Vilkår & Betingelser ved Handel

1. Generelt:

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem EET A/S, Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød (EET) og køber. EET koncernens europæiske distributionsnet kan medføre, at køber får tilsendt sine produkter fra et andet land end Danmark ledsaget af en følgeseddel udstedt af EET selskabet i dette land. Selv om følgesedlen skulle indeholde salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra nærværende betingelser, skal de nærværende danske betingelser alligevel gælde i forholdet mellem EET og køber.

 

2. Priser:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms og eventuelle afgifter. EETs priser fremgår af www.eet.dk eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af EET som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance. Der tages forbehold for eventuelle prisfejl og trykfejl.

 

3. Betaling:

Som udgangspunkt skal nyoprettede kunder betale forud for de første tre ordrer.

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er EET berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på EET, som ikke er skriftligt godkendt af EET og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til EET, som om levering var sket til aftalt tid. EET kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

 

4. Ejendomsforbehold:

EET forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

5. Levering:

Levering sker ab lager EET's adresse.

Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (jvf. Pkt. 12).

Leveringstiden er fastsat af EET efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

EET kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

 

6. Returnering:

Fejlbestilte varer tages ikke retur. I særlige tilfælde - og hvis det drejer sig om almindelige uåbnede og salgsbare varer - kan disse varer returneres mod betaling af returgebyr på mindst 25% af varens salgspris. Herudover betales et håndteringsgebyr på kr. 250,-. Skaffevarer og udgåede varer tages ikke retur. Returneres ordre fra vor transportør med bemærkning om uanbringelighed eller bliver modtagelse nægtet fra modtagerens side, krediteres ordren med fradrag af minimum 25% af varens salgspris. Herudover betales et håndteringsgebyr på kr. 250,-. Indeholder ordren skaffevarer eller udgåede varer, gensendes disse, idet de ikke kan krediteres.

EET ombytter altid varer, når det drejer sig om fejllevering fra vores side. Det eneste forbehold, vi tager er, at vi får henvendelse om fejllevering senest syv dage fra fakturadato og varen er uåbnet og ubrugt og i en salgsbar emballage. Annullering af ordrer skal ske skriftligt til EET's Kundeservice kundeservice@eet.dk. Annullering af levering af varer defineret af EET som skaffevare eller varer, som er udgået af producentens og/eller EET's sortiment er ikke muligt. Modtages varer på en ordre, der er annulleret skriftligt, skal annulleringen dokumenteres over EET's Kundeservice, hvorefter varerne kan returneres og krediteres. Returnering af varer til EET  sker efter forudgående aftale med vor RMA-afdeling. Anmodning om RMA-nummer kan kun ske via en RMA-forespørgsel. Varen skal returneres senest 7 dage fra RMA-nummerets udstedelsesdatoen. Efter 7 dage annulleres RMA-nummeret og det er ikke længere muligt at returnere varen. Alle returneringer sker for købers regning og risiko. Modtages varer retur uden angivelse af RMA-nummer, vil varerne enten blive returneret til afsender eller alternativt pålagt et ekspedtionsgebyr. Se afsnit 11. RMA-nummer skal angives på følgeseddel og fragtbrev og være synligt i forbindelse med EET modtagelse af varen. Varer skal returneres i original emballage. Intet må skrives på eller påklæbes original emballagen. Det påhviler afsender at dokumentere, at EET har modtaget returnerede varer.

 

7. Garanti:

Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder EET. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor EET.

 

8. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for EET.

 

9. Produktændringer:

EET forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

 

10. Immaterielle rettigheder:

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og EET er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

 

11. Mangler og reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.

Køber er forpligtiget til at kontrollere modtagne forsendelser for transportskader. Ifald sådanne konstateres, skal køber straks reklamere overfor transportøren, modtage varen med forbehold eller nægte modtagelse og inden 2 arbejdsdage give besked til EET 's kundeservice.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give EET skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

EET kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden EET's skriftlige samtykke fritager EET for enhver forpligtelse. Såfremt EET anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til EET i original emballage. EET forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt EET har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

EET forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis EET finder varen fejlfri efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde.

 

12. Gebyrer:

Ekspeditions- og fragtgebyr (forsendelse, emballage, pakning og ekspedition).

Pr. ordre til Danmark op til 20 kg: kr. 125,-

Pr. ordre til Grønland, Færøerne & Island op til 20 kg*: kr. 650,-

Pr. forsendelse til Danmark med stort gods ved Dachser**: kr. 390,-

Pr. forsendelse af 1 stk. Whiteboard- Leveret til kantsten: kr. 390,-

UPS Standard til Sverige & Tyskland - Op til 20 kg: kr. 125,-

UPS Standard til Vesteuropa - Op til 20 kg: kr. 250,-

Manglende RMA-nummer ved returnering: kr. 250,-

Funktionstest af returnerede varer, som viser sig ikke at være defekte: kr. 450,-

Ved øvrige typer af forsendelse: Kontakt os

* Bemærk at forsendelser må ikke indeholde Li-Ion batterier

** Forsendelse med længde på over 200cm og/eller et rumfang(L + 2*B + 2*H) på over 300cm

NB!

Ved alle delleveringer pålægges nyt gebyr på ordren jf. ovenstående.Ved afhentning fra vores lager tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 95,- Ved forsøgt levering, hvor ingen er hjemme, eller ved forkert angivet leveringsadresse bliver der pålagt ekstra leveringsgebyr for genforsendelse.I tilfælde af at en levering kommer retur til EET, pga. forkert adresse, eller den ikke blev afhentet i pakkeshoppen, gensendes leveringen til oprindelige køber af godset. Herefter vil EET kunne opkræve ekstra leveringsgebyr.

Printede fakturaer:

Hvis man som kunde ikke ønsker at modtage fakturaer via e-mail, men derimod ønsker at modtage printede fakturaer via alm. postforsendelse, pålægges hver faktura et gebyr på kr. 15,-

Manuelle ordrer:

Ved afgivning af ordrer via mail og/eller PDF, hvor det ønskes, at EET taster ordren, pålægges et gebyr på kr. 25,-

Betaling med Dankort
Hos EET er det muligt at betale med Dankort. EET har ikke mulighed for at forhøje det beløb, du har godkendt, og vi kan ikke se de oplysninger, du har indtastet. EET forbeholder sig ret til at afvise ordrer som forsøges betalt med Dankort såfremt det betalte beløb overstiger 4.000 kr.

Selve betalingen foregår via en såkaldt sikker forbindelse (SSL - Secure Socket Layer). Herved bliver alle de oplysninger, du sender, krypteret, så ingen kan læse dem. Transmissionen er godkendt af PBS. Når du befinder dig i en sikker zone, vises i bunden af dit browservindue et lille "Secure Server"-ikon. Dette lille ikon er en lukket hængelås.

EET hæver ikke pengene for varerne, før varerne er leveret og din ordre bliver sat i gang med det samme. Når du handler med kreditkort hos EET skal oplyse følgende :

- Kortnummer (16 cifre printet ind i kortet på forsiden)

- Udløbsdato (printet ind i kortet på forsiden)

- Kontrolcifre CVC (tre cifre skrevet på kortets bagside lige over magnetstrimlen yderst til højre)

EET kan ikke på noget tidspunkt se nogen af disse oplysninger, vi kan derfor ikke opjustere beløbet efterfølgende, men vi kan undlade at hæve pengene eller nedsætte beløbet, hvis du ønsker en vare slettet fra ordren.

For betalinger med kreditkort opkræves følgende gebyrer på vegne af kreditkortselskaberne:

Dankort/Visa Dankort: 1,95 kr. + 0,10% af købesum inkl. moms.

 

13. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor EET kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.

EET's erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og EET hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. EET er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

EET er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort EET's opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

 

14. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: EET er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af EET leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

 

15. Transport af rettigheder og pligter:

EET er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

 

16. Tvister:

Enhver tvist mellem EET og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.

 

17. National omvendt betalingspligt på visse varetyper

SKAT har med virkning fra 1. juli 2014 indført national omvendt momsbetalingspligt for en række varer. Læs mere om dette her.