Obchodní podmínky - podnikatel

Obchodní podmínky pro koupi zboží podnikatelem

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího, společnosti EET EUROPARTS s.r.o., a kupujícího, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí OZ.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na smlouvy uzavírané s kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 OZ. Takové právní vztahy se upravují samostatnými obchodními podmínkami.

 

Definice pojmů

Prodávající: Obchodní společnost EET EUROPARTS s.r.o., IČO: 24749842, se sídlem Praha - Nové Město, Revoluční 1082/8, PSČ 110 00, zápis v OR: sp.zn.: C 171193 vedená u Městského soudu v Praze.

Kupující: Kupující je fyzickou nebo právnickou osobou, která kupuje zboží od prodávajícího na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. Kupujícím dle těchto obchodních podmínek je výhradně podnikatel.

Kredit: Kredit určuje maximální objem nesplacených peněžitých závazků kupujícího u prodávajícího, povolený prodávajícím, vzniklých uzavřením kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Výši kreditu určuje prodávající a je podmíněna registrací kupujícího a jeho ověřením v on-line systému prodávajícího.

Zboží: Zboží znamená jakýkoliv produkt anebo služba, jež je předmětem uzavřené kupní smlouvy.

Webové stránky: Webové stránky jsou webové stránky prodávajícího )www.eeteuroparts.cz), anebo jakékoliv jiné webové stránky skupiny EET Group www.eetgroup.com.

Stálý obchodní partner: Stálým obchodním partnerem je kupující, který je registrován na webových stránkách prodávajícího.

Dopravné: Dopravným se rozumí náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu.

 

Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost za účelem objednání zboží u prodávající registrovat se na webových stránkách. V rámci registrace na webových stránkách vyplní registrační formulář, kde uvede své identifikační údaje, udělí souhlas s těmito obchodními podmínkami a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů. Kupující následně objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím webových stránek, již pod svým specifickým číslem přiděleným na základě registrace na webových stránkách.

Kupující, který není registrován na webových stránkách, objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím webových stránek vyplněním určeného objednávkového formuláře, a to po zadání svých identifikačních údajů a udělení souhlasu s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno měnit a kontrolovat vložené údaje do objednávky, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí návrhu kupní smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou kupujícím.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit.

Prodávající není povinen objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) přijmout. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části bez náhrady v případě, že se již objednané zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O této skutečnosti kupujícího bezodkladně informuje, přičemž kupující je v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy oprávněn odstoupit i od zbývající část kupní smlouvy zasláním e-mailové zprávy prodávajícímu. Právo kupujícího dle předchozí věty zaniká uplynutím tří (3) dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o částečném odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, zadaný v rámci registrace či objednávky.

Pokud zboží nelze dodat z důvodů nepředvídatelných a prodávajícím neovlivnitelných (stávka, výluka, nemožný dovoz a distribuce tohoto typu zboží v zemi apod.) či z důvodu zásahu vyšší moci, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do okamžiku dodání zboží.

Kupující nemá nárok na náhradu jakékoliv újmy ani nákladů vzniklých odstoupením od kupní smlouvy či nedodáním zboží.

Cena zboží, platební podmínky

Není-li na webových stránkách v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny v českých korunách – Kč a obsahují balné a celní poplatky. Ceny neobsahují DPH a ani jiné další možné poplatky, včetně dopravného.

Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu za zboží dvěma způsoby:

-       platba před dodáním zboží,

-       platba po dodání zboží,

a to za následujících podmínek :

Platba před dodáním zboží

Kupující uhradí kupní cenu za zboží na základě daňového dokladu, který prodávající po uzavření kupní smlouvy zašle kupujícímu e-mailem bez elektronického podpisu, s čímž kupující souhlasí. Pokud není úhrada kupní ceny provedena v době splatnosti stanovené v daňovém dokladu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupní cena za zboží se považuje za uhrazenou okamžikem připsání kupní ceny včetně DPH a dopravného na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu.

Kupující má možnost uhradit kupní cenu za zboží před jeho dodáním:

-          bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

-      

Platba po dodání zboží

Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu za zboží po jeho dodání pouze v případě, že je stálým obchodním partnerem prodávajícího.

Se stálými obchodními partnery je možno sjednat platbu na základě doručeného daňového dokladu. Splatnost ceny hrazené na základě doručeného daňového dokladu nastává 8. kalendářní den ode dne vystavení dokladu. Datem úhrady kupní ceny se rozumí datum připsání celé kupní ceny včetně DPH a dopravného na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu. Jestliže se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, vzniká prodávajícímu právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a to po dobu prvních 15 dnů prodlení kupujícího. V případě, že prodlení je delší než 15 dnů, zvyšuje se úrok z prodlení na 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny déle o více než 7 dnů ode dne splatnosti, vzniká prodávajícímu zároveň právo na smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Překročí-li doba prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny 30 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ujednáním o povinnosti platit smluvní pokutu není nikterak dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku porušení povinnosti, na něž se smluvní pokuta vztahuje, vznikne.

 

 Získání kreditu

Prodávající je oprávněn v případě stálých obchodních partnerů přidělit kupujícímu kredit,  což je celková výše otevřených (neuhrazených) faktur. Přidělením kreditu nezaniká povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží. V případě překročení čerpání kreditu ztrácí kupující možnost zadávat další objednávky zboží a zároveň je také pozastaveno dodání již objednaného, ale dosud neexpedovaného zboží, a to až do doby uhrazení pohledávek kupujícího vůči prodávajícímu. Na přidělení kreditu nemá kupující právní nárok.

Kredit se snižuje o:

-        veškeré neuhrazené platby,

-        veškeré objednávky, které jsou potvrzené prodávajícím.

Dopravné

Dopravné není započteno v ceně zboží.

Prodávající má právo účtovat dopravné vždy, a to na základě parametrů jednotlivých objednávek.

Parametry objednávek a následná sazba dopravného je k dispozici v Dodacích podmínkách uvedených na webových stránkách. Kupující je vždy dopředu se sazbou dopravného seznámen a odesláním objednávky s její výší souhlasí.

Dodání zboží

Každá dodávka zboží, které kupující objednal, musí být kupujícím přijata a stvrzena podpisem dodacího listu. Má se za to, že osoba, která za kupujícího podepsala dodací list, k tomu byla kupujícím oprávněna, pokud tak učinila v prostorách kupujícího.

Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky ihned, a to srovnáním fyzického stavu dodávky vůči dodacímu listu, včetně odsouhlasení počtu balíků v dodávce. Kupující je povinen informovat prodávajícího ihned o jakémkoliv nesouladu s dodaným zbožím a objednávkou.

Pokud je obal zboží viditelně poškozen, má kupující právo takovou zásilku nepřevzít. O nepřevzetí provede kupující zápis. V případě, že kupující i přes výše uvedené zboží převezme, je povinen vyplnit bez zbytečného odkladu oznámení o reklamaci (RMA) na webových stránkách o rozsahu poškození zboží či obalu zboží, který zašle prodávajícímu. Pokud kupující nepostupuje způsobem uvedeným v předchozí větě, považuje se zboží za řádně dodané.

Bližší podmínky dodání zboží je uvedeno v dodacích podmínkách.

Reklamace vadného zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

-       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,

-       se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-       je zboží v odpovídajícím množství, a

-       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Informace o lhůtách k uplatnění vad zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího vždy u příslušného zboží a pro spotřební materiál (cartridge, tonery, tiskové hlavy a válce, lampy do projektorů, baterie apod.) je záruka na minimální životnost uvedena u příslušného zboží (například 1000 výtisků u tonerů) a pro baterie je 6 měsíců na minimální životnost článků.

Kupující uplatňuje reklamaci následujícím způsobem:

-       Kupující vyplní RMA (reklamační formulář) na webových stránkách prodávajícího a reklamované zboží zašle prodávajícím spolu s žádostí RMA a kopií nákupních dokladů (faktury a dodacího listu) na adresu prodávajícího. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady zboží v případě, že vada je opravitelná a prodávající za ni odpovídá. V případě, že vada zboží je neopravitelná, má kupující právo na dodání náhradního kusu zboží nebo na vrácení zaplacené kupní ceny, a to dle rozhodnutí prodávajícího. Kupující však nemá právo na náhradu jakékoliv újmy, která mu v souvislosti s vadou zboží vznikne.

Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady se nevztahuje na vady vzniklé po dodání zboží, zejména použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

Prodávající neodpovídá za plnou funkčnost aplikačního softwaru ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Prodávající není odpovědný za plnou funkčnost predinstalovaného softwaru dodávaného se zbožím.

Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady se zejména nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, neodbornou instalací, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v přiložené dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že reklamované zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění  (i) ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) a okamžikem (ii), kdy se kupující seznámí licenčními podmínkami (např.: spuštěním software, převzetím licenčních podmínek v písemné podobě), se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím v RMA (v reklamačním formuláři – důvod vrácení zboží).

Zjistí-li prodávající, že příčinou vady není reklamované zboží (např. notebook), ale například nesprávná instalace software (operační systém, antivir apod.), pokud byla data poškozena nesprávním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, nebo v případě, že za vadu prodávající z jiných důvodů neodpovídá, bude reklamace zamítnuta. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s řešením reklamace.

Exchange Proces

Zboží, označeného na webových stránkách s příponou EXC, se považuje za tzv. exchange produkt. Použité zboží takto označené je možné za podmínek dále uvedených vyměnit s tím, že prodávající poskytne kupujícímu stejné zboží za cenu sníženou o cenu vráceného použitého exchange produktu. Kupující je povinen v objednávce možnost výměny zboží zvolit, jinak není možné výměnu zboží po prodávajícím požadovat. V případě, že kupující požádal o výměnu zboží, je povinen vrátit použitý exchange produkt do 14 dní ode dne, kdy obdrží od prodávajícího informaci o odeslání nového exchange produktu. Exchange produkt musí být vrácen v originálním obalu a zásilka musí obsahovat kopii dodacího listu. Kupní cena nového exchange produktu, kterou má kupující zaplatit, je již snížena o cenu exchange produktu, který musí být vrácen dle tohoto ustanovení.

Pokud prodávající neobdrží použitý exchange produkt do 14 dní v souladu s tímto ustanovením, bude po uplynutí lhůty dle tohoto odstavce vystaven kupujícímu daňový doklad na rozdíl v částce mezi novým a vraceným exchange produktem. Tento rozdíl je kupující povinen zaplatit ve lhůtě dle daňového dokladu.

Vrácení nepoškozeného zboží

Zboží zakoupené u prodávajícího je kupující oprávněn po předchozí dohodě s prodávajícím vrátit, a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

-       zboží musí být v originálním obalu, který stejně jako zboží nesmí být poškozen a nesmí být otevřen a balení musí být úplné a s veškerou dokumentací,

-       zboží vrací kupující prodávajícímu na své vlastní náklady,

-       kupující vyplní a odešle RMA s žádostí o vrácení zboží prostřednictvím webových stránek prodávajícímu,

-       kupující je povinen vrátit zboží do 7 dnů ode dne, kdy od prodávajícího obdrží potvrzení, že zboží příjme zpět

Pokud u zboží není splněna některá z podmínek vrácení nepoškozené zboží, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

V případě vrácení zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu manipulační poplatek ve výši 800 Kč / 30 EUR a poplatek za vrácení zboží ve výši 25 % kupní ceny bez DPH.

Porušení práv z duševního vlastnictví

Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškerou újmu, kterou kupující nebo jeho zákazník způsobí prodávajícímu užitím zboží způsobem, kterým dojde k zásahu do práv z duševního vlastnictví třetích osob.

Kupující je povinen informovat prodávajícího, pokud dojde k porušení práv z duševního vlastnictví třetích osob, anebo pokud dojde k jinému neautorizovanému užití zboží.

Náklady spojené s objednáním zboží prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a při další komunikaci s prodávajícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena kupní smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 OZ o změně okolností po uzavření smlouvy.

Strany konstatují, že kupní smlouva uzavřená na základě těchto obchodních podmínek, neobsahuje žádný fixní závazek.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 2. 2014

EET Česká Republika Ve Žlíbku 2402/77A193 00 Praha 9Číslo DPH CZ24749842
Česká republika / Čeština