Vilkår & Betingelser ved Handel

 1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem EET Danmark A/S, Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød (EET) og køber, forud for købers afgivelse af ordre.

EET ønsker med disse vilkår og betingelser ved handel at bidrage til en gensidig forventnings-afstemning mellem parterne. 

Salgs- og leveringsbetingelserne suppleres af oplysninger og vilkår, som betingelserne henviser til på EETs hjemmeside. Hjemmesiden opdateres løbende – f.eks. for så vidt angår fragtpriser og lignende. Køber accepterer, at det er de til enhver tid gældende betingelser (på tidspunktet for afgivelse af købers ordre), der finder anvendelse for den konkrete ordre.

EET koncernens europæiske distributionsnet kan medføre, at køber kan få tilsendt sine produkter fra et andet land end Danmark ledsaget af en følgeseddel udstedt af EET selskabet i dette land. Selv om følgesedlen skulle indeholde salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra disse betingelser, gælder disse danske betingelser alligevel i forholdet mellem EET og køber.

Når køber bestiller varer, så sender EET straks en bekræftelse på, at EET har modtaget din bestilling. Derefter modtager du – når vi har behandlet din ordre - en ordrebekræftelse. Det er først, når EET har bekræftet din ordre ved ordrebekræftelsen, at EET har accepteret dit tilbud om køb.

 

 1. Priser:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms og eventuelle afgifter. EETs priser fremgår af www.eet.dk eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af EET som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance. Tilbud afgivet af EET gælder som standard i 7 dage fra afgivelsesdatoen. Ændringer i pris kan forekomme alt efter bestillingstidspunktet og afhængigt af, om der er tale om en lagervare eller en bestillingsvare. EET forbeholder sig ret til at ændre prisen ved ikke lagerførte varer. EET tager forbehold for eventuelle prisfejl og trykfejl. Der tages samtidig forbehold for udsolgte varer.

 

 1. Betaling:

Som udgangspunkt skal nyoprettede kunder betale forud for de første tre ordrer.

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er EET berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af det til enhver tid forfaldne beløb med 1,5% pr. måned indtil det forfaldne er betalt. Rykkergebyret udgør p.t. minimum 100 kr. pr. rykker.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på EET, som ikke er skriftligt godkendt af EET og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til EET, som om levering var sket til aftalt tid. EET kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

SKAT har med virkning fra 1. juli 2014 indført national omvendt momsbetalingspligt for en række varer. Læs mere om dette her.

 

 1. Ejendomsforbehold:

EET forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

 1. Levering og købers forpligtelser ved modtagelse:

Levering sker ab lager EETs adresse.

Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

De til enhver tid gældende leveringsomkostninger (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af EETs hjemmeside under Fragt- og gebyrer.

EET vil som udgangspunkt kunne levere fra dag til dag. Men det kan hænde, at der er leveringstid på en vare. Leveringstiden bliver angivet i ordrebekræftelsen og er estimeret af EET efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse.

EET kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Køber er forpligtet til – straks ved varens modtagelse - grundigt at kontrollere, at det leverede, er i overensstemmelse med det aftalte.

Lider varen af en synlig transportskade skal meddelelse herom gives til transportøren straks ved varens modtagelse, og køber skal sikre, at transportøren behørigt noterer indsigelsen, eller køber kan nægte at modtage den transportskadede vare. Konstateres en transportskade først efter modtagelse, kan EET alene hjælpe køber med at gøre den gældende overfor transportøren, hvis EET modtager oplysning herom inden 3 arbejdsdage fra købers modtagelse af varen. Køber skal da følge EETs regler for mangler (se punkt 11).

Køber opfordres til at fotoregistrere varen ved modtagelse og udpakning, så køber sikrer sig bevis for varens beskaffenhed.

Køber gøres særligt opmærksom på, at kravet om besigtigelse og grundig undersøgelse af varerne straks ved modtagelse, gælder uanset, om varen indgår som del i en større leverance, om den lægges på lager hos køber eller lignende. Køber fortaber sin ret til at gøre indsigelser gældende, hvis ikke varen undersøges straks ved modtagelsen.

Se i øvrigt nedenfor om evt. mangler ved varen.

 

 1. Returnering:

Fejlbestilte varer tages ikke retur. I særlige tilfælde og kun mod skriftlig aftale samt forudsat, at det drejer sig om almindelige uåbnede og salgbare varer - kan disse varer returneres mod betaling af returgebyr på mindst 25% af varens salgspris. Herudover betales et håndteringsgebyr på kr. 250,-. Bestillingsvarer og udgåede varer tages ikke retur. Returneres ordre fra transportøren med bemærkning om uanbringelighed eller bliver modtagelse nægtet fra modtagerens side, krediteres ordren med fradrag af minimum 25% af varens salgspris og forudsat at EET skriftligt har accepteret at tage varen retur. Herudover betales et håndteringsgebyr på kr. 250,-. Indeholder ordren skaffevarer eller udgåede varer, gensendes disse, idet de ikke kan krediteres. Køber hæfter for forsendelses- og håndteringsomkostningerne. Aftager køber ikke den købte vare, har EET ret til at foretage dækningssalg bedst muligt. Dette fritager ikke køber fra at betale for varen og erstatte EETs tab og omkostninger.

EET ombytter altid varer, når det drejer sig om fejllevering fra vores side. Det eneste forbehold vi tager, er, at vi får henvendelse fra køber om fejllevering senest 5 arbejdsdage fra fakturadato og at varen er uåbnet, ubrugt, fri for pris- og alarmmærkater samt  i en fuld salgbar original emballage.

Annullering af ordrer skal ske skriftligt til EETs Kundeservice: kundeservice@eet.dk og forudsætter EETs skriftlige accept. Annullering af levering af varer defineret af EET som bestillingsvare eller varer, som er udgået af producentens og/eller EETs sortiment er ikke muligt. Modtages varer på en ordre, der forudgående er annulleret skriftligt, skal annulleringen og EETs accept heraf dokumenteres over EETs Kundeservice, hvorefter varerne kan returneres og krediteres (med fradrag af rimelige håndteringsomkostninger – minimum kr. 250,-).

Returnering af varer til EET skal ske efter forudgående aftale med EETs RMA-afdeling. Anmodning om RMA-nummer kan kun ske via en RMA-forespørgsel. Varen skal returneres senest 7 dage fra RMA-nummerets udstedelsesdato. Efter 7 dage annulleres RMA-nummeret og det er ikke længere muligt at returnere varen, uanset EETs tidligere accept heraf. Alle returneringer sker for købers regning og risiko. Modtages varer retur uden angivelse af RMA-nummer, vil varerne enten blive returneret til afsender eller alternativt pålagt et ekspeditionsgebyr, se EETs hjemmeside om relevante gebyrer. RMA-nummer skal altid angives synligt på følgeseddel og fragtbrev. Varer skal returneres i original emballage. Intet må skrives på eller påklæbes originalemballagen. Det påhviler afsender at dokumentere, at EET har modtaget returnerede varer.

Se i øvrigt om evt. mangler ved varen nedenfor.

 

 1. Garanti:

Produkterne leveres med de garantier, som producenten tilbyder EET. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor EET.

 

 1. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Økonomisk krav ved eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for EET, men EET videreformidler om muligt gerne købers evt. iagttagelser til producenten.

 

 1. Produktændringer:

EET forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

 

 1. Immaterielle rettigheder:

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og EET er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. Køber hæfter overfor EET for evt. tab, som EET påføres som følge af købers handlinger i strid med EETs eller tredjemands immaterielle rettigheder.

 

 1. Mangler og reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver, se også punkt 5 ovenfor.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel ved varen, skal køber straks give EET skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer straks som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

EET kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage genlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden EETs forudgående skriftlige samtykke, fritager EET for enhver forpligtelse. Såfremt EET anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til EET i original emballage. EET forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt EET har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

EET forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis EET finder varen fejlfri efter test, er EET berettiget til – og det må påregnes - at varen sendes retur til køber med en regning for udført arbejde.

 

 1. Gebyrer og betaling med betalingskort:

EET pålægger ekspeditions- og fragtgebyr (forsendelse, emballage, pakning og ekspedition) for hver ordre og forsendelse. De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af EETs hjemmeside.

Det bemærkes særligt, at alle gen- eller delleveringer pålægges særskilt gebyr, ligesom afhentning på EETs lager tillægges et ekspeditionsgebyr. 

Betaling med betalingskort:

Hos EET er det muligt at betale med betalingskort. Køber hæfter for eventuelle gebyrer, som pålægges af kortudsteder.

EET efterlever gældende regler for håndtering af betalinger via internettet. EET hæfter ikke for Nets’ håndtering af betalingskortoplysninger eller tredjemands ulovlige tilgang til betalingssystemer eller transmissioner.

 

 1. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor EET kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

EETs erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og EET hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. EET er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

EET er under alle omstændigheder ansvarsfri, såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, epidemier og pandemier, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskelig-gjort EETs opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke rimeligvis kunne forudses på dette tidspunkt.

 

 1. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: EET er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af EET leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden er en direkte og påviselig følge af EETs fejl eller forsømmelse. EETs produktansvar er begrænset til EETs forsikringsdækning for produktansvar, og forudsætter, at skaden er dækket af forsikringen.

 

 1. Transport af rettigheder og pligter:

EET er berettiget til – uden købers samtykke - at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand. Kunden kan ikke uden EETs forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser.

 

 1. Ændring af vilkår og betingelser:

EET gennemgår regelmæssigt sine salgsvilkår og -betingelser med henblik på at holde dem opdateret og i overensstemmelse med gældende lovgivning. EET kan ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. Parterne er enige om, at det er de til enhver tid offentliggjorte vilkår (på eet.dk), som finder anvendelse på et konkret køb.

 

 1. Tvister:

Enhver tvist mellem EET og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som aftalt værneting.

EET lægger op til, at alle tvister søges løst mindeligt ved direkte forhandling mellem køber og EET. Kan tvisten ikke bilægges ved forhandling, kan en af parterne anmode om, at en mediator hjælper med at løse tvisten (efter Danske Mediatoradvokaters standardregler for mediation). Kan tvisten ikke løses ved forhandling eller mediation, kan tvisten indbringes for domstolene.

 

EET Danmark A/SBregnerødvej 133 D3460 BirkerødCVR nr. 33946201
Danmark / Dansk