbiniekiem vai jūsu pilnvarotai personai.

6.4          Pēc saņemšanas jums uzreiz ir jāpārbauda visas piegādātās preces un mūs jāinformē, ja kāda prece trūkst, ir piegādāta nepareiza prece vai nepareiza instrukcija, ir notikusi kāda cita kļūda, ir bojāts preču iepakojums vai ir redzami bojājumi. Šādos gadījumos jums preču piegādes brīdī ir jāsniedz rakstisks ziņojums kurjeram un mums. Par neredzamiem preču bojājumiem vai defektiem jums mūs ir jāinformē septiņu darba dienu laikā pēc preču piegādes, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka jums nav iebildumu.

7.0          Riska nodošana

Ar precēm saistītais risks pāriet uz jums brīdī, kad preces noliktavā tiek nodotas mūsu kurjeram vai pēc tām ierodas jūsu kurjers.

8.0          Īpašumtiesības

8.1          Īpašumtiesības uz precēm nepāriet jums, kamēr mēs neesam saņēmuši pilnu samaksu par precēm, kā arī, kamēr netiek apmaksātas citas summas, kuras jūs mums esat parādā.

8.2          Līdz brīdim, kad saskaņā ar 8.1 pantu īpašumtiesības uz precēm pāriet jums, jūs piekrītat uzglabāt preces un uz uzticības pamata darboties kā mūsu preču glabātājs. Jums preces ir jāuzglabā un jāapdrošina (uz sava rēķina) atsevišķi no visām pārējām jūsu īpašumā esošajām precēm un jāmarķē tādā veidā, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka tas ir jūsu īpašums. 

8.3          Neskatoties uz to, ka preces (vai daļa no tām) paliek mūsu īpašumā, jūs tās varat pārdot vai izmantot citos ar savu darbību saistītos nolūkos pēc pilnas tirgus vērtības, pēc tam norēķinoties ar mums. 

8.4          Jums ir nekavējoties jāiesniedz mums visas prasības par preču tālākpārdošanu saviem klientiem vai trešajām pusēm atbilstoši summai, ieskaitot PVN, kuru esat mums parādā, neatkarīgi no tā, vai esat mums nomaksājuši savu parādu par precēm. Mums ir tiesības atgūt no jums summu preču vērtībā (ieskaitot PVN), neskatoties uz to, ka īpašumtiesības uz daļu no precēm vēl nav pārgājušas uz jums. 

8.5          Jebkurai šādai pārdošanai vai darījumam ir jābūt jūsu savā vārdā veiktai mūsu preču pārdošanai vai lietošanai, un jūs esat galvenais atbildīgais, veicot šādu pārdošanu vai darījumus. Kamēr preču īpašumtiesības pāriet no mums, kopējie ienākumi no preču pārdošanas vai citi ir jāsaglabā trastā mūsu vajadzībām un tos nedrīkst sajaukt ar citu naudu vai iemaksāt kādā pārtēriņa bankas kontā, un tiem katrā laikā ir jābūt identificētiem kā mūsu naudai.

8.6          Līdz brīdim, kamēr preču īpašumtiesības ir pārgājušas no mums, jums pēc pieprasījuma ir jāpiegādā šīs preces, kas nav beigušas pastāvēt vai nav jūsu tālākpārdotas. Ja jūs to neizdarāt, mēs paturam tiesības iekļūt jebkādās jums piederošās, jūsu aizņemtās vai pārvaldītās telpās, kur šīs preces atrodas, un pārņemt šīs preces. Kad tiek veikts šāds pieprasījums, jūsu 8. panta 3. daļā noteiktās tiesības vairs nav spēkā.

9.0          Atcelšana

Attiecībā uz atsevišķām preču kategorijām, samaksājot atcelšanas maksu, jūs uz savu atbildību varat atcelt pasūtījumu vai atlikt tā piegādi, pirms tam noslēdzot ar mums rakstisku vienošanos.

10.0        Preču atgriešana

10.1        Preces ir iespējams atgriest uzņēmumam EET Europarts, ja ir saņemts rakstisks apstiprinājums no EET Europarts International Latvija administratora. Preces atgriešanas pieprasījumu variet sūtīt uz sales@eeteuroparts.lv 

10.2        Preces, kas ir pasūtītas nepareizi, nevar tikt atgrieztas. Izņēmumi ir pieļaujami, ja prece ir neatvērtā,oriģinālā iepakojumā un nav sabojāta. Šādos gadījumos klientam ir jāsazinās ar EET Europarts International Latvijas biroju un jāsaņem apstiprinājums no administratora.

EET Europarts ir tiesīgs ieturēt soda naudu 30% apmērā no kopējās pasūtījuma summas, par preces atkārtotu novietošanu EET Europarts noliktavā. Papildus 30% soda naudai, EET Europarts ieturēs 35 EUR par RMA (Return Merchandise authorization) informācijas apstrādi.

10.3        Produkti, kas vairs netiek ražoti (end-of-life (EOL)) un produkti, kas ir pasūtīti īpaši klientu vajadzībām, nevar tik pieņemti RMA. Ja loģistikas kompānija, kas nodarbojas ar pasūtījumu piegādi, nevar piegādāt pasūtījumu norādītajā adresē, vai pasūtījums netiek pieņemts, tas atgriežas EET Europarts International galvenajā noliktavā Dānijā. Šajā gadījumā EET Europarts ir tiesīgs ieturēt soda naudu 30% apmērā no kopējās pasūtījuma summas. Papildus 30% soda naudai, EET Europarts ieturēs 35 EUR par RMA informācijas apstrādi.

10.4        Visi pasūtījumu atcelšanas pieprasījumi ir jāsūta uz sales@eeteuroparts.com. Pasūtījumus nav iespējams atcelt, ja produkts ir pasūtīts pēc īpaša klienta pieprasījuma, vai ja produkts ir izgājis no apgrozības (EOL). Ja klients ir saņēmis pasūtījumu, kas bija anulēts, klientam ir jānodrošina rakstisks anulācijas apstiprinājums no EET Europarts Tikai pēc šīs informācijas saņemšanas, mēs apstiprināsim preces atgriešanu mūsu noliktavā un naudas pārskaitīšanu. Preces atgriešana ir iespējama tikai pēc RMA biroja apstiprinājuma saņemšanas. RMA pieprasījumus var iesniegt www.eeteuroparts.lv. Preces ir jānosūta uz mūsu RMA nodaļu 7 dienu laikā pēc RMA apstiprinājuma saņemšanu. Ja prece netiks saņemta 7 dienu laikā, RMA pieprasījums tiks atcelts. RMA produkti ir jānosūta neatvērtā, oriģinālā iepakojumā un sūtīšanas izmaksas un riski ir jāuzņemas preces pasūtītājam. Ja produkti it nosūtīti uz mūsu RMA nodaļu bez RMA apstiprinoša dokumenta, prece/s tiks nosūtītas atpakaļ adresātam, kā arī tiks piemērota soda nauda 35.- EUR apmērā. RMA numuram ir jābūt skaidri norādītam uz sūtījuma iepakojuma. Uz oriģinālā iepakojuma nedrīkst atrasties cita veida uzraksti vai uzlīmes. Sūtītājam ir jāuzņemas atbildība, ja atgrieztais pasūtījums pazūd ceļā uz mūsu RMA nodaļu.

11.0        Garantija

11.1        Jums ir jāuzņemas atbildība par preču izmantošanu tam paredzētajiem nolūkiem. Mēs negarantējam atbilstību kādam īpašam nolūkam.

11.2        Mēs negarantējam, ka piegādātās preces darbosies bez defektiem vai traucējumiem, vai, ka visi iespējamie programmatūru bojājumi būs labojami.

11.3        Jums nav tiesību automātiski pretendēt uz preču remontu vai nomaiņu, iepriekš par to nevienojoties ar mums. Preces tiks piegādātas ar garantiju, kādu mums piedāvā preču ražotāji. Jums nebūs tiesību mums pieprasīt jebkāda cita veida garantiju.

11.4        Mēs piekrītam samainīt vai saremontēt preces ar defektiem 30 darba dienu laikā pēc preču piegādes, ja:

11.4.1    jūs mūs noteiktajā termiņā rakstiski informēsiet par defektu; un

11.4.2    jūs mums atdosiet bojātās preces;

11.4.3    pārbaudot preces, mēs esam atklājuši, ka konstatētie defekti ir radušies bojātu materiālu vai apdares darbu dēļ un nav radušies nepareizas pārvietošanas vai uzglabāšanas, nevērības, nepareizas uzstādīšanas, remontdarbu, pircēja veiktu pārveidojumu vai citu negadījumu dēļ.

11.5        Izņemot 11.4 punktā norādītos apstākļus, mēs neuzņemamies atbildību defektiem, kas radušies preces atpakaļnosūtīšanas laikā.  

11.6        Ir īpaši jāatzīmē, ka 11.4 panta noteikumi neattiecas uz programmatūrām un ka mēs neuzņemamies atbildību par jums piegādāto programmatūru kļūdām vai defektiem.

11.7        Mēs nekādā ziņā neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas rodas, ja jūs neizpildāt šajos noteikumos un nosacījumos minētās saistības, kā arī neesam atbildīgi par jebkādu netiešu vai izrietošu kaitējumu, ieskaitot darbības zaudējumus, paredzamo ietaupījumu neīstenošanos vai jebkādām citām pretenzijām, ko pret jums izvirza trešā persona, pat ja mēs esam informēti par šādu kaitējumu, darbības zaudējumiem vai pretenziju.

11.8        Visas preces, kas mums tiks nosūtītas atpakaļ, kā bojātas, bet kurām mēs nekonstatēsim bojājumus, tiks nosūtītas jums atpakaļ. Mēs saglabājam tiesības ieturēt samaksu par jums atpakaļ nosūtītajām precēm, kurām netika konstatēti bojājumi, kā arī par ražotāja izmaksām, kas radušās meklējot iespējamos defektus.

12.0        Atbildības ierobežošana

12.1        Nekas no līgumā noteiktā neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par nāvi vai traumām, ko izraisījusi nolaidība vai pārkāpums no mūsu puses, vai par pārkāpumiem un atbildību, kas nav izslēdzama saskaņā ar likumu.

12.2        Mēs neuzņemamies atbildību jūsu priekšā par zaudējumiem vai bojājumiem:

12.2.1    ja mēs, mūsu darbinieki vai pārstāvji nav pārkāpuši juridiskos pienākumus attiecībā uz jums;

10.2.2    ja šādi zaudējumi vai bojājumi, pieņemot pasūtījumu, nav iepriekš prognozējami;

10.2.3    ja jūs pārkāpjat kādu no līguma noteikumiem, kā rezultātā zaudējumi vai bojājumi tiek palielināti.

12.3        Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem, piemēram, komercdarbības peļņas un ienākumu zaudējumiem vai citu veidu netiešiem zaudējumiem.

12.4        Saskaņā ar 12.1 pantu mūsu maksimālā atbildība pret jums saskaņā ar līgumā noteikto, civiltiesību pārkāpuma gadījumā (tai skaitā nolaidība) vai citā veidā nepārsniedz summu, kas vienāda ar divkāršu jūsu pasūtīto preču vērtību.

13.0        Intelektuālais īpašums

13.1        Mēs atbrīvojam jūs no jebkādiem izdevumiem un saistībām, kas izriet no jebkādas pretenzijas, ka mūsu piegādāto preču lietošana pārkāpj kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības. Šādā gadījumā mēs varam atsaukt vai apmainīt preces vai atdot jums naudu (atskaitot nolietojumu).

13.2        Jums ir nekavējoties mūs rakstiski jāinformē par jebkādiem pārkāpumiem vai neatļautu preču vai intelektuālā īpašuma pielietojumu.

13.3        Mēs vienpusēji kontrolējam tiesvedību, pārrunas un visu pretenziju noregulēšanu, un jums ir jāsniedz mums pietiekama palīdzība, ja mēs to lūdzam, kad tiesvedība ir tieši saistīta ar jums piegādātajām precēm.

13.4        Mēs jums nekompensējam:

13.4.1    jebkādas neatļautas pārmaiņas preču lietošanā,

13.4.2    jebkādas prasības, ko izraisījusi preču lietošana saistībā ar jebkādiem izstrādājumiem, ko mēs neesam piegādājuši.

13.5        Jūs nodrošināt mūs pret jebkādām prasībām, kas ir saistītas ar jūsu noteiktām vai jums piederošām intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras ir integrētas precēs, ko jūs iegādājaties no mums. 

14.0        Informācija jūsu klientiem

14.1        Jūs informējiet savus klientus par šiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas vai attieksies uz viņu pirkumiem, preču lietošanu vai iznīcināšanu, tostarp intelektuālā īpašuma tiesībām un jebkurām ražotāja sniegtajām garantijām.

14.2        Uz preču izmantošanu var attiekties lietošanas ierobežojumi. Jūs piekrītat saņemt no mums papildu informāciju, ja preces paredzēts izmantot citiem nekomerciāliem nolūkiem vai privātām vajadzībām.

15.0        Attēli

Tīmekļa vietnē izvietotajiem attēliem ir tikai ilustratīva nozīme, un tie var nedaudz atšķirties no faktiskajām precēm.

16.0        Privātums

16.1        Jūsu privātumu mēs uztveram ļoti nopietni. Jūsu norādīto informāciju mēs izmantosim tikai un vienīgi, lai apstrādātu jūsu veiktos pasūtījumus vai sniegtu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, jums varētu šķist interesanti.

16.2        Jūsu personīgā informācija netiks izmantota nekādiem citiem nolūkiem, tiks glabāta uz mūsu drošā servera un apstrādāta saskaņā ar visiem spēkā esošajiem Dānijas datu aizsardzības likumiem.

16.3        Mēs vai citi mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personīgo informāciju, tikai ievērojot šī panta noteikumus. Mēs darām visu iespējamo, lai novērstu nepilnvarotu personu piekļuvi jūsu personīgajiem datiem. Personīgie dati bez jūsu piekrišanas netiks pārdoti vai pārsūtīti ārpus mūsu grupas robežām trešajām pusēm.

16.4        Jums var būt jānorāda šāda informācija:

16.4.1    personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, rēķinu saņemšanas un/vai piegādes adrese,

16.4.2    finansiāla rakstura informācija, piemēram, kredītkartes dati,

16.4.3    informācija, kas mums ļautu jūs atpazīt un uzzināt, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Šos datus apkopo sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels fails, kuru mēs nosūtām uz jūsu datoru un kurš pēc tam glabājas jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā vai uz cietā diska. Tas satur unikālu numuru, bet nesatur personīgu informāciju. Ar sīkdatni iegūtā informācija nekādā veidā netiks nodota trešajām pusēm un tiks saglabāta izmantošanai tikai mūsu uzņēmuma vajadzībām.

16.5        Ja nevēlaties, lai mēs jums sūtām informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz adresi sales@eeteuroparts.lv  

17.0        Līguma izbeigšana 

17.1        Jebkura no pusēm var izbeigt līgumu, ja otra puse:

17.1.1   pieļauj būtisku vai ilgstošu šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu,

17.1.2   nenovērš to 30 dienu laikā, kopš otra puse ir iesniegusi rakstisku paziņojumu, lai tas tiktu izdarīts,

17.1.3   pārtrauc veikt komercdarbību vai būtībā izbeidz savu darbību,

17.1.4    kļūst maksātnespējīga, bankrotē vai nespēj noteiktajā termiņā nomaksāt parādus.

18.0        Nepārvaramas varas apstākļi

Mēs darām visu iespējamo, lai izpildītu savas šajā līgumā noteiktās saistības. Mēs neuzņemamies atbildību par līgumā noteikto mūsu saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanos, ja tādas neizpildes vai izpildes aizkavēšanās iemesls ir apstākļi, kas ir ārpus mūsu kontroles. Aizkavēšanās gadījumā mēs savas saistības izpildīsim, tiklīdz tas būs iespējams.

19.0        Piezīmes

Jebkuru paziņojumu, kuru kāda no pusēm vēlas nosūtīt otrai pusei, var sūtīt pa e-pastu, faksu vai pa pastu uz adresi, kuru otra puse norādījusi pasūtījuma apstiprinājumā vai kādu citu adresi, ja puses iepriekš ir rakstiski sazinājušās. Ja paziņojums tiek nosūtīts pa e-pastu, ja vien netiek pierādīts pretējais, tiek uzskatīts, ka puse ziņu ir saņēmusi nosūtīšanas dienā. Ja paziņojums tiek nosūtīts pa faksu, tiek uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts, ja parādās atskaite, ka sūtījums noticis veiksmīgi. Ja paziņojums tiek nosūtīts ar vēstuli, tiek uzskatīts, ka tas tiek saņemts parastā vēstuļu nosūtīšanas kārtībā.

20.0        Vispārēja informācija

20.1        Jebkuras šo noteikumu un nosacījumu izmaiņas (tostarp jebkuri īpašie noteikumi un nosacījumi, par kuriem puses vienojušās) nav spēkā, kamēr ar mums nav noslēgta rakstiska vienošanās.

20.2        Ja viens vai vairāki šī līguma noteikumi tiek atzīti par nederīgiem, nelikumīgiem vai spēkā neesošiem, tas neietekmē vai neierobežo pārējo noteikumu derīgumu, likumīgumu vai spēkā esamību.

20.3        Šos noteikumus un nosacījumus, kā arī ar jums noslēgto līgumu regulē Dānijas likums, un uz to attiecas neekskluzīva Dānijas tiesu jurisdikcija.

EET LatvijaBregnerødvej 133 D3460 BirkerødPVN nr. 35239480
Latvija / Latvietis