Prekybos sąlygos

Šios prekybos ir tiekimo sąlygos taikomos tada, kai „EET Europarts“ (PVM mokėtojo kodas 35239480 , Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Denmark)  ir pirkėjas nėra sudarę kito raštiško susitarimo.

1.0 Sąvokos

1.1  Šiose Sąlygose: 

 1.1.1  mes, mus, mūsų  reiškia „EET Europarts“ (registruotosios buveinės adresas Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Denmark); 

1.1.2  jūs, jus, jūsų reiškia mūsų prekių pirkėją;

1.1.3   sutartis reiškia šias Sąlygas kartu su jūsų užsakymo patvirtinimu;

1.1.4  prekės reiškia gaminius ar paslaugas, kurias jūs užsakote iš mūsų;

1.1.5  pasiūlymas reiškia mūsų pateiktą pasiūlymą parduoti prekes;

1.1.6   užsakymas reiškia jūsų pateiktą užsakymą pirkti mūsų prekes;

1.1.7  užsakymo patvirtinimas reiškia mūsų patvirtinimą, kad jūsų užsakymas priimtas;

1.1.8   intelektinės nuosavybės teisės reiškia visus patentus, užregistruotą ir neužregistruotą dizainą, autoriaus teises, prekių ženklus, technines žinias ir kitų formų intelektinę nuosavybę, neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio vietoje galima pareikšti teisę į ją;

1.1.8  interneto svetainė reiškia mūsų interneto svetainę http://www.eeteuroparts.lt arba bet kurią „EET Europarts“ grupės interneto svetainę.

2.0  Pasiūlymas, priėmimas ir užsakymo patvirtinimas

2.1 Mūsų pasiūlymas dėl konkretaus reikalavimo, išskyrus dienos kainų bylas, bus pateiktas raštu ir galios tik kainos nustatymo dieną.

2.2 Visos dienos kainų bylose nurodytos kainos galioja išleidimo dieną.

2.3 Visi prekių užsakymai laikomi jūsų pasiūlymais pirkti prekes pagal šių Sąlygų nuostatas.

2.4  Mes priimsime jūsų pasiūlymą pirkti prekes pagal šių Sąlygų nuostatas, pateikdami jums užsakymo patvirtinimą, ir nuo to momento įsigalios įpareigojanti sutartis.

2.5  Užsakymo patvirtinimas yra įpareigojantis, išskyrus atvejus, kai yra neatitikimas tarp užsakymo patvirtinimo ir jūsų faktinio užsakymo, ir šis neatitikimas jums nepriimtinas; tokiu atveju turite pranešti mums per 3 darbo dienas.

2.6 Nors mes dedame visas pastangas pateikti jums užsakymo patvirtinime nurodytas prekes, gali būti atvejų, kai šių prekių pateikti negalėsime, pavyzdžiui, (i) tam tikros prekės nebegaminamos arba jų neturima, arba (ii) mūsų interneto svetainėje buvo neteisingai nurodyta kaina. Tokiais atvejais informuosime jus ir jūs galėsite pasirinkti – patvirtinti užsakymą teisinga kaina arba anuliuoti užsakymą.

2.7 Todėl rekomenduojame reguliariai tikrinti mūsų interneto svetainėje skelbiamas Sąlygas. Pakeitimai bus taikomi visiems užsakymams, jūsų pateiktiems po Sąlygų patikslinimo interneto svetainėje. Pakeitimai nebus taikomi užsakymams, pateiktiems prieš atliekant pakeitimus interneto svetainėje.

 3.0  Išlygos dėl sandėlyje neturimų prekių

Jei nenurodyta kitaip, mūsų pasiūlymas ar užsakymo patvirtinimas dėl prekių, kurių nėra sandėlyje, galioja atsižvelgiant į prekių turėjimą, ir visiems pasiūlymams yra taikomi galiojantys prekių importo ir eksporto įstatymai. Jei šios išlygos taptų aktualios, mes pasiliekame teisę atšaukti savo pasiūlymą ir anuliuoti užsakymą, o jūs neturėsite teisės reikšti jokių reikalavimų dėl to, kad negalime įvykdyti jūsų užsakymo.

4.0  Kaina ir apmokėjimas

4.1  Į mūsų interneto svetainėje nurodytas kainas įskaičiuota pakavimo kaina ir muito mokesčiai, tačiau neįskaičiuotas PVM, gabenimo kaina ir kiti mokesčiai.

4.2  Nebent yra susitarta kitaip, jūs sumokate pristatymo kainą ir visus papildomus mokesčius, kurie gali būti taikomi užsakymo metu.

4.3 Nebent yra susitarta kitaip, savo užsakymą turite apmokėti sąskaitoje faktūroje pažymėtą mokėjimo dieną. Per 3 dienas nuo mūsų sąskaitos faktūros dienos galite teikti užklausas ar užginčyti sąskaitą faktūrą; pasibaigus šiam laikotarpiui, sąskaita faktūra laikoma tikslia ir apmokėtina. Ginčijamos sąskaitos dalys apmokamos per 3 darbo dienas po ginčo išsprendimo. Neginčijamos dalys apmokamos kaip nurodyta pirmiau.

4.4 Mes turime teisę skaičiuoti palūkanas vėluojamoms apmokėti sąskaitoms faktūroms nuo termino suėjimo dienos iki mokėjimo dienos, taikydami Bank of Denmark bazinę palūkanų normą plius 2 proc. metinių palūkanų. Mes pasiliekame teisę perduoti skolų išieškojimą tretiesiems asmenims.

4.5  Mūsų sutartos nuolaidos taikomos tik tuo atveju, jei gauname apmokėjimą 4.3 p. nurodytu laikotarpiu.

4.6  Jei, mūsų nuomone, dėl jūsų finansinės padėties jūs nesilaikysite nurodytų mokėjimo sąlygų arba esate pažeidę anksčiau gautų prekių apmokėjimo sąlygas, mes pasiliekame teisę anuliuoti visus užsakymus dar neišsiųstoms prekėms, nebent jūs nedelsiant sumokėtumėte už visas anksčiau pristatytas prekes ir atliktumėte mokėjimą už visus naujus užsakymus, pagal kuriuos prekės dar neišsiųstos.

 4.7  Užsakymų, viršijančių 1000 EUR įskaitant PVM, apmokėjimas kreditine kortele nepriimamas.

5.0  Prekių aprašymas

5.1 Prekių aprašymai mūsų interneto svetainėje pateikiami tik informacijai ir tampa įpareigojantys tik tuo atveju, jei užsakymo patvirtinime pateikta aiški nuoroda į juos.

5.2 Jūsų pareikšti specialūs reikalavimai užsakymui tampa įpareigojantys tik tuo atveju, jei užsakymo patvirtinime pateikta aiški nuoroda į juos.

6.0 Pristatymo terminas ir vėlavimas

6.1 Prekės tiekiamos iš mūsų sandėlio „iš įmonės” sąlygomis (Ex Works pagal Tarptautinių prekybos rūmų paskelbtas „Incoterms 2000”).

6.2  Užsakymo patvirtinime nurodytas pristatymo terminas yra apytikris. Pristatymo terminas nėra mūsų sutarties esmė ir mes neatsakome už jokius nuostolius, sąnaudas, žalą, mokesčius ar išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtas dėl vėlavimo pristatyti prekes.

6.3 Visų tiekiamų prekių gavimas turi būti patvirtintas jūsų, kurio nors jūsų darbuotojo ar jūsų įgalioto asmens parašu.

6.4 Iš karto po prekių gavimo privalote jas patikrinti ir pranešti mums, jei kurių nors prekių trūksta, pristatytos ne tos prekės arba yra kitų neatitikimų palyginti su užsakymu arba jei prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje arba matyti išoriniai prekių pažeidimo požymiai; privalote raštu informuoti kurjerį ir mus pristatymo metu. Apie visus išoriškai nematomus prekių pažeidimus ar defektus privalote informuoti mus per 7 darbo dienas, priešingu atveju bus laikoma, kad jūs prekes priėmėte. 

7.0 Rizikos perėjimas

Su prekėmis susijusi rizika pereina jums nuo to momento, kai prekės tampa paruoštos mūsų sandėlyje perduoti jūsų vežėjui arba jūsų kurjeriui.

8.0 Teisė į prekes

8.1 Teisė į prekes pereina jums po to, kai mes gauname visą apmokėjimą už prekes ir visas kitas jūsų mokėtinas sumas.

 8.2 Iki to momento, kol teisė į prekes pereis jums pagal 8.1 p. nuostatas, jūs įsipareigojate laikyti prekes ir kiekvieną iš jų kaip patikėtiniai ir saugotojai. Privalote saugoti ir apdrausti prekes (savo sąskaita) atskirai nuo visų kitų turimų prekių bei pažymėti jas taip, kad būtų aiškiai matyti, jog prekės yra mūsų nuosavybė.

8.3  Nepaisant to, kad prekės (ar bet kuri iš jų) yra mūsų nuosavybė, jūs galite mūsų sąskaita rinkos kaina parduoti ar naudoti prekes savo įprastinėje veikloje.

 8.4  Jūs nedelsdami perleidžiate mums visus reikalavimus, įgytus perpardavus prekes jūsų klientams ar tretiesiems asmenims, atitinkamai mums mokėtinai sumai įskaitant PVM, neatsižvelgiant į tai, ar jau esate sumokėję mums už prekes. Mes turime teisę atgauti prekių kainą (plius PVM) neatsižvelgiant į tai, ar mūsų teisė į prekes jau perduota jums, ar ne.

 8.5  Toks mūsų prekių pardavimas ar kitas sandoris yra laikomas jūsų pačių atliktu pardavimu ar naudojimu ir jūs veikiate kaip pagrindinė sutarties šalis. Iki to momento, kol mūsų teisė į prekes pereis jums, visas pajamas iš prekių pardavimo ar kito sandorio su prekėmis jūs laikote kaip mūsų patikėtinis ir šios pajamos negali būti sujungtos su kitais pinigais ar įmokėtos į banko sąskaitą, kurios perviršio limitas viršytas, ir visada privalo būti identifikuojamos kaip mums priklausantys pinigai.

 8.6 Iki to momento, kol mūsų teisė į prekes pereis jums, mums pareikalavus jūs pateikiate mums visas prekes, kurių nesate pardavę ir tebeturite. Priešingu atveju mes pasiliekame teisę patekti į jums priklausančiais ar jūsų užimamas ar valdomas patalpas, kuriose laikomos prekės, ir jas atsiimti. Mums pateikus minėtą reikalavimą, jūsų teisės pagal 8.3 p. nustoja galioti.

9.0  Anuliavimas

Jūs turite teisę, mums sutikus, sumokėję anuliavimo mokestį, anuliuoti tam tikrų prekių užsakymą arba atidėti pristatymą, su sąlyga, kad dėl to yra sudaryta išankstinė raštiška sutartis.

 10.0 Grąžinimai

10.1 Klaidingai užsakytų prekių grąžinti negalima. Ypatingais atvejais ir tik jei prekės yra pradinės būklės, t.y. nepažeistoje originalioje pakuotėje, prekes grąžinti įmanoma, bet tik gavus raštišką EET Europarts sutikimą. Tokiu atveju yra priskaičiuojamas 30% išteklių atkūrimo mokestis (angl. „restocking fee“) nuo grynosios prekių vertės ir 35 EUR administracinis mokestis. 

 10.2 Daugiau nebegaminamų produktų (angl. „end-of-life products“) ir specialiai pagal Jūsų pageidavimą užsakytų produktų grąžinti negalima. Jeigu mūsų ekspeditorius negali pristatyti užsakymo Jūsų nurodytu adresu ir/arba jei atsisakote priimti pristatytą užsakymą, bus priskaičiuojamas 30% išteklių atkūrimo mokestis (angl. „restocking fee“) nuo grynosios prekių vertės ir 35 EUR administracinis mokestis. Šiuo atveju, užsakymas bus dar kartą išsiųstas klientui, kadangi daugiau nebegaminami produktai ir specialiai pagal jūsų pageidavimą užsakyti produktai yra negrąžinami.

10.3. EET Europarts įsipareigoja pakeisti prekes, jei klaida buvo padaryta iš mūsų pusės (pvz., jei klientui buvo pristatytas užsakymas, kurį klientas atšaukė iškart po užsakymo). Raštiškas prašymas grąžinti prekes turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po sąskaitos gavimo el. pašto adresu sales@eeteuroparts.com. Gavę už RMA atsakingo darbuotojo sutikimą, turite užpildyti RMA prašymą mūsų interneto puslapyje http://baltic.eetgroup.com/. Prekės turi būti grąžintos jūsų sąskaita ir būti pradinės būklės, t.y. nepažeistoje originalioje pakuotėje, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo RMA patvirtinimo. Kitu atveju jūsų RMA bus atšauktas.

Jei prekės grąžinamos į mūsų sandėlį be RMA numerio, jos bus išsiųstos atgal klientui, priskaičiuojant 35 EUR administracinį mokestį. RMA patvirtinimo numeris turi būti gerai matomas tiek ant grąžinamos siuntos, tiek siuntos važtaraštyje. Ant siuntos ir originalios produkto pakuotės neturi būti jokių papildomų prierašų ar etikečių.

11.0 Garantijos

11.1 Jūs turite patys įsitikinti, ar prekės atitinka savo paskirtį. Mes nesuteikiame tinkamumo konkrečiam tikslui garantijos.

11.2 Mes negarantuojame, kad pateiktos prekės veiks be klaidų ar sutrikimų arba kad visos programinės įrangos klaidos, kurios gali pasitaikyti, bus ištaisytos.

11.3 Teisė į prekių taisymą ar pakeitimą naujomis prekėmis nėra automatinė ir priklauso nuo mūsų sutikimo. Mūsų tiekiamoms prekėms taikomos gamintojų suteiktos garantijos. Jūs neturite teisės reikalauti iš mūsų jokių kitų garantijų.

11.4  Mes įsipareigojame 30 dienų laikotarpiu nuo prekių pristatymo pakeisti prekes su defektais naujomis prekėmis arba pataisyti jas, su sąlyga, kad:

11.4.1 per nurodytą laikotarpį gauname jūsų rašytinį pranešimą; ir

11.4.2  jūs grąžinote prekes su defektais;

11.4.3  patikrinę prekes, įsitikinome, kad rasti defektai atsirado dėl prastos kokybės medžiagų ar darbų kokybės, o ne dėl pirkėjo netinkamo elgesio su prekėmis ar netinkamo saugojimo, nerūpestingumo, netinkamo sumontavimo ar remonto ar pirkėjo atliktų pakeitimų, arba dėl atsitiktinumo.

11.5  Išskyrus 11.4 p. nurodytas sąlygas, mes neatsakome už defektus, atsiradusius dėl prekių grąžinimo mums.

11.6  Konkrečiai pažymima, kad 11.4 p. netaikomas programinei įrangai ir kad mes neatsakome už jums pateiktoje įrangoje esančias klaidas ar defektus.

11.7  Mes jokiomis aplinkybėmis neatsakome už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad jūs nevykdote savo įsipareigojimų pagal šias sąlygas, ir už jokią netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant veiklos nuostolius, laukto sutaupymo nebuvimą ar kitus trečiųjų asmenų jums pareikštus reikalavimus, net jei ir būtume informuoti apie tokią žalą, veiklos nuostolius ar reikalavimus.

 11.8  Jei prekės buvo grąžintos mums dėl defektų, bet mes nustatome, kad defektų nėra, tokios prekės grąžinamos jums. Mes pasiliekame teisę imti mokestį už tokių prekių grąžinimą, įskaitant sąnaudas, gamintojo patirtas tikrinant, ar prekės yra su defektais.

12.0 Atsakomybės apribojimas

12.1  Jokia šios sutarties nuostata neapriboja ir nepanaikina mūsų atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą dėl mūsų nerūpestingumo, apgaulės ar prievolės pažeidimo, jei atsakomybė negali būti panaikinta pagal įstatymus.

12.2  Mes neatsakome jums už nuostolius ar žalą:

 12.2.1  jei nėra pažeista teisinė prievolė, kurią jūsų atžvilgiu turime mes, mūsų darbuotojai ar agentai; 

12.2.2  jei šių nuostolių ar žalos nebuvo įmanoma protingai numatyti priimant užsakymą; arba

12.2.3  tokiu laipsniu, kiek nuostoliai ar žala padidėja dėl jūsų įvykdyto sutarties pažeidimo.

12.3  Mes neatsakome už jokius netiesioginius nuostolius, įskaitant veiklos pelno praradimą, pajamų praradimą ar pan. 

12.4  Atsižvelgiant į 12.1 p., mūsų atsakomybė jums pagal sutartį – tiek sutartinė, tiek deliktinė (įskaitant nerūpestingumą) ar kitokia neviršija sumos, lygios jūsų užsakytų prekių vertei, padaugintai iš dviejų.

13.0 Intelektinė nuosavybė

13.1 Mes atlyginsime jums visas sąnaudas ir prievoles, atsiradusias dėl jums pareikšto reikalavimo, kad mūsų pateiktos prekės pažeidžia trečiojo asmens intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju mes galime atšaukti prekes, pakeisti jas kitomis arba sumokėti jums kompensaciją (atėmus nusidėvėjimą).

13.2  Jūs privalote nedelsdami pranešti mums apie pažeidimą ar neleistiną prekių ar intelektinės nuosavybės teisių į prekes naudojimą.

13.3 Tik mes galime kontroliuoti bylinėjimosi procesą, derybas ir reikalavimų/ieškinių sureguliavimą, o jūs mūsų prašymu privalote teikti mums pagalbą (pagal protingumo kriterijų), jei byla tiesiogiai susijusi su jums pateiktomis prekėmis.

13.4  Mes nemokėsime jums kompensacijos šiais atvejais:

13.4.1  jei prekių naudojimas neleistinai pakeičiamas;

13.4.2  jei ieškinys pareikštas dėl prekių naudojimo kartu su kokiais nors gaminiais, kuriuos pateikėme ne mes.

13.5  Jūs atlyginsite mums žalą dėl bet kurio ieškinio, susijusio su jūsų nurodytomis ar jums priklausančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, integruotomis į mūsų pateiktas prekes.

14.0 Informacija jūsų klientams

14.1  Jūs informuojate savo klientus apie šias Sąlygas, turinčias ar galinčias turėti įtakos prekių įsigijimui, naudojimui ar disponavimui jomis, įskaitant intelektinės nuosavybės teises ir gamintojo suteiktas garantijas.

14.2 Naudojantis prekėmis, gali būti jų pritaikymo apribojimų. Jūs įsipareigojate informuoti mus, jei prekes ketinama naudoti kitiems tikslams nei komerciniai ar privataus naudojimo tikslai.

15.0   Vaizdai

Prekių vaizdai mūsų interneto svetainėje pateikiami tik iliustraciniais tikslais ir tikros prekės gali šiek tiek skirtis.

16.0 Privatumas

16.1 Jūsų privatumas mums labai svarbus. Iš jūsų gautos informacijos nenaudosime jokiam kitam tikslui, išskyrus jūsų užsakymo apdorojimą ir jūsų informavimą apie mūsų prekes ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, jus gali dominti.

16.2  Jūsų asmens duomenys nebus naudojami jokiam kitam tikslui ir bus saugomi saugioje tarnybinėje stotyje bei apdorojami pagal galiojančius Danijos Karalystės duomenų apsaugos įstatymus.

16.3  Jūsų asmens duomenimis galime naudotis mes ir mūsų grupės įmonės pagal šio straipsnio nuostatas. Mes imamės visų protingų priemonių apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistinos prieigos. Asmens duomenys nebus parduodami ar perduodami tretiesiems asmenims be išankstinio jūsų sutikimo.

16.4  Gali būti renkami šie duomenys apie jus:

 16.4.1  asmens duomenys, pvz., vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, atsiskaitymo ir (ar) pristatymo adresas;

16.4.2 finansinė informacija, pvz., jūsų kreditinės kortelės duomenys;

16.4.3  duomenys, leidžiantys mums jus atpažinti ir matyti, kaip naudojatės mūsų tinklalapiu. Šiuos duomenis renka slapukai. Slapukas – tai maža byla, kurią siunčiame į jūsų kompiuterį ir kuri išsaugoma jūsų naršyklėje arba kietajame diske. Jis turi unikalų numerį, bet neturi asmens duomenų. Slapukų surinkti duomenys neperduodami tretiesiems asmenims ir naudojami tik mūsų vidaus reikmėms.

16.5  Jei nenorite, kad siųstume jums informaciją apie mūsų gaminius ir paslaugas, prašome parašyti mums elektroninio pašto adresu sales@eeteuroparts.lt

17.0  Nutraukimas

17.1  Kiekviena šalis gali nutraukti šią sutartį, jei kita šalis:

17.1.1  įvykdo esminį šių Sąlygų pažeidimą arba sistemingai jas pažeidžia; ir 

17.1.2 neištaiso šio pažeidimo per 30 dienų, gavusi raštišką kitos šalies reikalavimą;

17.1.3  nutraukia savo veiklą ar iš esmės visą veiklą; arba

17.1.4  tampa nemoki, bankrutuoja ar negali sumokėti skolų, suėjus jų terminui.

18.0  Nenugalimos jėgos aplinkybės

Mes dėsime visas pastangas įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Mes neatsakome už kurio nors sutartinio įsipareigojimo neįvykdymą ar vėlavimą jį įvykdyti, jei (ir tokiu laipsniu, kiek) tai įvyksta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo mūsų valios. Vėlavimo atveju sieksime įvykdyti savo įsipareigojimą kiek galėdami anksčiau.

19.0  Pranešimai

Šalies pranešimai kitai šaliai gali būti siunčiami elektroniniu paštu, faksu ar tradiciniu paštu kitos šalies adresu, nurodytu užsakymo patvirtinime, arba kitu adresu, kurį šalis gali pranešti kitai šaliai raštu; jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jis gautas išsiuntimo dieną (nebent būtų įrodyta kas kita); jei faksu – gavus pranešimą apie sėkmingą perdavimą; jei laišku – laikantis įprastų pašto pristatymo terminų.

20.0  Kitos nuostatos

20.1  Šių Sąlygų pakeitimai (įskaitant specialias šalių sutartas sąlygas) galioja tik tuo atveju, jei mes raštu juos patvirtiname. 

20.2 Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia, neteisėta ar neįmanoma įgyvendinti, tai neturi įtakos ir nepažeidžia visų kitų nuostatų galiojimo, teisėtumo ar įgyvendinamumo.

20.3  Šioms Sąlygoms ir mūsų sutarčiai taikomi Danijos įstatymai ir neišimtinė Danijos teismų jurisdikcija.

EET LietuvaBregnerødvej 133 D3460 BirkerødPVM nr. 35239480
Lietuva / Lietuvių